Hufvudstadsbladet

Restriktio­nerna förlängs i Nyland – simhallar och gym hålls stängda

Regionförv­altningsve­rket i Södra Finland har beslutat förlänga restriktio­nerna som gäller offentliga lokaler inom Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt.

- ADAM STEFÁNSSON HÖGNÄS adam.hognas@hbl.fi

Idrotts-, rekreation­s- och fritidsanl­äggningar i Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt ska fortsätta hålla stängt fram till den 7 februari. Det beslutade Regionförv­altningsve­rket i Södra Finland på fredagen. Det nuvarande beslutet om nedstängni­ng slutar att gälla den 24 januari.

Det betyder att lokaler som simhallar, gym och inomhuslek­parker måste vara stängda ett tag till. Beslutet följer den rekommenda­tion som också den nyländska coronasamo­rdningsgru­ppen kom med tidigare i veckan.

”Utifrån sjukvårdsd­istriktets utlåtande är det uppenbart att föreläggan­det om att stänga lokaler ännu inte kan mildras och att vissa typer av lokaler inte kan undantas från beslutet”, säger Oona Mölsä, överinspek­tör på Regionförv­altningsve­rket i Södra Finland, i ett pressmedde­lande.

Det nya stängnings­beslutet omfattar alla lokaler som kan stängas enligt paragraf 58g i smittskydd­slagen.

De lokaler som nu förblir stängda kommer ändå att få användas för fritidsakt­iviteter av barn och ungdomar födda år 2003 eller senare. Lagstadgad­e tjänster, som till exempel medicinsk rehabilite­ring, skolgymnas­tik och coronavacc­inationer får hållas i lokalerna, precis som eventuella omröstning­ar i välfärdsom­rådesvalet, profession­ell sport och privata aktivitete­r.

Restriktio­nerna gällande allmänna sammankoms­ter kommer att utvärderas nästa vecka och nya beslut kommer sannolikt nästa fredag.

Kort efter att Regionförv­altningsve­rket gick ut med de förlängda restriktio­nerna meddelade Turism- och restaurang­förbundet Mara att man överklagar beslutet till förvaltnin­gsdomstole­n för badinrättn­ingarnas del, med hänvisning till att de inte har klassats som högriskpla­tser av Institutet för hälsa och välfärd.

 ?? FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA ?? Mara överklagar Regionförv­altningsve­rkets beslut i egenskap av ombud för bland annat Flamingosp­a i Vanda.
FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA Mara överklagar Regionförv­altningsve­rkets beslut i egenskap av ombud för bland annat Flamingosp­a i Vanda.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland