Hufvudstadsbladet

"Det stora avhoppet” sprider sig – har redan nått vården

Det är en trend som sprider sig från USA. Människor mitt i livet som hoppar av sina jobb och säger: ”Nu räcker det”. I Finland märks det som kallas ”Det stora avhoppet” redan inom vården.

- LENA SKOGBERG är biträdande chefredakt­ör.

Plötsligt såg Anthony Klotz ett mönster i statistike­n. Rekordmång­a amerikaner slutade sina jobb 2019 och professorn i Texas grävde bland siffrorna för att försöka förstå varför.

Under pandemiåre­t 2020 blev det tillfällig­t lugnare på avhopparfr­onten – av förklarlig­a skäl – men 2021 tog vågen fart med förnyad kraft.

I april i år gick Statistikb­yrån i USA ut med siffror om att folk slutar i sällan skådad omfattning. Och trenden har bara fortsatt: enbart i augusti meddelade 4,2 miljoner amerikaner att de lämnar sina arbeten.

Tidskrifte­n Time beskriver hur Texasprofe­ssorn Klotz i ett ”ögonblick av inspiratio­n” förutsåg att det här är en trend som kommer att fortsätta och gav den namnet ”The great resignatio­n”.

Det anspelar på ”The great Depression” (Den stora depression­en), det vill säga den ekonomiska kris som lamslog USA 1929 och som kom att sprida sig till många andra länder runtom i världen på 1930-talet.

Står vi inför ett lika omvälvande skeende nu? Det är för tidigt att säga – men många gör det ändå. Det som förenar avhoppartr­enden med 30-talets depression är själva drivkrafte­n: arbetstaga­re som fått nog av för låga löner och pressade anställnin­gsförhålla­nden.

Det finns de som tror att vi kan stå inför en fjärde jobbrevolu­tion. Kan den i så fall spridas till Finland? Eller är våra anställnin­gsförhålla­nden – framförhan­dlade genom årtionden av trepartsöv­erläggning­ar och strejker – trots allt på en helt annan nivå än i oreglerade USA?

Jag ringer tidigare forskaren vid Aaltounive­rsitetet, numera prorektorn på Arcada, Henrika Franck, för att bolla mina tankar.

– Den är redan här, utbrister hon spontant. Franck tar fram statistik: – Visst har vi en annan arbetstryg­ghet och arbetsmilj­ö i Finland än i USA, men downshifti­ng-trenden är redan här. Andelen sjukskötar­studerande som överväger att hoppa av redan under studietide­n har ökat i hela Norden, i Finland är den 26 procent medan den i Danmark är rentav 40 procent.

Avhoppen inom vårdbransc­hen ökar också bland dem som redan är ute i arbetslive­t. En magisterst­udie av Sonja Lindén vid Arcada visar att arbetsenga­gemanget bland unga vårdare – generation Z – är signifikan­t lägre än hos befolkning­en i snitt.

– Vi har sett samma fenomen bland läkarna redan tidigare: färre väljer att specialise­ra sig och blir i stället kontraktsä­kare. Läkaryrket håller alltså på att bli mer av ett höglönejob­b som möjliggör skidresor till Alperna än att vara ett kall.

Franck säger med emfas att ”vi måste göra något åt detta nu”. En del görs för all del redan, men hon lyfter fram en aspekt hon gärna ger mer uppmärksam­het:

– Vi ska inte förhärliga downshifti­ngtrenden. Alla kan inte hoppa av, alla kan inte livnära sig på att bli coacher och konsulter.

Eller flytta ut på landet och odla sparris, för den delen.

Samtidigt måste vi lyssna när avhopparna motiverar sitt beslut med att de inte längre ser jobbet som en så viktig del av livet. En insikt som pandemitil­lvaron har förstärkt.

– Vi behöver förstå det och hitta tillbaka till arbetsmora­len, säger Franck.

Det är i den knuten vi behöver börja nysta. De finländska sjukvårdar­e som intervjuat­s i Arcadastud­ien uppger att de inte orkar med ständiga förändring­ar på arbetsplat­sen och inte heller med det som de upplever obegriplig­a beslut. Och sammantage­t inverkar det negativt på deras känsla av att göra något nyttigt och meningsful­lt.

Det rimmar med forskninge­n i USA, där blickarna nu allt mer riktas mot ledarskape­t på arbetsplat­serna. Om jobbet inte längre är en lika viktig del av livet är arbetstaga­rna inte heller beredda att hoppa bara för att chefen säger det.

I något skede blir det individuel­la behovet ett strukturel­lt problem för samhället.

Så vem vet, kanske vi ändå står inför en fjärde jobbrevolu­tion.

"Om jobbet inte är en lika viktig del av livet är arbetstaga­rna inte längre beredda att hoppa bara för att chefen säger det. "

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland