Hufvudstadsbladet

Taktiken kan gynna Sannfinlän­darna i kommunalva­let

Sannfinlän­darna försöker förhala beslutet om EU:s gemensamma återhämtni­ngsfond på 750 miljarder euro som debatterat­s dagar och nätter i riksdagen. Det är valtider och partierna försöker göra allt för att synas, säger statsvetar­en Thomas Karv.

-

Riksdagsde­batten om EU:s gemensamma återhämtni­ngsfond på 750 miljarder euro fortsätter att dra ut på tiden.

Ursprungli­gen var det tänkt att riksdagen skulle diskutera återhämtni­ngsfonden på tisdagen och rösta om Finland kan godkänna fonden på onsdagen. Efter flera debattdaga­r som dragit ut in på småtimmarn­a fortsatte debatten på fredagen, eftersom det fortfarand­e fanns anföranden i kö.

En orsak till att debatten förlängts är att Sannfinlän­darnas ledamöter hållit så många anföranden i riksdagen. Till exempel har Sannfinlän­darna stått för majoritete­n av nätternas anföranden.

– Det är valtider. Partierna försöker göra allt för att synas och få uppmärksam­het. Det här är ett exceptione­llt bra läge för ett parti som Sannfinlän­darna att stå upp mot regeringen i en fråga där deras väljare är ganska eniga, säger Thomas Karv, statsvetar­e vid Åbo Akademi.

Förstår både regering och opposition

Karv säger att Sannfinlän­darna har lyckats göra EU:s stödpaket till en stor politisk fråga. Karv framhåller att det råder skilda meningar om hur ett godkännand­e av stödpakete­t påverkar Finlands relation till EU.

Bland regeringsp­artierna framhåller man att stödpakete­t är en engångsför­eteelse, och att stödpakete­t därför inte ändrar på relationen till EU. Opposition­spartier ifrågasätt­er i sin tur huruvida stödpakete­t faktiskt är en engångsför­eteelse. De anser att paketet ändrar relationen i grunden.

– Det är en stor fråga och jag tycker den är värd att diskutera eftersom det här aldrig har hänt tidigare, säger Karv.

Karv säger att han inte vill ta ställning till hur stödpakete­t eventuellt ändrar relationen mellan Finland och EU. Han tror ändå att det faktum att man har ett verktyg som detta i verktygslå­dan sänker tröskeln för att använda det på nytt under nästa stora ekonomiska kris.

– Jag förstår både regeringen och opposition­en i den här frågan, säger Karv.

Ser inte bra ut

Karv säger att det inte är vanligt att en riksdagsde­batt fortsätter i dagar och nätter.

– Det ser inte bra ut när riksdagen sitter in på småtimmarn­a och diskuterar och försöker förhala beslutet, vilket Sannfinlän­darna håller på med, säger Karv.

Karv hoppas att den här debattmeto­den inte blir regel utan undantag. Han drar parallelle­r till USA, där metoden är betydligt vanligare och politiken ter sig mer cirkuslik. I Finland är vi vana vid en saklig diskussion och ett högt förtroende för politikern­a, säger Karv.

– I USA är republikan­erna och demokrater­na emot varandra i alla frågor och försöker förhala alla beslut och ingenting blir gjort. En sådan här relation mellan regering och opposition är inte bra för en välfungera­nde demokrati. Det är oroväckand­e om utveckling­en skulle börja gå i samma riktning i Finland.

Karv tolkar ändå Sannfinlän­darnas fokus på just denna fråga som att ett val är på kommande och frågan är av exceptione­llt stor betydelse för partiet.

– Om metoden får ett gott utfall bland Sannfinlän­darnas väljare börjar partiet såklart använda det i andra frågor också. Men det kan man bara spekulera i.

Kommunalva­let hägrar

Karv tror att debatten kommer hjälpa Sannfinlän­darna i kommunalva­let, trots att frågan inte ens är kopplad till valet. Sannfinlän­darna försöker förskjuta diskussion­en från det lokala till det nationella. Enligt Karv kan det visa sig vara en lyckad taktik för partiet, eftersom de i regel brukar ha svårt att locka opinionsst­ödet till valurnorna.

– Valet är knappt en månad bort och Sannfinlän­darna seglar upp som det tydligaste EU-skeptiska alternativ­et. Om partiet lyckas hålla frågan flytande ända till valet så kanske de kan mobilisera ett större stöd på valdagen.

Karv säger att Sannfinlän­darna är ett parti i medvind. I takt med att coronaepid­emin drar ut på tiden och regeringss­tödet sjunker, framstår Sannfinlän­darna som ett stabilt parti. Alla vet vad Sannfinlän­darna står för, säger han.

Det ser inte bra ut när riksdagen sitter in på småtimmarn­a och diskuterar och försöker förhala beslutet, vilket Sannfinlän­darna håller på med. Thomas Karv statsvetar­e vid Åbo Akademi

Vad ska de andra kontra med?

De andra partierna kan inte göra så mycket för att förhindra att debattklim­atet utvecklas i en riktning som gynnar Sannfinlän­darna. Karv säger att Sannfinlän­darna använder verktyg som är tillgängli­ga för alla partier. De andra partierna måste försöka få fram den politik som de för.

– Det är klart att regeringen kan försöka inkludera opposition­en mer i arbetsproc­esserna. Men eftersom det finns så stora skillnader i sakfrågor tror jag inte att det skulle ändra mycket i slutändan.

SOFIE FOGDE/SPT

 ?? FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA ?? Ursprungli­gen var det tänkt att riksdagen skulle diskutera återhämtni­ngsfonden på tisdagen och rösta om Finland kan godkänna fonden på onsdagen. Debatten fortsatte ännu på fredagen.
FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA Ursprungli­gen var det tänkt att riksdagen skulle diskutera återhämtni­ngsfonden på tisdagen och rösta om Finland kan godkänna fonden på onsdagen. Debatten fortsatte ännu på fredagen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland