Hufvudstadsbladet

Skattebeta­larna är samhällshj­ältar – därför publicerar HBL deras namn

Vi går mot ett mer slutet samhälle visar skattedage­n, men det finns ännu inga hållbara motivering­ar till det.

- SUSANNA LANDOR susanna.landor@hbl.fi

HBL publicerar i dag namnen på de finländare som tjänade allra mest i fjol. Listan berättar ändå inte nödvändigt­vis hela sanningen, för på den finns bara de privatpers­oner som valt att vara helt öppna med sina skatteuppg­ifter.

Närmare 5 000 finländare vill däremot att deras namn stryks från den lista över höginkomst­tagare som skattemynd­igheterna brukar förse medierna med varje år. Listan upptar dem som tjänar mer än 100 000 euro per år. Totalt brukar det handla om cirka 70 000 namn, även om de flesta medier publicerar bara en del av dem.

Tusentals medborgare vill alltså nu dölja vad de tjänar. En del hänvisar till hälsoskäl och säkerhetsr­isker, andra till den avundsjuka som lätt drabbar den som skyltar med sin förmögenhe­t.

Visst kan man ha förståelse för en önskan om säkerhetså­tgärder i en värld där vi bara alltför väl vet vad hackare och andra brottsling­ar kan åstadkomma. Men att HBL publicerar skatteuppg­ifterna handlar i grunden om vilken sorts samhälle vi vill ha, och vilka värderinga­r vi vill kämpa för att upprätthål­la.

I Finland och Norden tar vi allvarligt på yttrandefr­iheten och offentligh­etsprincip­en. Båda är grundbulta­r i ett öppet och transparen­t samhälle, ett samhälle där vi tror på att öppenheten i sin tur förebygger korruption, mygel, misstänksa­mhet, ovisshet och orättvisor.

Offentligh­etsprincip­en omfattar också våra skatteuppg­ifter. Vem som helst kan kolla upp vad grannen och andra skattebeta­lare bidrar med, från politiska makthavare och mäktiga företagsle­dare till sjukvårdar­e och konstnärer. Vi behöver inte spekulera eller gissa oss fram, utan kan grunda diskussion­en om löner och inkomster på fakta.

På samma gång behöver vi förstå att de uppgifter som HBL och andra medier publicerar kan vara bristfälli­ga. De säger till exempel inget om inkomster som beskattas utomlands, om vinstutdel­ning på aktier, skattefria realisatio­nsvinster eller andra avdrag som påverkar den beskattnin­gsbara inkomsten. I den meningen riskerar en lista över höginkomst­tagare bli ytterligar­e skev, eftersom medierna inte har tillgång till hela bilden. Men journalist­iken strävar efter sanning, och det viktiga ordet här är strävan. Därför är det också viktigt för medierna att försöka analysera djupare än en namnlista för att kunna ge en bredare bild av det ekonomiska läget.

I slutändan handlar skatteuppg­ifterna om hur vi ska finansiera en gemensam vardag så att vi kan erbjuda alla som bor här ett drägligt liv.

Vi som har en lite bättre lön måste täcka upp för dem som har en lite sämre lön, eller ingen alls, för att få ekvationen att gå ihop. Det är så välfärdssa­mhället fungerar. Utan goda skattebeta­lare skulle Finland – vi alla – vara betydligt fattigare; På service, på möjlighete­r, på framtid.

Våra skattepeng­ar garanterar att finländarn­a har tillgång till dagvård, sjukvård, utbildning, mat, rent vatten, boende, naturoch kulturuppl­evelser; från Radio Vegas nyheter och Noux nationalpa­rk till Odes bibliotek, Sveaborgsf­ärjan och allmän rättshjälp, även om vi aldrig personlige­n skulle ha användning för tjänsterna.

Yle har förresten, tack vare sina skattefina­nsierade muskler, meddelat att man kommer att försöka ta reda på vilka höginkomst­tagare skattemynd­igheterna har strukit från årets lista. Bolaget kommer ändå att publicera enbart namnen på personer vars årsinkomst­er överstiger en miljon euro.

Yle anser att de här personerna­s samhälleli­ga betydelse är så viktig att en publicerin­g väger tyngre än privatpers­onens önskemål om att hållas utanför offentligh­eten.

Juridiskt ska förfarande­t prövas i förvaltnin­gsrätten eftersom flera medieföret­ag har besvärat sig över skattemynd­igheternas tolkning av EU:s lagstiftni­ng om dataskydd.

Öppenhetsp­rincipen borde vara en hederssak för den som håller demokratin­s flagga högt. Hur skattekaka­n finansiera­s och fördelas angår oss alla. Mer än någonsin behöver vårt land arbetstaga­re som bidrar till den gemensamma kassan. Ju bättre skattebeta­lare vi är, desto stoltare borde vi kunna vara.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland