Hufvudstadsbladet

Så här rapportera­s coronasiff­rorna

-

● Institutet för hälsa och välfärd rapportera­r dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

● I många sjukvårdsd­istrikt rapportera­s det antal positiva laboratori­eresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutet­s.

● Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverfö­ringen leda till en viss fördröjnin­g i rapporteri­ngen.

● Sjukvårdsd­istrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland