Hufvudstadsbladet

Ny vändning för nytt skolcentru­m i Kyrkslätt

Beslutet om att bygga ett nytt skolcentru­m i Kyrkslätt står och stampar igen. Kommunstyr­elsen vill ha fler uppgifter om kostnader för byggandet, som enligt uppskattni­ngar skulle gå på drygt 43 miljoner euro.

- NICLAS LÖNNQVIST niclas.lonnqvist@hbl.fi

På sitt senaste möte beslöt Kyrkslätts kommunstyr­else att remittera frågan om byggandet av det nya skolcentre­t som ska bestå av Winellska grundskola­n, Prästgårds­backens daghem, Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu. Beslutet fattades med rösterna 7–6. Det var kommunstyr­elsens ordförande Timo Haapaniemi (Samlingspa­rtiet) som föreslog en remitterin­g med hänvisning till att de uppgifter som kommunstyr­elsen efterlyst inte nått medlemmarn­a och att det inte finns en klar kostnadska­lkyl för byggandet av det så kallade GWP-centret.

– Alla har vi en vilja att så snabbt som möjligt bygga friska och funktionel­la utrymmen för Winellska, Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu. Utgångspun­kten för diskussion­erna är att Papinmäen koulu flyttar in i nya lokaler och deras nuvarande lokaler renoveras som en del av skolcentre­t. Också Prästgårds­backens daghem skulle stanna i nuvarande lokaler som skulle utvidgas, säger Haapaniemi till Kirkkonumm­en Sanomat.

SFP:s kommunstyr­elsemedlem Ulf Kjerin är besviken på den senaste vändningen. Nästa kommunstyr­elsemöte är den 24.5. Han beskriver beslutspro­cessen som kaotisk.

– På finskspråk­igt håll är man orolig över att elevprogno­serna inte håller och att tomma väggar byggs. Det är förvånande hur det ständigt kommit fram nya spekulerin­gar och tankar kring byggandet av skolcentre­t när allt borde vara klappat och klart, säger Kjerin.

Han förhåller sig misstänksa­m till att frågan kommer upp på nytt före kommunalva­let. Vad ett nytt fullmäktig­e och nya politiska konstellat­ioner får för konsekvens­er för skolbygget vågar inte Kjerin tänka på.

– Viljan att ro projektet i hamn under den här valperiode­n är svag hos en del beslutsfat­tare. Det är oerhört frustreran­de när varje möte om det nya skolcentre­t betyder en bordläggni­ng, säger Kjerin.

 ?? FOTO: HBL/ARKIV ?? Byggandet av ett nytt skolcentru­m i Kyrkslätt står och stampar.
■
FOTO: HBL/ARKIV Byggandet av ett nytt skolcentru­m i Kyrkslätt står och stampar. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland