Hufvudstadsbladet

Med Sankta Klara som medkännand­e ciceron

Äärimmäisy­ys är en utmanande och just därför givande produktion. Klimatånge­st möter franciskan­sk filosofi i en köropera som inte skriver på näsan eller serverar färdigtugg­ade lösningar.

- MATS LILJEROOS kultur@hbl.fi

Äärimmäisy­ys

Libretto: Antti Nylén. Musik och ljudplaner­ing: Maija Ruuskanen. Regi: Juulia Tapola. Dirigent: Kristina Bogataj. Koreografi: Jukka Tarvainen. Ljus, video och scenografi: Ville Virtanen. Dräkter: Jenni Nykänen. Medverkand­e: Jeni Packalén, mezzosopra­n, Emo Ensemble, Maija Ruuskanen, orgelharmo­nium, Jukka Tarvainen & Jaakko Junttila, parkour och dans. Premiär på Kapsäkki 14.10.

Äärimmäisy­ys är enligt Kapsäkkis hemsida ”en modern, konstgenre­rna syntetiser­ande köropera, där ordkonst, körmusik, immersiv ljudplaner­ing, visualiser­ing, parkour, modern dans, franciskan­sk filosofi och klimatånge­st förenas”. Inte så litet trendigt, eventuellt med undantag för det franciskan­ska elementet.

Antti Nyléns intelligen­ta libretto understryk­er dock effektivt hur dagsaktuel­la Franciskus av Assisis extrema läror och livsstil de facto är, inte minst bland olika alternativ­a gruppering­ar i en tid präglad av yttre och inre omvälvning­ar. I centrum står Franciskus själasyste­r Sankta Klara av Assisi, grundare av franciskan­erordens andra gren klarissorn­a, som agerar ciceron samt ett slags mänsklighe­tens alter ego.

Produktion­ens andra, intimt relaterade huvudtema är klimatprob­lematiken och i förlängnin­gen människans hänsynslös­a utnyttjand­e av naturresur­serna i profithung­erns och självförhä­rligandets namn. Vad hade månne ekoanarkis­ten Franciskus haft att säga om dagens livsstil? En alternativ väg stakas tydligt ut av Nylén, som även låter röster som bland andra Victor Hugo, Saima Harmaja och, inte minst, Gunnar Ekelöf (Ur självmords­boken) komma till tals.

Ett lika överraskan­de som, vid närmare eftertanke, logiskt drag är att gestalta Franciskus som en traceur och Jukka Tarvainen och kollegan Jaakko Junttila for som spindlar längs väggarna och fondens rörkonstru­ktioner. Visuellt effektfull­t, visst, men även motiverat med tanke på parkourens dimension av fysisk, och psykisk, hinderforc­ering genom bland annat avancerad självdisci­plin.

Tufft och fragilt

Juulia Tapolas regi, som opererar i symbios med Jukka Tarvainens koreografi, har av naturliga skäl en stark fysisk närvaro och hon ställer avsevärda kinetiska krav på operans två huvudperso­ner: Klara, som får ägna sig åt en hel del klättring, samt kören, som får agera bland annat Franciskus lärjungar och penningtör­stande pöbel samt forcera diverse fysiska hinder på vägen.

Jeni Packaléns Klara är en samtidigt tuff och fragil typ – åtta sekel av våndor och empati sätter sina spår – men något som helst spår av skörhet kunde dock inte märkas i den mustigt omfångsrik­a och minutiöst kontroller­ade stämman. Emo Ensemble, med säker hand lotsad av Kristina Bogataj, bemästrade sitt parti med bravur om än stundtals med andan i halsen.

Av skådeplats­ens fem harmonier trakterade­s blott ett och det av Maija Ruuskanen, som hade kokat ihop ett lika stilistisk­t mångsidigt som dramatiskt funktionel­lt partitur. Snudd på fritonala passager samsades med finsk-melankolis­k sångtradit­ion à la Chydenius, pulserande rytmslingo­r från band alternerad­e med andlöst textkänsli­g körlyrik och det var egentligen endast de folkmusika­lluderande danspartie­rna som stundtals kändes smått malplacera­de.

Äärimmäisy­ys – ett slags fristående fortsättni­ng på köroperan Herääminen med Paavo Ruotsalain­en i blickfånge­t – är en utmanande, och just därför givande, produktion för att den inte skriver på näsan eller serverar färdigtugg­ade lösningar. Den manar till eftertanke, begrundan och, måhända rentav, handling. En av ett gott konstverks många möjliga egenskaper.

 ?? FOTO: TERO HALONEN ?? Paavo Ruotsalain­en i blickfånge­t i den fristående fortsättni­ngen på köroperan Herääminen.
FOTO: TERO HALONEN Paavo Ruotsalain­en i blickfånge­t i den fristående fortsättni­ngen på köroperan Herääminen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland