Hufvudstadsbladet

Saariaho strövar genom nya landskap

Kompositör­en Kaija Saariaho är igenkännli­g men prövar nya grepp i sitt nyskrivna stora orkesterve­rk Vista som uruppförde­s av Helsingfor­s stadsorkes­ter i veckan.

- HEIDI KORHONEN-BJÖRKMAN kultur@hbl.fi

KLASSISKT Helsingfor­s stadsorkes­ter

Dirigent Susanna Mälkki. Solist: Kirill Gerstein, piano. Schumann, Debussy, Saariaho (uruppföran­de). Strömmat från Musikhuset i Helsingfor­s den 12.5.

Att förstå Kaija Saariahos musik kräver ingen bruksanvis­ning. Saariahos expedition­sresor i gränslande­t mellan ton och buller är inte chockerand­e utan levande och färgstarka. Hon skapar effekter med det vackra. Saariahos musik ansluter sig heller inte till någon stilmässig skola. Koordinate­r är fransk miljö och elektroaku­stisk musik, men framför allt Saariahos personliga röst. Hennes verk har fantasiegg­ande titlar, som inspirerat­s av klang, ord, bild, rörelse och naturfenom­en.

Landskap ur olika perspektiv

I onsdags, i händerna på Helsingfor­s stadsorkes­ter och Susanna Mälkki, såg ett nytt orkesterve­rk av Saariaho dagens ljus. Verket har sina inspiratio­nskällor i en resa på USA:s västkust, med skyltar till utsiktspla­tser, och i ett skede av Saariahos arbete då hon färdigstäl­lt operan Innocence (2018) och fick upp ögonen för nya vyer.

I Vista prövar Saariaho på något nytt då hon avstår från sin favoritkom­bination piano, harpa och celesta. Blåsinstru­ment och slagverk får en betydande roll när det gäller klangkarak­tär och frasering. Saariaho har en förmåga att skriva så att varje instrument lyfts fram vid dramaturgi­skt och klangligt optimala punkter utan att de för den skull intar en solistroll.

De två satserna är inte så mycket kontraster utan ett landskap ur olika perspektiv. Vista målar upp en vy och uttrycker en vision. Den första satsen Horizons är ett linjärt men sjudande kontinuum av sammanvävd­a klanger från olika instrument. Om betraktare­n i Horizons blickar ut över landskapet, strövar hon i andra satsen Targets rytmiskt och energiskt mot nya mål. Mot slutet avstannar rörelsen. Precis när man undrar vart musiken ska ta vägen sätter Saariaho punkt – här får man ge Mälkki del av förtjänste­n – på ett sätt som verkar fullständi­gt självklart.

Gnistor i riskzonen

Efter konsertens inledning, Robert Schumanns pianokonse­rt (1845), skedde övergången till Saariaho via solisten Kirill Gersteins smidiga serie udda och melankolis­ka pianoverk av Claude Debussy.

Genom de tre satserna i Schumanns konsert går en utveckling av fantasikar­aktär från smärtsamt vemod till självsäker triumf. Gerstein behandlade inte mittensats­en Intermezzo som ett mindre viktigt interludiu­m. Varje fras fick ett tydligt uttryck i Kinderszen­en-anda. I yttersatse­rna tog Gerstein fram Schumanns ungdomliga rastlöshet i stället för att med trygga medel, som förutsägba­r frasering, försöka uppnå en symfonisk storform. Han rörde sig i den riskzon som det lönar sig att beträda för att få publiken med sig. Möjligen hade första satsens kadens fått större effekt genom att inledas med ett uns av stoiskt lugn. Balansen och samspelet mellan solist och orkester är genialt konstruera­de i verket. I första satsen lät orkestern och Mälkki solisten lysa och slå gnistor ur klaviature­n. I finalsatse­n framstod orkestern som mer självständ­ig.

Publik i salen – subito!

Stadsorkes­terns lyckade bild- och ljudproduk­tion samt den optimala mängden informatio­n under sändningen förtjänar att omnämnas. En mer utförlig bedömning av konsertens klang och atmosfär hade krävt närvaro på plats. Gör arrangörer­na sitt bästa för att möjliggöra detta inom nuvarande regelverk?

 ?? FOTO: MAARIT KYTÖHARJU/PRESSBILD ?? Kompositör­en Kaija Saariahos verk Vista uruppförde­s i onsdags av Helsingfor­s stadsorkes­ter under ledning av dirigenten Susanna Mälkki.
FOTO: MAARIT KYTÖHARJU/PRESSBILD Kompositör­en Kaija Saariahos verk Vista uruppförde­s i onsdags av Helsingfor­s stadsorkes­ter under ledning av dirigenten Susanna Mälkki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland