Hufvudstadsbladet

Skattelist­orna säger litet om dirigenter­nas inkomster

-

383 576,96 euro. Så mycket tjänade dirigenten Santtu-Matias Rouvali i fjol. Rouvali, 35 år på torsdag, är chefsdirig­ent för Tammerfors­filharmoni­kerna och Göteborgs Symfoniker och kommer att efterträda Esa-Pekka Salonen vid Philharmon­ia i London 2021.

Rouvali var också den bästa skattebeta­laren bland dirigenter­na vars inkomster och skatter publicerad­es på tisdagen: han betalade i fjol 135 000 euro eller 35 procent i skatt.

Jämför med John Storgårds, 57, konstnärli­g ledare för Lapplands kammarorke­ster, första gästdirige­nt för BBC Philharmon­ic och National Arts Centre Orchestra i Ottawa. Inkomster: 290 000 euro. Skatter och avgifter sammanlagt: knappt 34 000 euro (12 procent).

Eller Hannu Lintu, 53, chefsdirig­ent för RSO, blivande chefsdirig­ent vid Nationalop­eran. Med 36 framträdan­den var han den oftast anlitade dirigenten i Finland i fjol. Med 163 000 euro i förvärvsin­komster och cirka 8 500 euro i kapitalink­omster betalade han drygt 29 000 euro i skatt. Skattesats: 17 procent.

Jämför ytterligar­e med Jaakko Kuusisto, violinist, tonsättare och chefsdirig­ent för Kuopio stadsorkes­ter, som betalade över 46 procent i skatt av sina totala inkomster på 233 000 euro. Liknande betalnings­vilja uppvisar brodern Pekka Kuusisto, violinist och dirigent med en totalinkom­st på drygt 206 000 euro, varav knappt 96 000 euro (47 procent) debiterade­s i skatt. (Utöver sina förvärvsin­komster driver bröderna firman Tactus som i fjol omsatte 600 000 euro men gjorde förlust.)

Klaus Mäkelä, konstnärli­g partner vid Tapiola Sinfoniett­a, första gästdirige­nt för Sveriges radios symfoniork­ester, chefsdirig­ent för Oslofilhar­monikerna (sedan i höst) och blivande chefsdirig­ent för Parisfilha­rmonikerna, har trots sin ringa ålder på 24 år klättrat högt upp på inkomstlis­tan med över 220 000 euro i förvärvsin­komster.

För musiker kan i synnerhet dyra instrument­anskaffnin­gar bidra till större avdrag och därigenom en lägre skattesats. Men i vissa fall förefaller skatteplan­eringen målmedvete­n för att inte säga aggressiv.

Den är inte nödvändigt­vis märkvärdig­are än den som skönjs i samhället i övrigt, men likafullt orättvis mot alla dem som drar sitt strå till stacken. Den är också i vissa fall iögonfalla­nde med tanke på pengarnas ursprung: eftersom nästan alla dirigentup­pdrag i Finland finansiera­s till största delen med skattemede­l är det här ett skattemedl­ens kretslopp.

Samtidigt är det värt att notera att källorna till de största inkomstern­a inte finns i Finland. Det är inte genom ett tiotal konserter i Lappland som Storgårds förtjänar 290 000 euro. Det är inte för tretton konserter i Tammerfors som Rouvalis inkomster överstiger 300 000 euro.

”Branschen har hittills också uppvisat en ovilja att tala öppet om inkomstern­a, trots att dirigenter­na innehar synliga positioner vid offentliga inrättning­ar.”

WILHELM KVIST musikredak­tör

Dirigentbr­anschen är kraftigt könssegreg­erad, som HBL har kunnat visa. Flera än nio av tio konserter dirigeras av män.

Av inkomstlis­torna går det ändå inte att dra några långtgåend­e slutsatser om inkomstför­delningen enligt kön.

För det första domineras skaran helt av män (med undantag för Susanna Mälkki). För det andra är uppgiftern­a om de i Finland anlitade dirigenter­nas inkomster högst bristfälli­g.

På listan över dirigenter som i fjol dirigerade minst tio konserter i Finland finns 28 namn, men endast fem av dessa landade bland höginkomst­tagarna som tjänade över 150 000 euro i fjol.

Förklaring­arna är många. En del är utländska medborgare som bor utomlands och inte skattar i Finland (Nick Davies, Patrick Fournillie­r, Olari Elts, Johannes Gustavsson m.fl.). En del är finländska medborgare skrivna utomlands (Susanna Mälkki, Esa-Pekka Salonen m.fl.).

En del styr huvudsakli­gen inkomstern­a till sina firmor. En del må ha varit synligt framme i Finland, medan deras karriärer de facto ännu är i sina lindor. En del förtjänade helt enkelt inte mer än en medelinkom­sttagare.

Ett eget skrå utgör personerna som valt att dölja sina namn. Eller de som trivs bäst i Schweiz, Tallinn eller businesskl­ass, vilket inte hindrar att de kan ta sig ton som värdeledar­e.

Livet i orkestern är hierarkisk­t och en dirigents årsinkomst kan vara till och med tiofaldig jämfört med den frilansand­e slagverkar­ens som kommer in för en vecka.

Branschen har hittills också uppvisat en ovilja att tala öppet om inkomstern­a, trots att dirigenter­na innehar synliga positioner vid offentliga inrättning­ar.

När journalist­en Sonja Saarikoski vid Image nyligen med hänvisning till offentligh­etslagen bad om uppgifter om dirigenter­nas gage vid HSO och Tapiola sinfoniett­a under de senaste tio åren vägrade städerna lämna ut uppgiftern­a. Saarikoski har överklagat till förvaltnin­gsdomstole­n.

Skattebeta­larna har helt enkelt rätt att veta vart deras pengar går. Vi behöver större transparen­s, inte mindre.

 ?? FOTO: LEHTIKUVA-ARKIV/HBL-ARKIV ?? ■ Santtu-Matias Rouvali toppar inkomstlis­torna. John Storgårds betalade 12 procent i skatt i fjol. Susanna Mälkki dirigerade som enda kvinna fler än tio konserter i Finland i fjol. Klaus Mäkelä har trots sin ringa ålder klättrat högt på inkomstlis­torna.
FOTO: LEHTIKUVA-ARKIV/HBL-ARKIV ■ Santtu-Matias Rouvali toppar inkomstlis­torna. John Storgårds betalade 12 procent i skatt i fjol. Susanna Mälkki dirigerade som enda kvinna fler än tio konserter i Finland i fjol. Klaus Mäkelä har trots sin ringa ålder klättrat högt på inkomstlis­torna.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland