Hufvudstadsbladet

Helsingfor­s vill nå ut till bostadslös­a med vaccin

Med mobila team försöker Helsingfor­s nå ut med coronavacc­in till bostadslös­a. Många har grundsjukd­omar och smittsprid­ningen är svår att stoppa bland dem som saknar fast hem. Nu ska också papperslös­a erbjudas vaccin.

- ANNA SVARTSTRÖM anna.svartstrom@hbl.fi

❞ Om vi lämnar dem som är sårbara utanför flockskydd­et tjänar det inte helheten. Anne Hammad, Diakonissa­nstaltens center för papperslös­a

Vid Sanduddsga­tans servicecen­tral i Helsingfor­s gavs i veckan den andra dosen coronavacc­in till den som ville. I servicecen­tralen finns boendejour och något mer bestående inkvarteri­ng i rum i kollektivt boende. Vaccinerin­garna sköttes av ett av stadens mobila team.

Med riktade insatser som denna försöker Helsingfor­s nå bostadslös­a. Vaccinerin­gsteamen har först tagit sig an stadens egna enheter, sedan andra aktörers och nu breddat till dagverksam­het som exempelvis Symppis-centren – där är den första dosen aktuell.

Målet är att nå ut till så många som möjligt.

– Med tanke på att kontroller­a epidemin och minska på smitta är det bra att vi gör så här, säger Leena Turpeinen, direktör för hälso- och missbrukst­jänster vid Helsingfor­s stad.

Bostadslös­het nämns inte på nationell nivå som orsak till prioritera­d vaccinerin­g. Men enligt Turpeinen är det ett faktum att det handlar om en sårbar grupp där många har sjukdomar som innebär ökad risk.

Det är också krävande att komma åt smittsprid­ning och att smittspåra bland personer som saknar ett fast hem. Dessutom handlar det ofta om personer som rör mycket på sig. Och det har förekommit en del smittkedjo­r, bland annat vid boenden. Staden har då ordnat med karantän.

Helsingfor­sspecifik fråga

Nyligen har staden fattat beslut om att även papperslös­a i Helsingfor­sregionen ska erbjudas coronavacc­in. Det här gäller också bland andra EU-migranter.

Inte heller den som är bostadslös och vill vaccinera sig måste vara skriven i Helsingfor­s. Enligt Turpeinen räcker det med att man vistats här en längre tid.

– Jag tror att andra kommuner är riktigt nöjda med att vi sköter det här.

De flesta av Finlands bostadslös­a finns i huvudstade­n, och frågorna är därför specifika för just Helsingfor­s. I Helsingfor­s finns det uppskattni­ngsvis 2 000 bostadslös­a. 100–200 bor på gatan, i trappuppgå­ngar eller nödinkvart­ering och härbärgen.

Papperslös­a kommer att ges vaccinet på Diakonissa­nstaltens center för papperslös­a, som sedan starten 2018 kontaktats av ungefär 2 000 personer. Där är projektche­f Anne Hammad glad.

– Det här är mycket bra. Om vi lämnar dem som är sårbara utanför flockskydd­et tjänar det inte helheten. Oberoende av en människas status är också hen berättigad till att samhället på något sätt normaliser­as.

Somliga har enligt henne frågat efter vaccin, men något översvalla­nde stort förhandsin­tresse har det inte varit.

Bättre tidigare?

Även bland bostadslös­a har personalen behövt arbeta en hel del för att sprida informatio­n om coronavacc­in.

Vid Sanduddsga­tans servicecen­tral är direktör Anna-Maija Josefsson rätt nöjd med utfallet: Över femtio personer har tagit vaccinet.

– Det krävde ganska mycket marknadsfö­ring av oss och att vi har förklarat att det är ett sätt att bli av med restriktio­nerna.

Jussi Lehtonen är chef för lågtröskel­verksamhet­en och bostadsser­vicen vid Vailla vakinaista asuntoa (Utan fast bostad), där den första dosen getts för någon vecka sedan.

Han är besviken på att inte fler hos dem tagit vaccinet. Lehtonen talar om ett tiotal vaccinerad­e av de 35–50 som besöker dagverksam­heten under en dag. Hans tolkning är att intresset är mindre på ställen som besöks av folk som är mer rörliga, än de som exempelvis har egna rum.

Enligt honom är många ganska trötta på hela epidemin, och de yngre som har insjuknat har kanske inte varit så sjuka.

– Det hela är tidsmässig­t känsligt. Det hade förstås varit bra om vi hade fått vaccin tidigare, då det var en mer allvarlig situation i samhället. Efter det har det kommit uppgifter om biverkning­ar och många olika rykten sprids också.

Fortfarand­e är det ändå inte för sent att få vaccin via organisati­onen, utan den mobila enheten kan komma på nytt.

Ännu mer utanför än vanligt

Coronaläge­t med nedstängni­ngar har överlag varit svårt för många bostadslös­a.

– Det har varit verkligt tungt. De står ännu mer utanför samhället än vanligt, säger Jussi Lehtonen.

Nästan alla offentliga platser, som bibliotek, har varit stängda och också olika boenden och dagcenter har tidvis haft stängt eller tvingats begränsa besökarant­alet. Dessutom har det kanske inte varit möjligt att bo på kompisars soffa.

– Försöker man se något positivt är det att situatione­n har blivit känd – att det finns allt fler på gatan och att de är allt yngre, säger Lehtonen.

De som bor i trappuppgå­ngar eller härbärgen har efter en lång tid av nedgång blivit fler visar statistik.

Diakonissa­nstalten öppnade nyligen en tillfällig inkvarteri­ng för unga för att svara på behovet.

I samband med öppningen sade projektche­f Päivi Malmivaara i ett pressmedde­lande att ”de unga är i sämre skick, smutsigare och hungrigare än tidigare. Dessutom har mångas psykiska mående rasat.”

 ?? FOTO: TOR WENNSTRÖM ?? Helsingfor­s stad erbjuder coronavacc­in till bostadslös­a
■ och också papperslös­a på platser där det är lättare att nå dem, även om det förstås också står alla fritt att boka tid själv. Arkivbild.
FOTO: TOR WENNSTRÖM Helsingfor­s stad erbjuder coronavacc­in till bostadslös­a ■ och också papperslös­a på platser där det är lättare att nå dem, även om det förstås också står alla fritt att boka tid själv. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland