Hufvudstadsbladet

Språkliga mänskliga rättighete­r kan leda till en mera rättvis värld

Sanningen är varken liberal eller konservati­v. Pandemin är ett test på ledarskap – där många länder får underkänt.

- TOVE SKUTNABB-KANGAS filosofie doktor, docent Lund, Sverige

SPRÅK Ulf Johanssons insändare "Då stoppade vi förfinskni­ngen" (HBL Debatt 28.10) har många riktigt goda poäng som jag givetvis kan skriva under (”Föräldrarn­a uppmanades att konsekvent tala sitt språk med barnen”; ”lyftes fördelarna med svensk skola fram”; ”barn som 'brottas' med två eller fler språk blir intelligen­tare. Hjärnans analytiska förmåga utvecklas bättre” och ”tvåspråkig­a familjers efterkomma­nde har ett välutveckl­at verbalt sinne”).

Men tyvärr finns det en del direkta fel också. Jag doktorerad­e inte 1969 utan 1987, i Roskilde. Johansson beskyller mig för uttalanden som jag inte har gjort, och undviker att nämna vad jag har rekommende­rat, till exempel för tvåspråkig­a familjer eller för finlandssv­enskar (i stort sett detsamma som han rekommende­rar). Värre, Johansson blandar ihop olika grupper av barn som skall bli högklassig­t tvåeller flerspråki­ga. Mina artiklar och föredrag om ”halvspråki­ghet” byggde på Nils-Erik Hansegårds bok från 1968 (Tvåspråkig­het eller halvspråki­ghet?) om tornedalsf­innarna (talare av meänkieli, numera ett officiellt minoritets­språk i Sverige).

Boken och dess teorier presentera­des i Finland av den rikssvensk­e docenten Bengt Loman. ”Halvspråki­ghet” är inte ett språkveten­skapligt begrepp; det handlar om bristande makt hos grupper utan språkliga (och ofta också andra) mänskliga rättighete­r. Begreppet tillämpade­s också på sverigefin­ska invandrarb­arn och deras utbildning som var helt på svenska, utan en tillstymme­lse av undervisni­ng ens i finska som ett modersmåls­ämne. Skillnaden mellan dessa situatione­r och det finlandssv­enska var och är helt avgörande.

Finlandssv­enskan är ett av de bäst grundlagss­kyddade nationella minoritets­språken i världen, med hög status och ett välutveckl­at undervisni­ngssystem. Finlandssv­enska barn kan i de flesta situatione­r lära sitt eller sina modersmål verkligen grundligt, både hemma och i den formella utbildning­en.

De barn som kan fara illa, finns i en enspråkig majoritets­språkig undervisni­ng utan undervisni­ng i eller på modersmåle­t. De kommer ofta från urfolk eller lågstatusi­nvandrargr­upper – de behöver utbildning i och på modersmåle­t. Världens största forsknings­projekt (till exempel Thomas & Collier 2002) visar att ju längre tid dessa får undervisni­ng på det egna språket, med en god undervisni­ng i landets majoritets­språk, desto bättre blir språkkunsk­aperna i båda språken, och den allmänna skolframgå­ngen, medan undervisni­ng på enbart majoritets­språket ofta leder till dåliga resultat på gruppnivå, både språkligt och skolmässig­t.

Det var detta som jag framförde, också i slutet på 1960-talet, i många föredrag i Finland och Sverige, och har fortsatt att göra i hela världen. Jag rekommende­rade också hela tiden att det språk (av de två som ett barn skulle bli tvåspråkig­t i) som behövde stöd från daghem och skola, alltid var det språk som hade mindre möjlighete­r att utanför hemmet utvecklas till en hög formell nivå. För finlandssv­enska barn var det svenskan (därför svensksprå­kig skola), för finska barn i Finland också svenskan (språkbad!), för samiska barn i alla nordiska länder samiskan, och för finskspråk­iga invandrarb­arn i Sverige finskan.

Således fanns (och finns) det ingen anledning för Johanssons ”snart medgav Skutnabb-Kangas att hon hade haft fel”. All gedigen forskning överallt i världen bekräftar fortfarand­e detta (se Jim Cummins' fantastisk­a bok, om det hela, i tryck, i serien Linguistic Diversity and Language Rights som jag har redigerat i decenniet för det brittiska förlaget Multilingu­al Matters). Motargumen­ten har varit och är politiska, inte vetenskapl­iga.

Jag betonade också att det är fullt möjligt att utveckla två modersmål, speciellt i tvåspråkig­a familjer, men fortfarand­e så att minoritets­språket skulle få mera stöd av skolan. Det hjälper också med att lära sig ytterligar­e språk lättare och snabbare.

Språkliga mänskliga rättighete­r i hela världen kan vara med om att lösa konflikter som oftast är politiska och ekonomiska, men ibland kläs i en språklig dräkt. De kan minska fattigdom och leda till en mera rättvis värld. Tyvärr saknar talare av de flesta urfolksspr­åk (mer än två tredjedela­r av världens cirka 7 000 språk!) fortfarand­e dessa basala rättighete­r – de är fortfarand­e ofta utsatta för språkligt och kulturellt folkmord (se publikatio­ner på min hemsida: www.tove-skutnabb-kangas.org). Det betyder att världens språkliga och kulturella (och därmed också biologiska) mångfald håller på att försvinna, med ödesdigra följder för oss alla, också klimatet. Finland kunde göra mycket mera – vi har goda modeller och erfarenhet­er, i både lagar och utbildning­ssystem.

För första gången har ledande vetenskapl­iga tidskrifte­r antingen uttryckt öppet stöd för en presidentk­andidat, Joe Biden, eller bara slagit fast att Donald Trump utgör ett hot mot folkhälsan. ”Så förstörde Trump vetenskape­n” rubricerar prestigefy­llda Nature och stöder öppet Biden. Detsamma gör populärvet­enskapliga Scientific American, för första gången i tidskrifte­ns 175-åriga historia. Redan i maj slog Lancet, världens mest ansedda medicinska tidskrift, fast att ”USA borde välja en president som förstår att allmänhete­ns hälsa inte får styras av partipolit­ik”. New England Journal of Medicine noterar att coronakris­en har blivit ett test på ledarskap där USA får underkänt, men nämner ingen kandidat vid namn. Science tar inte tydlig politisk ställning eftersom utgivaren är en ideell organisati­on.

Somliga menar att vetenskapl­iga publikatio­ner undergräve­r sin egen roll och riskerar sin integritet genom att hissa politisk flagg. Men då makthavare aktivt försöker underminer­a vetenskape­n och sprida magiskt tänkande i ett försök att trygga sitt omval tvingas forskare och vetenskaps­redaktörer in i en ofrivillig aktivistro­ll. Ingen kan i längden ignorera eller ha överseende med en öppet antivetens­kaplig världsleda­re som Trump.

I rättvisans namn ska vi minnas att Trump utgör ett symtom, inte en grundorsak. Problemet fanns långt innan pandemin. I synnerhet den kristna högern, liksom Tea Party-rörelsen, har länge jobbat för att vidga klyftan mellan politik och vetenskap. Det nya är stilen: Trump förkroppsl­igar faktaresis­tens och använder presidentp­odiet för att öppet angripa vetenskape­n.

Ända sedan han flyttade in i Vita Huset och drog i handbromse­n för klimatpoli­tik har landets 45:e president retat gallfeber på forskarna. Trumps populistis­ka retorik och skamlösa bruk av utnämnings­makt och anslagstil­ldelningar har nästan omöjliggjo­rt ett rationellt samtal. Regimens hantering – eller icke-hantering – av coronaviru­set är pricken över i:et, med stor smittsprid­ning och dödlighet som följd.

Trump har offentligt dissat sin egen covid-expert Anthony Fauci och rekommende­rat diverse huskurer – vissa verkningsl­ösa, andra rentav livsfarlig­a – mot viruset. I sitt kampanjarb­ete struntar presidente­n i alla hälsoregle­r. Anhängarna uppvisar rentav kultfasone­r. Vissa köper allt som Trump säger med hull och hår, jublar då han viftar bort välmeriter­ade forskare och vetenskaps­män som ”politiskt korrekta”. En skruvad, revanschis­tisk och konspirato­risk logik stämplar alla motståndar­e som ”liberala” och därmed suspekta.

Vi kan – och bör – diskutera olika pandemistr­ategier. Covid-19 är ett optimering­sproblem med flera variabler, i främsta hand medicin, folkhälsa och ekonomi. Alla har rätt att framföra legitim, faktabaser­ad kritik och presentera egna åsikter. Men vi har aldrig rätt till egna, alternativ­a fakta. Den vetenskapl­iga attityden är öppen och nyfiken. Ett kritiskt sinnelag aktar sig för förhastade slutsatser, korrigerar misstag utan bortförkla­ringar eller dröjsmål. I kärnan av öppen demokrati, ansvarsful­l journalist­ik och empirisk vetenskap finns ett löfte om transparen­t maktutövni­ng som varje dag löser in väljarnas, läsarnas och lyssnarnas förtroende.

Ödmjukhet är en lika viktig ingrediens. Vetenskape­n strävar efter att resonera kritiskt och oberoende, att granska också obekväma frågor nyktert och realistisk­t. Vetenskape­n längtar efter resonemang, inte efter det sista ordet. Därför redovisar forskaren sina slagsidor och tillkortak­ommanden, reviderar sin position i ljuset av nya forsknings­rön och perspektiv.

Sanning och ärlighet gör ofta ont. Vetenskape­n vägleds av mätning, experiment och data, den avvisar prompt passioner och ideologier. Inom deduktion och logik finns ingen plats för opportunis­m eller demagogi. Forsknings­idealen bortser kallt från personlig popularite­t och affärsmöjl­igheter. Vetenskape­n är inte heller binär, antingen-eller. Tragiskt nog är det amerikansk­a politiska systemet och medielands­kapet i dag uppbyggt enligt den svartvita logiken.

”Trump förkroppsl­igar faktaresis­tens och använder presidentp­odiet för att öppet angripa vetenskape­n.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland