Hufvudstadsbladet

Viktigare än någonsin att stanna hemma vid lindriga symtom

Helsingfor­s lägger om rekommenda­tionen för den som smittats med coronaviru­set: Vänta inte på något myndighets­beslut utan isolera dig genast självmant och meddela alla du varit i kontakt med.

- PETER BUCHERT peter.buchert@hbl.fi

Den ohanterlig­a smittsprid­ningen har fått myndighete­rna att lägga om strategi och praxis för hur de som infekterat­s av coronaviru­set ska agera. Nu ska man inte längre invänta en officiell order om att isolera sig utan i stället göra det självmant och utan dröjsmål. Läkaren beordrar inte isolering utan skriver i stället ut normal sjukledigh­et.

Det var beskedet från Socialoch hälsovårds­ministerie­t och Institutet för hälsa och välfärd i torsdags, och på fredagen gick Helsingfor­s stad och flera andra nyländska kommuner ut med nya, konkreta besked: så snart man fått smitta bekräftad ska man självmant isolera sig och meddela alla man varit i kontakt med de senaste dagarna att de kan ha utsatts för viruset. Närmare anvisninga­r finns på kommunerna­s webbplatse­r.

I samma veva avskaffas kravet på ett myndighets­beslut om isolering som bevis för att man haft smittan.

Smittan vinner över testkapaci­tet

Det här tillvägagå­ngssättet införs successivt i Helsingfor­s, Esbo, Grankulla, Vanda, Nurmijärvi, Träskända, Tusby, Kervo, Hyvinge, Mäntsälä, Borgnäs, Sibbo och Borgå. Det har redan införts i flera sjukvårdsd­istrikt.

Orsaken är att omikronvar­ianten av coronaviru­set sprider sig så snabbt att det har uppstått bisarra köer till provtagnin­gen samtidigt som myndighete­rnas smittspårn­ing i praktiken har blivit en hopplös utmaning. Då man tidigare kunde få tid till ett test inom någon timme kan det numera dröja flera dagar.

Då man dessutom vet att omikronvar­ianten smittar effektivt innan symtomen bryter ut har den infekterad­e i praktiken hunnit smitta flera andra personer innan hen får ett testresult­at.

Då vårdkapaci­teten dessutom är hårt belastad är det smartare att flytta över personal från smittspårn­ingen till vården.

Avigsidan är att alla de positiva hemtest som görs aldrig kommer myndighete­rna till kännedom, vilket gör att den officiella bokföringe­n av smittsprid­ningen ger en felaktig bild.

Lindriga symtom? Stanna hemma!

Sedan förra veckan gäller den nationella rekommenda­tionen att den som har symtom som passar in på covid-19 ska undvika kontakt med personer utanför samma hushåll i minst fem dygn. Individuel­lt ansvarstag­ande av det här slaget är avgörande och nödvändigt för att hejda epidemins framfart och minska belastning­en på sjukhusen, uppger Helsingfor­s stad.

”Betydelsen av att stanna hemma redan vid lindriga symtom och snabbt informera dem man varit i närkontakt med är nu viktigare än någonsin”, heter det i stadens pressmedde­lande.

 ?? FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA ??
FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland