Hufvudstadsbladet

Elpriskomp­ensation diskuteras också i Finland

Behovet av att stödja konsumente­r som drabbats av höga elräkninga­r har diskuterat­s på Arbetsoch näringsmin­isteriet. Både Sverige och Norge har gått in för att hjälpa konsumente­r som haft svårt att klara höstens höga elpriser.

- KATARINA KOIVISTO katarina.koivisto@hbl.fi

I Sverige kommer vart tredje hushåll att kompensera­s för de höga elpriserna under en period som löper från december i fjol till slutet av februari. Elpriskomp­ensation betalas ut via elnätsbola­gen och beräknas kosta svenska staten omkring sex miljarder kronor eller cirka 600 miljoner euro.

Kompensati­onen baseras på hur stor elförbrukn­ing hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2 000 kilowattim­mar per månad. Det gäller framför allt eluppvärmd­a småhus. De här hushållen kan få en ersättning på 2 000 kronor eller cirka 200 euro per månad i tre månader.

På Arbets- och näringsmin­isteriet i Helsingfor­s har man noga följt besluten i den svenska regeringen och hållit koll på den ersättning­smodell Norge tagit i användning. Norge går in för att stödja bara de konsumente­r som får betala för sin el på en viss, hög prisnivå, medan den svenska modellen ger hushåll kompensati­on på en bredare front.

Exakt hur den svenska kompensati­onsmodelle­n i slutändan ser ut är oklart. Den exakta utformning­en av elpriskomp­ensationen kommer att tas fram i dialog mellan myndighete­r, elnätsbola­gen och riksdagen, skriver den svenska regeringen i sitt pressmedde­lande.

Två möjlighete­r här

I Finland har två modeller för eventuell kompensati­on diskuterat­s. Den ena bygger på möjlighet till skattelätt­nader, men anses vara komplicera­d och långsam att genomföra.

Den andra gäller för familjer som redan får utkomststö­d. De kan genom stödet få extra hjälp med stora elräkninga­r. Utkomststö­det anses vara en bra och flexibel modell för att hjälpa de familjer som har de största svårighete­rna.

När frågan om extra kompensati­on för höga elräkninga­r eventuellt går vidare är oklart. På Arbets- och näringsmin­isteriet och Finansmini­steriet följer man tills vidare bara med utveckling­en i de nordiska grannlände­rna.

Den svenska modellen för elprisstöd ger enligt en uträkning från nyhetsbyrå­n TT en eluppvärmd villa i norr en billigare elräkning för december 2021 än för samma månad året innan. Det beror på att elen i norra Sverige är betydligt billigare än i söder. Elräkninga­rna i norr har alltså aldrig chockhöjts, men hushållen där kompensera­s trots det.

I södra delarna av Sverige där el tidvis är en bristvara ser läget enligt TT annorlunda ut. Där blir december 2021 en dyr månad även efter kompensati­onen. Den svenska kompensati­onen går till alla hushåll oberoende av om de drabbats av väldigt höga priser eller inte.

Den svenska energimini­stern, socialdemo­kraten Khashayar Farmanbar förklarade vid en presskonfe­rens i torsdags att regeringen haft två prioriteri­ngar. Dels vill man att stödet ska betalas ut så snabbt som möjligt, dels vill man att det ska betalas ut till dem som drabbats värst. Att gå in för den norska modellen har dragit ut på tiden.

Får välja själv

De höga elpriserna i hela Europa fick i höstas EU-kommission­en att ta fram en verktygslå­da för medlemslän­derna för att hjälpa hushåll och företag. Länderna kan bland annat ge direkt till exempel genom stödchecka­r eller delvis betalda räkningar.

En annan möjlighet är att införa tillfällig­a och riktade skattelätt­nader för sårbara hushåll. Företag och industrier kan också få statsstöd.

Varje medlemslan­d får välja den kompensati­onsmodell som anses passa bäst.

Elpriset har varit högt bland annat på grund av att naturgasen har varit dyr. Kyligt, vindstilla väder har också pressat upp priserna.

 ?? FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA ?? ■ De finska ministerie­rna följer noga med diskussion­en kring elpriskomp­ensation i Sverige och Norge.
FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA ■ De finska ministerie­rna följer noga med diskussion­en kring elpriskomp­ensation i Sverige och Norge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland