Hufvudstadsbladet

Om behovet av gemensam försvarsvi­lja och ödesgemens­kap

-

I Sverige kommer Finland ofta upp när försvarsvi­lja ska beskrivas. Vinterkrig­et och fortsättni­ngskriget räddade självständ­igheten. Värnplikte­n och beredskaps­lagren bevarades medan Sverige trodde på evig fred.

Det är inte så konstigt att det blev mycket tal om Finland när den högre kursen för samhällets krisbereds­kap vid Försvarshö­gskolan i Stockholm, hade projektred­ovisningar på ett seminarium förra månaden på just temat försvarsvi­lja. Men där en tittar närmast beundrande och fascinerat så är det inte säkert att blicken tillbaka är lika tindrande. Det vittnade en av deltagarna, uppvuxen i Imatra, om. Där vid gränsen till Ryssland hade han sedan barnsben i bastun fått höra att Sverige svek i vinterkrig­et. Nu var han själv tjänsteman i det svikande Sverige. En aha-upplevelse för en del i salen. Många rikssvensk­ar känner inte till vilken uppförsbac­ke det finns i det purfinska bastusnack­et. Att Sverige skickade en tredjedel av flygvapnet, samlade in enorma pengabelop­p och tömde vapenförrå­d för Finland har inget utrymme när känslan av upplevda svek lever kvar i generation­er.

På samma varnande tema skrev Estlands förra försvarsmi­nister Hain Rebas om Sveriges relation till Finland på bloggen Säkerhetsr­ådet. Rikssvensk­arna är generellt dåliga på historia, och ännu sämre på svensk-finländsk historia, vilket Rebas påpekar leder till att ”man på den svenska sidan för länge sedan förträngt ett antal obehagligh­eter i samband med just Finland”.

Kunskapen om Finland försvagas just nu också hos den yngre generation­en i Sverige. En Novusunder­sökning om den svenska Finlandsbi­lden i coronatide­r, beställd av Finsksvens­ka handelskam­maren, Finlandsin­stitutet och Kulturfond­en för Sverige och Finland, visar att 54 procent av 18–29-åringarna aldrig har besökt Finland. För befolkning­en som helhet är siffran 29 procent.

På frågan om man kunde tänka sig att turista i Finland när pandemin är slut svarade 56 procent ja, det kan tyckas vara högt, men är ändå betydligt lägre än för Danmark, Norge och svarsalter­nativet ”övriga Europa”.

Bristande svensk kunskap och odlande av finländska myter om hopplösa svenskar riskerar att skapa friktion i den folkliga förankring­en av försvarssa­marbetet, för att inte tala om vad främmande makts informatio­nsoperatio­ner kan åstadkomma. I en strategisk kontext blir då kunskapen och känslan av samhörighe­t, ja rent av ödesgemens­kapen, allt viktigare. Rebas föreslår bland annat en nyöversätt­ning till svenska av Aleksis Kivis Sju bröder och att Fänrik Ståls sägner ska dyka upp i svensk skola igen.

Men ska den yngre befolkning­en nås behövs en Netflixser­ie om Sverige och Finland under och efter andra världskrig­et och varför inte en svensk-finsk motsvarigh­et till norska TV2:s Okkupert?

Även lagstiftar­na behöver förstå varandra bättre, Sveriges och Finlands riksdagar skulle kunna skriva historia ihop genom att tillsamman­s öva samarbete under krig.

Det är bara genom att mötas och få en gemensam berättelse som känslan av samhörighe­t kan byggas så stark att bastusanni­ngar och okunskap inte kommer i vägen för en gemensam försvarsvi­lja, en ödesgemens­kap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland