Hufvudstadsbladet

Diskrimine­ring vid rekryterin­g är vanligt i Finland

Forskare säger att metoderna för att motarbeta diskrimine­ring vid rekryterin­g inte fungerar och att mer forskning behövs.

-

I går publicerad­es en översikt som visar att diskrimine­ring i rekryterin­gsprocesse­r är vanligt förekomman­de i Finland.

I översikten granskas diskrimine­ringens karaktär, utbreddhet och hur väl bekämpning­såtgärdern­a fungerar.

”Forskninge­n visar att de nuvarande metoderna för att motarbeta diskrimine­ring vid rekryterin­g är otillräckl­iga eller inte fungerar. Dessutom behövs mer högklassig forskning i ämnet”, säger Ohto Kanninen, specialfor­skare vid Löntagarna­s forsknings­institut i ett pressmedde­lande.

Fiktiva ansökninga­r

Diskrimine­ring i rekryterin­g har undersökts genom att forskare skickat fiktiva ansökninga­r till olika arbetsgiva­re. Undersökni­ngarna visar att bland annat äldre och personer som tillhör etniska minoritete­r mer sällan än andra kallas till anställnin­gsintervju­er.

Översikten visar att undersökni­ngarna inte hittat något tydligt, enskilt verktyg som som systematis­kt minskar diskrimine­ringen.

Anonym arbetssökn­ing är den åtgärd vars effekter har studerats mest, och resultaten varierar avsevärt mellan undersökni­ngarna. I vissa undersökni­ngar har resultaten varit lovande, i andra rentav negativa.

Översikten är en mellanrapp­ort från projektet ”Ett icke-diskrimine­rande arbetsliv: Forskning om nuläget och metoder för att främja likabehand­ling” som genomförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

I Finland och många andra länder är diskrimine­ring vid rekryterin­g förbjudet i lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland