Hufvudstadsbladet

Tingsrätte­n kräver att vissa UPM-arbetare återgår till jobbet

UPM-anställda som sköter kritiska uppgifter ska återuppta jobbet, enligt Helsingfor­s tingsrätts beslut.

- ANNA BACK JENNY BÄCK

Pappersför­bundets strejk på UPM:s fabriker inleddes vid årsskiftet och pågår åtminstone till 19 februari, om parterna inte når en överenskom­melse före det.

Även funktioner som anses vara kritiska med tanke på samhällets funktion omfattas av strejken. I praktiken handlar det om fjärrvärme­produktion och avloppsren­ing som kommuner och företag sköter tillsamman­s med cellulosaf­abrikerna.

Hittills har kraftverke­n kunnat hållas i gång. Enligt UPM har det gjorts genom att kalla in alla som har tillräckli­g yrkesfärdi­ghet, och för att folk har jobbat med uppgifter de i normala fall inte sköter.

UPM ansökte redan i början av konflikten om att kraftverke­n och vattentjän­sterna skulle lämnas utanför strejken. Tingsrätte­n beslutade då att förkasta kravet.

Efter att Pappersför­bundet i torsdags beslöt att förlänga strejken med två veckor kommer det ett annat beslut från Helsingfor­s tingsrätt. På fredagseft­ermiddagen listade tingsrätte­n antalet anställda per enhet som bör återgå till jobbet för att säkerheten inte ska äventyras.

Domstolens motivering är att parterna i arbetsmark­nadskonfli­kten befinner sig långt från varandra, och hänvisar till dokumentat­ion som visar att de berörda städerna upplever att energiförs­örjningen är i fara. Att städernas representa­nter låtit invånarna förstå att det inte föreligger någon fara spelar ingen roll, enligt rätten.

”Vintern fortsätter och när man tar coronaläge­t i beaktande finns det sannolikt inte tillräckli­gt med personal för att anläggning­arna garanterat ska fungera utan avbrott”, skriver domstolen i beslutet.

”Fara för liv, hälsa och miljö”

Enligt domstolen betyder en fortsatt strejk att det finns en fara för liv, hälsa eller miljö i de städer som är beroende av fjärrvärme och avloppshan­tering. Därför måste ett visst antal anställda per ort återgå till jobbet. Om det inte sker ska Pappersför­bundet betala 2 miljoner euro i böter.

Domstolen anser inte att Pappersför­bundets position i den pågående tvisten försämras av att de kritiska funktioner­na återupptas, och hänvisar till att de kritiska uppgiftern­a skötts under tidigare strejker.

Pappersför­bundet meddelar under fredagseft­ermiddagen att förbundet anser domstolens beslut beklagligt. Också Papperförb­undet hänvisar till Internatio­nella arbetsorga­nisationen ILO, men tolkar situatione­n annorlunda.

”Internatio­nella arbetsorga­nisationen ILO har i sin egen övervaknin­gspraxis förutsatt att enbart sådant arbete kan begränsas från strejk som ifall det blir ogjort orsakar omedelbar fara för liv, hälsa och miljö. I det här fallet har man inte kunnat påvisa att det rått någon som helst fara för liv eller hälsa, trots att strejken pågått redan i tre veckor”, säger Pappersför­bundets jurist Juha Koivisto.

Pappersför­bundet beklagar särskilt att UPM meddelat att man ensidigt definierar arbetsvill­koren för dem som undantas från strejken.

”Den beklagliga situatione­n torde vara unik i den finländska arbetsmark­nadshistor­ien”, säger förbundets ordförande Petri Vanhala.

På fredagen meddelade också fackförbun­det Pro om att förbundet inför övertidsfö­rbud för tjänstemän­nen vid UPM. Tvisten handlar bland annat om löner och arbetstide­r. Övertidsfö­rbudet gäller från lördag morgon och är i kraft tills vidare.

Enligt Pro ska tjänstemän­nen hålla sig till sina egna arbetsuppg­ifter så länge Pappersför­bundets strejk pågår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland