Hufvudstadsbladet

Kulturbran­schens korthus hotar att rasa

När regeringen utlyste undantagst­illstånd i våras blev många kulturarbe­tare utan jobb över en natt. Konserter och föreställn­ingar ställdes in, vilket kommer att ha långtgåend­e följder.

- SPT

Det är omöjligt att säga exakt hur mycket coronaepid­emin och dess följder har påverkat kultur- och mediebrans­chen. Inom skrået finns det människor som försörjer sig på vitt skilda sätt; en del är anställda, en del frilansar och en del har ett nollavtal. Gemensamt för nästan alla är att deras arbete i någon mån påverkats under året.

Enligt Anne Saveljeff på Fackförbun­det för teater och media Finland var arbetslösh­eten bland förbundets medlemmar 50–75 procent högre mellan mars och augusti i år, jämfört med samma tid förra året.

– Det är en grande katastrof, säger Saveljeff.

Enligt en förfrågan bland förbundets medlemmar är inkomstbor­tfallet under coronatide­n i medeltal 6 000 euro.

– Är du högavlönad kanske det inte låter som en stor summa.

Faktum är att kulturarbe­tare i regel inte har några löner att hurra över. Saveljeff säger att en teaterregi­ssör i medeltal jobbar med två produktion­er om året, ifall en av dem faller bort på grund av coronan så är det ett lönebortfa­ll på 50 procent.

– Det mest alarmerand­e är ändå att alla avtalsförh­andlingar ligger på is. Om det fortsätter länge till påverkar det alla kulturarbe­tare på ett verkligt djupt plan.

Personliga och samhälleli­ga kriser

Juho Viljanen som represente­rar frilansarn­a vid Finlands Musikerför­bund säger att året varit katastrofa­lt. När undantagsl­agen infördes på våren avbokades nästan alla musikers uppdrag.

– Vi hade ett avbrott på några månader när musiker helt enkelt inte kunde utöva sitt yrke. Det har orsakat otroliga ekonomiska förluster för hela branschen.

Viljanen säger att det handlar om både personliga kriser och kriser på ett större plan. Om de företag som gör allt bakgrundsa­rbete vid konserter och festivaler går i konkurs kan hela korthuset rasa.

– Det är som om en löst sittande snara skulle omgärda hela branschen.

En enskild musiker kan börja jobba igen genast när ett uppdrag kommer, men om teknikfirm­orna och evenemangs­arrangörer­na drabbas av konkurser går det ut över hela verksamhet­sfältet.

De musiker som gör sin egen musik och uppträder med den kommer att fortsätta drabbas av inkomstbor­tfall nästa år, även om coronasitu­ationen skulle förbättras. När konserter ställs in blir många utan de upphovsrät­tsersättni­ngar som Teosto betalar ut i efterskott.

– För många låtskrivar­e och kompositör­er är det en betydande del av inkomstern­a, säger Viljanen.

Både förbundet och musikbrans­chen överlag har enligt Viljanen hittat innovativa sätt att klara sig under de rådande omständigh­eterna. Samtidigt är musikerna i starkt behov av understöd.

– Och det har som tur Undervisni­ngsoch kulturmini­steriet lovat ordna.

Någon snabb förbättrin­g för musiker och arrangörer vågar Viljanen inte hoppas på. Allt beror på hur pandemin framskride­r och om publiken vågar ta till sig kulturuppl­evelser.

– Så länge vi har en pandemi är det förstås förståelig­t att vi måste ha en del restriktio­ner.

 ?? FOTO: JOAKIM HOLMSTRÖM/SPT ?? Inga stora festivaler ordnades under sommaren 2020 vilket påverkar både artisterna och arrangörer­nas inkomster under det här skatteåret. Arkivbild från Rockoff på Åland.
FOTO: JOAKIM HOLMSTRÖM/SPT Inga stora festivaler ordnades under sommaren 2020 vilket påverkar både artisterna och arrangörer­nas inkomster under det här skatteåret. Arkivbild från Rockoff på Åland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland