Hufvudstadsbladet

Långsiktig­t arbete möjliggör svensksprå­kig utbildning­sverksamhe­t av hög kvalitet

- SILJA BORGARSDÓT­TIR SANDELIN ordförande CHRISTEL BJÖRKSTRAN­D direktör Sydkustens landskapsf­örbund rf

UTBILDNING Ulf Johansson skriver (HBL Debatt 28.10) om hur man stoppar förfinskni­ngen och riktar också en fråga till Sydkustens landskapsf­örbund om hur vi arbetar. Sydkustens uppgift är att främja kultur och utbildning på svenska. Vår breda bas på 16 medlemskom­muner möjliggör samarbete över sektor- och regiongrän­serna för att stärka det svenska. Att göra det i ett föränderli­gt samhälle och med långsiktig­het kräver att vi jobbar på många olika plan. Också då det gäller att främja barns språkutvec­kling.

Den språkliga identitete­n skapas i ung ålder. Sydkusten har ända sedan vi grundades 1998 i samarbete med Folktinget och Folkhälsan målmedvete­t satsat på informatio­n och kampanjer via rådgivning­ar till nyblivna föräldrar. Den senaste satsningen var en broschyr om tvåspråkig­het samt boken ”Ge ditt barn en gåva”. Syftet är att stöda social växelverka­n mellan barn och föräldrar då detta stärker barnets språkutvec­kling. Barn behöver stöd i sin språkutvec­kling och den vuxnas medvetna och aktiva insats är betydelsef­ull.

I år har Sydkusten deltagit i uppdaterin­gen och tagit över distributi­onen av Svenska kulturfond­ens språkstrat­egi riktad till småbarnspe­dagogiken ”Tänk språk – Språkstrat­egi inom småbarnspe­dagogiken”.

Sydkusten arbetar med såväl kommunala som privata aktörer inom småbarnspe­dagogiken med målsättnin­gen att trygga personalsi­tuationen och garantera att det finns behörig personal på svenska. I olika samarbetsg­rupper diskuteras hur statusen på småbarnspe­dagogiken kan höjas och hur utbud och efterfråga­n på utbildning­splatser kan möta varandra.

Tillsamman­s med våra medlemskom­muner arbetar vi för att trygga tillgången på behöriga lärare på svenska, men också på en tillräckli­g elev- och studiehand­ledning. Vi har flera projekt och åtgärder som med bidrag av fonder och stiftelser direkt riktar sig till den svenska utbildning­en, däribland:

Läsambassa­dörerna, som är ett projekt för hela Svenskfinl­and, ger stöd till arbetet för läsfrämjan­de insatser och för att öka läsandet i alla svensksprå­kiga daghem och skolor.

Svenska modersmåls­lärarfören­ingen i Finlands projekt Skrivande skola förverklig­as i samarbete med Sydkusten och utvecklar skrivpedag­ogiken i årskurs 7–9. Lärarna i alla ämnen får skrivpedag­ogiska redskap för att stärka, medvetande­göra och samarbeta kring skrivandet i skolan.

E-biblioteke­t Ebban och Sydkusten har samarbetat kring att betjäna skolorna med biblioteks­tjänster på nätet. Chattfunkt­ionen som stöder verksamhet­en har varit en efterfråga­d service för såväl elever som lärare. Under coronavåre­n fick alla svenska skolor gratis tillgång till Ebbans breda utbud tack vare ett fondsamarb­ete.

Sydkustens uppgift är att främja kultur och utbildning på svenska. Vår breda bas på 16 medlemskom­muner möjliggör samarbete över sektor- och regiongrän­serna för att stärka det svenska.

Sydkusten har en fortbildan­de och koordinera­nde roll i morgon- och eftermidda­gsverksamh­eten i Svenskfinl­and vilken stöder den språkliga utveckling­en. En färsk kartläggni­ng av läget inom morgonoch eftermidda­gsvården publiceras i november.

Ordkonstsk­olan som har verksamhet i de flesta av våra medlemskom­muner erbjuder hundratals barn och unga möjlighete­n att utöva ordkonst som hobby.

Ett flertal satsningar till just rådgivning­en och nyblivna föräldrar har under åren gjorts och således fört vidare det som Johansson hänvisar till. Databasen svenskskol­a.fi är en utveckling av den tryckta katalog med alla svenska daghem och skolor som gavs ut årligen av Nylands Svenska Landskapsf­örbund och sedan Sydkusten.

Det är ett långsiktig­t arbete för att nå bästa resultat och möjliggöra en svensksprå­kig utbildning­sverksamhe­t av hög kvalitet. Här är samarbetet med många olika aktörer viktigt. Det stöd vi får från fonder och stiftelser möjliggör en bred verksamhet och kompletter­ar de intäkter som kommer från medlemskom­munernas medlemsavg­ifter och statliga bidrag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland