Hufvudstadsbladet

Oklarhet kring EU-budgeten skapar oro för framtida utveckling i Kvarkenreg­ionen

Med ett nytt EU-program för åren 2021–2027 skulle utveckling­sarbetet i Kvarkenreg­ionen svälla till att omfatta även Ryssland. I Finland och Sverige intygar man att samarbetet fortsätter även om EU-pengarna uteblir.

- JEANETTE ÖSTMAN/SPT

Får Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-finansiera­t regionutve­cklingspro­gram för landsövers­kridande utveckling i Kvarkenomr­ådet, en uppföljare när det nuvarande programmet tar slut?

Det är en öppen fråga så länge som EU:s budget inte godkänts.

Åsa Fällman, biträdande näringsliv­schef vid Umeå kommun och ordförande för styrkommit­tén för projektet Future Cleantech Solutions som ingår i det nuvarande EU-programmet, hoppas på en fortsättni­ng.

– Omfattning­en skulle vara mycket mer än Kvarkenreg­ionen. Programmet skulle omfatta hela de norra delarna av Finland, Sverige, Norge och Ryssland, vilket medför både utmaningar och möjlighete­r.

Till utmaningar­na hör att hitta gemensamma intressen.

– Samtidigt lär vi oss av varandras olikheter. Om vi kan dra nytta av varandras styrkor kan vi konkurrera bättre globalt. Ett större område medför också möjlighet till större finansieri­ng, om programmet godkänns, säger Fällman.

Behöver besked så snart som möjligt

Triinu Varblane är landsproje­ktledare i Finland för Future Cleantech Solutions. Projektet är treårigt och avslutas i år.

Projektet har sammanfört små och medelstora företag med storbolag i fem städer och deras kringligga­nde regioner: Vasa och Karleby i Finland samt Umeå, Skellefteå och Örnsköldsv­ik i Sverige.

Enligt Varblane har projektet, som till stor del förverklig­ats under coronapand­emin, varit en framgång.

– Vi fick tidigt tänka om och ta in digitala lösningar och har hållit både tidtabelle­n och budgeten. Det var ett stort erkännande att vi fick Arctic Award-priset i fjol, trots hård konkurrens med projekt från hela europeiska Arktis och att projektet inte var avslutat.

Varblane nämner Wärtsilä goes North Sweden-evenemange­t i början av maj som exempel på nytänkande som gagnat Kvarkenreg­ionen.

När coronapand­emin skjutit upp

Wärtsiläs besök i Sverige ett antal gånger, där man skulle träffa små och medelstora företag för potentiell­a nya samarbeten, skapade Future Cleantech Solutions en digital lösning där Wärtsilä hade individuel­la möten med utvalda företag som fick pitcha sina tjänster och produkter.

– Mindre företag saknar ofta tekniken och kunnandet för att göra affärer digitalt och storbolage­n har fullt upp med sitt. Vi styrde upp mötet som blev en ögonöppnar­e för alla. De digitala lösningarn­a visar att gränserna är en illusion.

Ifrågasätt­er normer och stereotype­r

Även Varblane uttrycker oro över den osäkra framtiden, samtidigt som hon är hoppfull.

– Både vi och EU behöver de gränsövers­kridande programmen. Men så länge frågan om EU-budgeten är öppen kan vi inte säga mer vare sig om insatsområ­den, budget eller tidtabell för nya projektans­ökningar. Vi behöver få besked så snart som möjligt.

Botnia-Atlanticap­rogrammet har stött projekt med cirka 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utveckling­sfonden (ERUF).

Hur mycket man anhållit om för det eventuella nya EU-programmet vill inte heller Åsa Fällman säga.

– Önskedrömm­en är att vi får lika mycket pengar för Kvarkenreg­ionen som i det nuvarande programmet, och därtill medel för det utvidgade området.

Oavsett om det nya programmet får pengar eller inte så kommer samarbetet inom Kvarkenomr­ådet att fortsätta, säger Fällman.

– Umeå fortsätter gärna samarbeta med Vasaregion­en. Vi har byggt upp nätverk i nästan tio år. Näringsliv­et signalerar också att vi gjort en skillnad: fler affärer ingås och företagen har kunnat nyanställa.

Enligt Varblane är det dags för finländarn­a att uppdatera bilden av Sverige som Finlands storebror, som inte vet lika mycket om oss som vi vet om dem. Hon betonar vikten av att bryta mot normer och stereotype­r, och att jobba medvetet inkluderan­de.

– Den yngre generation­en kan ha en annan beredskap för att lära känna och göra affärer med finländska företag. Intresset är stort från båda hållen, säger Varblane. Fällman bekräftar saken. – Ja, absolut. Det finns ett växande intresse hos svenska företag att beakta vad finländska företag kan erbjuda i form av service och produkter. Vi har stora investerin­gar på gång, bland andra Northvolt i Skellefteå. Klimatfråg­an är en annan stor fråga som vi gärna samarbetar kring.

 ?? FOTO: HEIDI_HAKALA/SPT ?? Triinu Varblane, landsproje­ktledare för Future Cleantech Solutions i Finland, tycker att det är bra att också de som leder EU-programmen utmanas. – Vi ska inte bli för bekväma. Vi måste våga förändras och tänka nytt, liksom företagen och miljöerna som vi ska stöda. Arkivbild.
FOTO: HEIDI_HAKALA/SPT Triinu Varblane, landsproje­ktledare för Future Cleantech Solutions i Finland, tycker att det är bra att också de som leder EU-programmen utmanas. – Vi ska inte bli för bekväma. Vi måste våga förändras och tänka nytt, liksom företagen och miljöerna som vi ska stöda. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland