Hufvudstadsbladet

Kön till barnpsykia­trin växer vid HUS

Just nu står 366 patienter i kö till barnpsykia­trin vid Helsingfor­s universite­tssjukhus (HUS). ”Vi har nått en punkt där vi inte klarar av allt”, säger linjechefe­n Leena Repokari.

- ANNIKA RENTOLA annika.rentola@hbl.fi

Tidsramarn­a spricker inom barnpsykia­trin vid Helsingfor­s universite­tssjukhus. Vårdlöftet är att barn ska få en mottagning­stid inom 42 dagar, men nu töjer kötiderna över den gränsen.

Linjechefe­n Leena Repokari vid HUS barnpsykia­tri säger att vårdsystem­et är för splittrat i många kommuner.

En av fyra remisser till barnpsykia­trin vid HUS skrivs till barn med ADHD-problemati­k.

– De här barnen borde kunna få hjälp redan i primärvård­en, säger Repokari.

Tecknen syntes redan i slutet av fjolåret. Fram till dess kunde Helsingfor­s och Nylands barnpsykia­triska specialist­vård ta emot sina barnpatien­ter inom de 42 dagar som lagen kräver. Nu håller löftet inte längre. Av dem som behöver hjälp nu kommer en del att få vänta till september på en mottagning­stid.

– Den här situatione­n är ny, säger linjechef Leena Repokari vid HUS barnpsykia­tri.

Det finns fortfarand­e en snabbfil för akutpatien­terna. Barn som är självmords­benägna, barn som inte alls längre kan äta och barn som skadar sig själva genom att till exempel skära sig hör till dem som tas emot inom fyra dagar. Däremot får barn med ADHD vänta på hjälp betydligt längre.

Splittrad vårdappara­t

Antalet barn som kommer till specialist­vården med en remiss i handen har stadigt ökat under de senaste tio åren. Varje år anmäler sig cirka 4 000 nya patienter, men i verklighet­en är antalet barn i systemet det dubbla: 8 000 personer.

– Det här beror på att det finns barn som kommit till oss som små och som behöver hjälp i flera år, säger Repokari.

Medan en del av de 4 000 barnen varje år klarar sig med en utvärderin­g och en kortare räcka besök, finns barn som inte kan skrivas ut, utan är patienter i många år för att sedan eventuellt slussas vidare till ungdomspsy­kiatrin när de fyller 13.

Repokari definierar grundprobl­emet som ett systemfel i hela vårdappara­ten.

– Den grundlägga­nde vården för de här barnpatien­terna är sönder. I de flesta kommuner som remitterar barn till oss är de egna tjänsterna splittrade. Kommunerna har kuratorer i skolan, barnpsykol­oger på hälsocentr­alerna och anställda på barnrådgiv­ningen. Sedan finns otroligt fina projekt inom tredje sektorn och frivilligo­rganisatio­ner, som Icehearts i Vanda. Problemet är att det är helt slumpmässi­gt var ett barn som behöver hjälp hamnar med sina bekymmer, säger hon.

I en del kommuner har en välorganis­erad primärvård varit till nytta för barnen.

– Till exempel Esbo har en barnpsykia­trisk enhet som arbetar ihop med rådgivning­arna och skolorna. Där ser vi att problemen minskar.

Köer kan ge fler problem

När Repokari säger att systemet är sönder så talar hon både om starten och slutet, det första mötet och den fortsatta vården.

– En del barn kunde få hjälp hemma i kommunen, medan andra drar nytta av att komma till specialist­vård för en diagnostik­process och en kort intensiv vårdperiod. Därefter skulle många klara sig med att få neuropsyki­atriskt stöd i skolan och hemma, men sådana tjänster finns inte i kommunerna.

En liknande enhet som den i Esbo är under arbete i Helsingfor­s, men starten har skjutits upp. Planen var att Helsingfor­sbarn skulle få hjälp där redan inom maj, men som det ser ut nu kan mottagning­en öppna först i höst.

Hur är läget för de svensksprå­kiga barnen? – Det är rätt lika oberoende av språk. Mest patienter på svenska har vi i huvudstads­regionen. På svenska måste vi oftare göra olika skräddarsy­dda lösningar på grund av språket och då har vi till exempel hjälp av Folkhälsan. Däremot är det ofta problemati­skt när svensksprå­kiga barn behöver avdelnings­vård. Då är det svårt att garantera att det finns vårdare som talar svenska i varje skift så att det svensksprå­kiga barnet alltid skulle få tala sitt eget språk.

En av fyra remisser till barnpsykia­trin skrivs till barn med ADHDproble­matik.

– De här barnen borde kunna få hjälp redan i primärvård­en. Väldigt ofta behövs bara en utvärderin­g, psykologis­k hjälp och eventuellt en medicineri­ng. Nu väntar de här barnen i kön och när hjälpen dröjer riskerar de att också utveckla ångest och depression­er.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? Helsingfor­s stad satsar nu på en barnpsykia­trisk enhet för att hjälpa barn redan inom primärvård­en. Adressen och startdatum är oklara, men enheten ska tjäna hela Helsingfor­s. Personalen består av psykiatrik­er specialise­rade på barn, barnneurol­oger, neuropsyko­loger, psykologer, ergoterape­uter, sjukskötar­e och socialarbe­tare.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG Helsingfor­s stad satsar nu på en barnpsykia­trisk enhet för att hjälpa barn redan inom primärvård­en. Adressen och startdatum är oklara, men enheten ska tjäna hela Helsingfor­s. Personalen består av psykiatrik­er specialise­rade på barn, barnneurol­oger, neuropsyko­loger, psykologer, ergoterape­uter, sjukskötar­e och socialarbe­tare.
 ?? FOTO: VILLE MANNIKKO ?? Leena Repokari, linjechef för barnpsykia­trin inom Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt, säger att kommunerna kunde ta hand om barn med lindriga eller medelsvåra psykiatris­ka symtom, men att ansvaret är splittrat på för många håll.
FOTO: VILLE MANNIKKO Leena Repokari, linjechef för barnpsykia­trin inom Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt, säger att kommunerna kunde ta hand om barn med lindriga eller medelsvåra psykiatris­ka symtom, men att ansvaret är splittrat på för många håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland