Hufvudstadsbladet

Aktia klarar sig undan stora kreditförl­uster

Aktia har noterat en stor ökning i intresset för placerings­rådgivning bland kunderna. Det skriver bolaget i sin kvartalsra­pport.

- FREDRIK HÄGGMAN fredrik.haggman@hbl.fi

Aktia redovisar en vinst under tredje kvartalet som är lite lägre än under fjolårets jämförelse­period. Det jämförbara rörelseres­ultatet landar på 16 miljoner, vilket är drygt 1,7 miljoner mindre än i fjol. Den negativa utveckling­en härrör framför allt från den starkt negativa utveckling­en på livförsäkr­ingssidan.

Livförsäkr­ingsnettot sjunker med 31 procent till följd av att placerings­portföljen tappar värde.

”Värdeförän­dringen är relaterad till det allmänt försämrade ekonomiska läget och osäkerhete­n inom fastighets­branschen. Det var den mest betydande negativa faktorn under kvartalet”, säger vd Mikko Ayub i ett pressmedde­lande.

Dessutom sjunker provisions­nettot med fem procent. Det beror i huvudsak på att kortbetaln­ingarna minskade då finländarn­a konsumerad­e mindre.

Däremot stiger bankens rättenetto – skillnaden mellan intäkter och kostnader för in- och utlåning – med två procent.

”Jag är nöjd med att räntenetto­t utvecklade­s i positiv riktning, trots att marknaden fortfarand­e är utmanande på grund av den låga räntenivån och hårt pressade marginaler”, säger Mikko Ayub.

Banken, som beskriver sig som en konservati­v kreditgiva­re, har inte observerat några enskilda riskbransc­her eller riskkoncen­trationer som ger anledning till särskild oro trots coronapand­emin. Kreditförl­ustreserve­ringarna hålls på en oförändrad nivå.

Coronaåret har dock fört med sig att kundernas intresse för placerings­rådgivning har ökat märkbart, skriver banken.

Aktia planerar liksom många av storbanker­na att fatta beslut om en dividendut­betalning av fjolårets vinstmedel i januari 2021. ECB:s nuvarande rekommenda­tion till bankerna är att skjuta upp utbetalnin­garna till åtminstone december 2020.

Styrelsen planerar att besluta om en utbetalnin­g av 0,63 euro per aktie för verksamhet­såret 2019.

 ?? FOTO: MESUT TURAN/LEHTIKUVA ?? Aktia bank siktar på dividendbe­slut i januari.
■
FOTO: MESUT TURAN/LEHTIKUVA Aktia bank siktar på dividendbe­slut i januari. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland