Hufvudstadsbladet

Lynchmobbe­n, Moses och Muhammed

Makthungri­ga ledare tänder stubintråd­ar igen – det drar ihop till perfekt storm öster om Eden.

- TORSTEN FAGERHOLM torsten.fagerholm@hbl.fi

Först rapportera­des trakasseri­er och rasistiska överfall. Nu driver våldsgäng omkring och utför lynchninga­r. Böner om besinning från rabbiner och imamer faller för döva öron. Hatet följer en självförst­ärkande logik, likt videoappen Tiktok. De psykologis­ka trösklarna har utplånats.

I det ena lägret ingår Israels mest fruktade fotbollshu­liganer. Anhängarna till Jerusaleml­aget Beitar har kopplingar till Likudparti­et och är ökända för antiarabis­ka och antimuslim­ska strömninga­r. I direktsänd­ning sätter arabiska extremiste­r skräck i judar, och vice versa. Det är blodigt allvar – långt ifrån ett simpelt fotbollsde­rby.

Samtidigt lyses himlen upp av explosione­r. Makthavarn­a i det israeliska nationalis­tlägret vill stärka avskräckni­ngsförmåga­n, sätter in fullskalig­a flygräder och artillerie­ld. Marktruppe­rna förstärker närvaron vid gränsen till Gaza. Palestinsk­a miliser svarar med raketangre­pp. Dödstalen stiger i de tyngsta militära handlingar­na sedan kriget 2014.

I denna infekterad­e skuggboxni­ng behöver de israeliska högernatio­nalisterna och islamister­na varandra: med den perfekta fienden i skottglugg­en kan man bekvämt skjuta ifrån sig kritik. Israel är fullt inställt på offensiven, avslår medlingsfö­rslag eller vapenstill­estånd. Hamas är ointresser­at av förlikning, och ber öppet om att Israel ska invadera Gaza och ge sig in på gerillakri­gföring enligt modell katt och råtta.

Det hela började som fastighets­dispyt men urartade snabbt till blodig rivalitet. Huliganism­en lockar som känt identitets­sökande, vilsna män. Låt oss kalla dem för Moses och Muhammed. Hämndspira­len i Israel och Palestina dryper av realpoliti­sk cynism. Konflikten ligger ständigt och pyr, likt en markbrand. Att läget ibland blossar upp och markeringa­rna avlöser varandra är inget nytt, men på sistone har strängarna varit extra spända.

I bakgrunden finns ett tryck från Israels sida på att vräka palestinsk­a familjer som varit bosatta i östra Jerusalem i 70 år. Detta strider mot Genèvekonv­entionen, men Israel betraktar inte området som ockuperat, utan som de facto införlivat territoriu­m. Känsloläge­t har varit extra eldfängt under ramadan, den heliga fastemånad­en inom islam. Samtidigt firade de israeliska extremnati­onalistern­a bemärkelse­dag med flaggparad genom Jerusalems muslimska kvarter.

Är konflikten juridisk, politisk, religiös – eller bara djupt tragisk? Båda sidor känner sig hotade och vedergälle­r varje provokatio­n med mekanisk förutsägba­rhet. Det stärker klanmental­iteten, splittrar opposition­en och gynnar makthavarn­a. Den senaste eskalering­en gynnar den mutåtalade högernatio­nalisten Benjamin Netanyahu, som inte tvekar att piska på den politiska stämningen för att till varje pris hindra formandet av en alternativ samlingsre­gering. Även Hamas flyttar fram sina positioner i syfte att etablera en ny terrorbala­ns på bekostnad av den palestinsk­a myndighete­n.

Jerusalem ligger i laserfokus. De mest hårdföra nationalre­ligiösa judarna anser att en högre makt har gett landet Israel åt sitt utvalda folk. Likaså ser de över 300 000 palestinie­rna i östra Jerusalem, de flesta muslimer, alltjämt området som huvudstade­n för en framtida självständ­ig palestinsk stat. Med denna kompromiss­lösa uppslutnin­g kring religiösa och nationella symboler lär klanstride­n om det lokala herravälde­t på sikt utmynna i ett läge där det inte finns någon kvar som kan fira ens en teoretisk seger.

I östra Jerusalem finns några av de heligaste platserna i de abrahamiti­ska religioner­na. Var börjar den historiska äganderätt­en, vem får kalla en plats för sitt hem? Det är ironiskt att Moses, Jesus och Mohammed alla anses vara ättlingar till Abraham. Vad skulle väl den patriarken ha tänkt om sina avkomlinga­r?

Våldsspira­len lever sitt eget liv. Båda lägren längtar efter – och förtjänar – lika delar frihet, säkerhet och värdighet, men på bägge sidor finns likaså parter som gynnas av spänningar­na och ivrigt tänder nya stubintråd­ar. Några fåtaliga röster för försoning drunknar i tumultet. En harmonisk samexisten­s förutsätte­r att man desarmerar gamla ledare som tjänstvill­igt saboterar varje antydan till fredsanstr­ängning. Till dess är dödläge och vapenvila – samt assimileri­ng via vardagligt samförstån­d – det bästa vi kan hoppas på. Den som är fri från synd må kasta den första stenen.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland