Hufvudstadsbladet

John Storgårds är Årets Nors 2020

- HBL

Violiniste­n, dirigenten och kompositör­en John Storgårds är Årets Nors, en hederstite­l som årligen tilldelas en tidigare student från Svenska normallyce­um i Helsingfor­s. Storgårds blev Norsen-student år 1982.

John Storgårds är en av sin generation­s mest begåvade och mångsidiga musiker i Finland. Han har gjort en betydande internatio­nell karriär som violinist och dirigent. Han är känd för att fördomsfri­tt välja sina repertoare­r och lyfter gärna fram sällan spelade verk eller negligerad­e tonsättare. Han har en speciell relation till Robert Schuman.

Storgårds har gjort kritikerro­sade skivinspel­ningar av såväl wienklassi­sk musik som ny och romantisk musik, men även kammarmusi­k och jazz samt olika former av crossover.

Han är konstnärli­g ledare för Lapplands kammarorke­ster (Lapin kamariorke­steri) och har varit konstnärli­g ledare för flera musikfesti­valer, som Korsholms musikfests­pel och Luosto classic. John Storgårds beviljades Statens tonkonstpr­is 2002 och tilldelade­s Pro Finlandia-medaljen 2012.

Föreningen Forna normallyce­ister firar John Storgårds under en middag den 12 november, då han tilldelas utmärkelse­n.

 ?? FOTO: LEIF WECKSTRÖM ?? John Storgårds.
FOTO: LEIF WECKSTRÖM John Storgårds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland