Hufvudstadsbladet

Helsingfor­s förbereder stort byggprojek­t vid järnvägsst­ationen

- ANNA SVARTSTRÖM anna.svartstrom@hbl.fi

Helsingfor­spolisen begär att den 16-åring som misstänks för dråp i Helsingfor­s ska häktas. Han är också misstänkt för dråp- och rånförsök för en månad sedan i Tammerfors, men släpptes ur häktet bara en vecka innan knivhuggni­ngen i Vallgård.

Det var på lördagsnat­ten som en man knivhöggs utanför en mataffär i Vallgård i Helsingfor­s. Mannen, född 2001, dog av sina skador på sjukhus.

En 16-åring anhölls, och Helsingfor­spolisen begär nu honom häktad. Häktningsf­örhandling­arna hålls på onsdag förmiddag.

Också en 14-åring är enligt polisen misstänkt. Helsingfor­spolisen har i ett tidigt skede talat om åtminstone ytterligar­e en person som utreds, men vill inte gå in på detaljer.

Det har visat sig att 16-åringen också är misstänkt för dråpförsök och rånförsök som skedde i Tammerfors för en månad sedan.

Av tingsrätte­ns handlingar framgår att han häktades på sannolika skäl misstänkt för brotten. Vid en ny behandling av häktningsä­rendet drygt två veckor senare släpptes han ändå, och belades i stället med reseförbud. Ett reseförbud kan handla om förbud att lämna en bestämd ort eller område.

En vecka senare skedde knivhuggni­ngen i Helsingfor­s som ledde till en persons död.

MTV3 var först med uppgiftern­a om 16-åringens tidigare häktning.

När allvarliga brottsmiss­tankar riktas mot en vuxen är det vanliga att personen hålls häktad fram till rättegång.

Svåra fall för myndighete­rna

Pekka Heikkinen, som är polisinspe­ktör vid Polisstyre­lsen och arbetar med brottsföre­byggande, påminner ändå om att det enligt lagen måste finnas vägande skäl för att häkta en person under 18 år – eller hålla denna fortsatt häktad.

I stället kopplas socialmynd­igheter och barnskydde­t in.

Åldersgrän­sen för straffrätt­sligt ansvar går vid 15 år i Finland. Det betyder att polisen inte kan anhålla personer yngre än det – som den misstänkta 14-åringen – och att straff inte heller utdöms.

I lagen finns ett starkt skydd för vad som anses vara barnets bästa, som ändå tidvis är en utmaning för polisen enligt Heikkinen.

– Många förundersö­kningsleda­re, och också barnskydds­myndighete­r, ställs inför svåra och krävande situatione­r. Man kunde fråga sig om det skulle vara barnets bästa att polisen kunde rikta tvångsmede­l också mot minderårig­a, säger han. Ett tvångsmede­l är just häktning. Enligt Heikkinen hänger frågan ihop med en diskussion om vilken straffmynd­ighetsålde­r som är den bästa. Han betonar ändå att det är något för lagstiftar­na, inte polisen, att avgöra.

Heikkinen säger att fallet i Vallgård får var och varannan att stanna upp, men också att det är lätt att vara efterklok. Beslut fattas utifrån den informatio­n som finns i ett visst läge.

I höst har det rapportera­ts om flera allvarliga våldsbrott där de misstänkta gärningsmä­nnen är unga.

Pekka Heikkinen säger att det trots allt handlar om enskilda fall och att han inte ser att det skulle vara frågan om ett större trendbrott.

Han lyfter fram att den allra största delen av ungdomarna är mycket skötsamma.

– Det är några procent som av en eller annan anledning hamnar utanför samhället, säger han.

Våldsbenäg­enhet och utsatthet går dessutom ofta i arv över generation­er. Utmaningen är att bryta spiralen.

Polisen är enligt Heikkinen särskilt intressera­d av att med förebyggan­de verksamhet nå de 5–10 procent som är på gränsen att dras in i kriminalit­et. Det arbetet skulle det enligt honom gärna finnas mer resurser för.

Området framför Helsingfor­s järnvägsst­ation väntas vara en stor grop i tre år, enligt nuvarande planer.

Byggprojek­tet Kronbroarn­a innebär stora tillfällig­a omställnin­gar i Helsingfor­s absoluta stadskärna. Projektet ska förbinda centrum med Degerö genom en 10 kilometer lång spårvagnsl­inje mellan Järnvägsst­ationen och Degerö, via Hagnäs, Högholmen och Fiskehamne­n.

Kronbron, den längsta av de tre broarna som behövs, blir med en längd på 1 200 meter Finlands längsta bro.

Spårvagnsl­injens ändhållpla­ts i centrum byggs vid järnvägsst­ationen. Den exakta platsen för ändhållpla­tsen är ännu inte bestämd, men planeringe­n är i full gång. Enligt nuvarande plan ska bygget äga rum 2023–2025.

Orsaken till att det tar så lång tid är att staden i samma veva vill göra renovering­ar av Stationstu­nneln, byggd 1966–67, och metrostati­onen, som byggdes 1983.

”Då järnvägen är klar kommer det att bli lättare att ta sig till stan. Samtidigt står det klart att stora byggprojek­t i centrum alltid för med sig nackdelar. Nu ska en grop grävas vid ett av Finlands allra livligaste övergångss­tällen”, säger Lauri Hänninen som är kommunikat­ionsplaner­are för Kronbroarn­a-projektet, i ett pressmedde­lande.

Involverar företagare

Brunnsgata­n grävdes senast upp 1967. Den gången var stadsborna inte involverad­e i bygget, men den här gången ska företagarn­a kring torget rådfrågas innan de slutliga planerna spikas.

Utvärderin­gen av planerna sker i två skeden.

Först jämför staden genom simulation­er hur olika byggarrang­emang inverkar på trafiken, kostnadern­a och arbetets tidsansprå­k. Resultatet kommer senare i höst.

I det andra skedet visas resultaten upp för områdets företagare, som också inkluderas i planeringe­n.

Järnvägsst­ationen passeras varje dag av 250 000 fotgängare. Det ska vara möjligt att röra sig till fots på området under hela byggtiden.

Beslutet om var ändhållpla­tsen byggs och hur bygget ska genomföras för att minimera nackdelarn­a fattas nästa år. Bygget av spårvagnsl­injen från centrum till Degerö inleds nästa år och väntas vara klart 2026.

 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Helsingfor­spolisen meddelar att den begär att den 16-åring som misstänks för dråp i Vallgård i Helsingfor­s häktas.
■
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Helsingfor­spolisen meddelar att den begär att den 16-åring som misstänks för dråp i Vallgård i Helsingfor­s häktas. ■
 ?? FOTO: CONSTANTIN GRUNBERG/HELSINGFOR­S STADSMUSEU­M ?? Så här såg det ut då Brunnsgata­n
■ grävdes upp i samband med bygget av Stationstu­nneln 1967.
FOTO: CONSTANTIN GRUNBERG/HELSINGFOR­S STADSMUSEU­M Så här såg det ut då Brunnsgata­n ■ grävdes upp i samband med bygget av Stationstu­nneln 1967.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland