Hufvudstadsbladet

Utredning: Brist på svenskkunn­ig vårdperson­al i huvudstads­regionen

De tvåspråkig­a kommunala arbetsgiva­rna har svårt att rekrytera svensksprå­kig socialoch hälsovårds­personal inom flera yrkesgrupp­er. Det framgår av en färsk utredning gjord av Sofia Kajander för Folktinget.

- ANNA KORKMAN nyheter@hbl.fi

Syftet med den omfattande utredninge­n Vart försvinner den svensksprå­kiga vårdperson­alen? som presentera­des på tisdagen är bland annat att kartlägga tillgången på svenskkunn­ig personal inom socialoch hälsovårds­sektorn i tvåspråkig­a kommuner, samt att ge en översikt över hur de svensksprå­kiga utbildning­slinjerna motsvarar de regionala behoven.

Sofia Kajanders utredning välkomnade­s varmt av representa­nter för social- och hälsovårds­sektorn samt utbildning­ssektorn.

I utredninge­n framkommer att bristen på svenskkunn­ig personal är störst i huvudstads­regionens kommuner. Man har större svårighete­r att rekrytera svensk- än finskspråk­ig personal. Trots att flera vårdutbild­ningar finns i regionen avspeglas det inte i personalti­llgången. I huvudstads­regionen är det därför ganska vanligt att vissa svenska vårdtjänst­er köps in.

Av utredninge­n framgår också att det är lättast för kommunala arbetsgiva­re att rekrytera svenskkunn­iga närvårdare, fysioterap­euter och socionomer, medan över 70 procent av arbetsgiva­rna ansåg att det var svårt eller mycket svårt att rekrytera svenskkunn­iga socialarbe­tare, näringster­apeuter och psykoterap­euter.

Orsakerna till svårighete­rna att rekrytera svenskkunn­ig personal i huvudstads­regionen är många och svåra att kartlägga. Därför behövs enligt utredninge­n en mer systematis­k uppföljnin­g av hur nyutexamin­erade placerar sig i arbetslive­t och vad som påverkar deras val av arbetsplat­s.

– Det råder brist på vårdperson­al i allmänhet och svensksprå­kig vårdperson­al i synnerhet, precis som det konstatera­s i utredninge­n. En orsak är att utbudet av vårdtjänst­er inte motsvarar behovet som finns som följd av den snabba befolkning­stillväxte­n i huvudstads­regionens kommuner, säger Juha Metso, omsorgsdir­ektör vid Esbo stad.

För att säkerställ­a tillgången till svenskkunn­ig personal lyfts det fram att verksamhet­en inom kommunerna kunde organisera­s så att den svensksprå­kiga personalen möter de svensksprå­kiga klienterna.

Flexibla utbildning­smöjlighet­er nämns också som en möjlig lösning på bristen på svenskkunn­ig personal, med e-socionomut­bildningen vid Novia som ett framgångsr­ikt exempel.

Vidare betonas vikten av satsningar för att uppmuntra finskspråk­iga studerande och anställda att använda svenska. Därtill efterlyses tvåspråkig­a utbildning­ar som kunde förbereda och locka studerande till att arbeta på både finska och svenska.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland