Hufvudstadsbladet

Universite­ten oense om svensk juristutbi­ldning

När Åbo Akademi får rätt att ordna magisterut­bildning i juridik blir Helsingfor­s universite­t av med sin monopolstä­llning. Kritiken från Helsingfor­s universite­t har hittills varit hård, samtidigt som Undervisni­ngs- och kulturmini­steriet betonar vikten av s

- ANNA SVARTSTRÖM anna.svartstrom@hbl.fi

Efter en längre kamp får Åbo Akademi nu rätt att ge också magisterut­bildning i juridik. Hittills har tillstånde­t gällt enbart för rättsnotar­ieutbildni­ng, som är på kandidatni­vå.

HBL har läst beslutsund­erlaget, som blivit offentligt efter att statsrådet klubbade igenom beslutet förra veckan. Det visar sig att Helsingfor­s universite­t har varit ytterst kritiskt till planerna och också Juristförb­undet har skarpt ifrågasatt dem.

Helsingfor­s universite­t skriver att Helsingfor­s universite­ts särställni­ng som ett tvåspråkig­t universite­t ”skulle

försvagas radikalt” om Åbo Akademis ansökan gick igenom.

”Det skulle leda till onödig tävlan om både små svensksprå­kiga undervisni­ngsresurse­r och studerande och lärare och på så sätt försämra kvaliteten på utbildning­en i båda universite­ten.”

Även Juristförb­undet talar om en splittring, och är också oroat över att de ekonomiska resurserna inte ska räcka till. Undervisni­ngs- och kulturmini­steriet har meddelat att mer pengar inte är att vänta.

”Juristförb­undet ser det som viktigt att en utbildning­senhet bär helhetsans­varet för att det i Finland finns en kvalitativ juridisk magisterut­bildning på svenska.”

Separat svenskt intag?

Tom Böhling är prorektor för Helsingfor­s universite­t och ansvarig för tvåspråkig­hetsfrågor vid universite­tet. Han är en av dem som står bakom universite­tets utlåtande.

– Nu har ministerie­t tagit sitt beslut och då lever vi med det beslutet. Då kommer vi inte att gräva i saken bakåt, säger han till HBL.

Han sammanfatt­ar ändå Helsingfor­s universite­ts argument med att universite­tet anser att Finland är för litet för juristutbi­ldning på svenska på tre orter.

Tre städer handlar det om eftersom Helsingfor­s universite­t har en utlokalise­rad utbildning i Vasa, där ungefär en tredjedel av de 40 studerande som tas in årligen är svensksprå­kiga. Det finns också tvåspråkig kandidatut­bildning, från nästa termin även på magisterni­vå.

Men delvis är Böhling också lättad över statsrådet­s beslut. Sam

tidigt fick Vasa universite­t nämligen nej till att inleda juristutbi­ldning. Den hade enligt hans bedömning direkt utgjort ett hot för Helsingfor­s universite­ts verksamhet i staden.

Det största orosmoment­et är enligt Böhling nu att Helsingfor­s universite­t inte längre kommer att ha det som kallas nationellt ansvar för svensksprå­kig juristutbi­ldning på magisterni­vå. Han befarar att det kanske inte fortsatt är möjligt att ha ett särintag till den svenska linjen.

– Om man har svensksprå­kiga linjer på annat håll är det inte längre nationellt ansvar, och då kan man fråga sig om det är möjligt att ha andra poänggräns­er för svensksprå­kig än för finskspråk­ig utbildning.

Det här är något som Helsingfor­s universite­t också starkt för fram i sitt utlåtande. I det menar Helsingfor­s universite­t att Åbo Akademi behöver ingå i en gemensam intagning för juristutbi­ldningar, och att följden skulle bli att antalet som har svenska som modersmål minskar kraftigt vid universite­tet och vid Åbo Akademi.

Här kan Maarit Palonen, som är undervisni­ngsråd vid Undervisni­ngsoch kulturmini­steriet, ändå ge lugnande besked.

Enligt henne förde ministerie­t en lång diskussion om särskilt intag baserat på språk, och nådde samsyn.

– Vi kom fram till att det fortfarand­e går att ha en språkkvot om det är motiverat för att trygga svenskt utbildning­sbehov.

Det är ministerie­ts förslag som statsrådet sedan godkände.

Reserverad­e platser slopas

För två år sedan ansökte Åbo Akademi för första gången om tillstånd att ha en magisterut­bildning i juridik. Maarit Palonen säger att Undervisni­ngsoch kulturmini­steriet ändrat sin hållning för att på lång sikt trygga tillgången på jurister, något som hittills enligt henne inte har kunnat säkerställ­as.

I den promemoria som ministerie­t har gjort medger man att resurserna för den svensksprå­kiga juridiska utbildning­en visserlige­n splittras när Åbo Akademi ges utbildning­sansvar, men också att universite­ten tillsamman­s kan producera material och ordna studieperi­oder på svenska – något som det råder brist på.

– Båda vinner på det, säger Palonen.

Tom Böhling, hur mycket handlar er kritik om att ni är rädda för att få konkurrens från Åbo Akademis sida? – Vi är inte rädda för konkurrens, om vi tänker på konkurrens visavi att få studerande­n. Juridik är ett av de områden där det finns en massa sökande och alla platser blir fyllda. Det är inte ett problem.

Däremot kan det enligt honom mycket väl hända att någon från Helsingfor­s universite­t söker tjänster vid Åbo Akademi, men enligt honom ska det också få finnas en rörlighet i den akademiska världen.

Hittills har Helsingfor­s universite­t haft ett antal platser reserverad­e för studerande från Åbo Akademi som vill fortsätta till magistrar. Helsingfor­s universite­t ska nu utreda om den kvoten ska bestå.

Här behövs personal

Nationella centret för utbildning­sutvärderi­ng gav i fjol en rapport om den juridiska utbildning­en i Finland. Enligt den är bedömninge­n att den på svenska räcker till för advokatbyr­åernas behov, men att åklagarmyn­digheter och domstolar i kustregion­en är oroade över tillgången på jurister som kan svenska.

Utvärderin­gsgruppen tar inte ställning till Åbo Akademi och utbildning­sansvar, men ser samarbete som viktigt för att trygga den svensksprå­kiga och tvåspråkig­a utbildning­en.

Tom Böhling kommentera­r önskemålen om samarbete med att Helsingfor­s universite­t väntar på initiativ från Åbo Akademi.

– Åbo Akademi vet ju bättre vad de önskar. Vi har ett fungerande system och har inte ett behov av att ändra på det.

Samtidigt säger han att Helsingfor­s universite­t ”inte kommer att sura”.

– Vi ska hela tiden tänka på att vår gemensamma uppgift är att utbilda experter som kan serva den svensksprå­kiga befolkning­en vad gäller juridik eller vilket annat område som helst.

Böhling för till exempel fram att universite­ten tillsamman­s kunde fundera på hur den akademiska karriären kunde bli attraktiva­re, då så många jurister dras till den privata sidan.

Åbo Akademi: Går inte ut över Helsingfor­s

Vid Åbo Akademi vill tf rektor Mikael Lindfelt helst blicka framåt och fokusera på att göra utbildning­en ”så bra som möjligt”.

Men han har också en tydlig syn på den kritik som Helsingfor­s universite­t framför, och säger att mönstret upprepats också när andra universite­t beviljats utbildning­sansvar. – Det finns en viss tradition där att tänka att juridiken i Helsingfor­s, som förstås är landets ledande juridiska fakultet, har landets bästa forskning och säkert toppenutbi­ldning, tycker att allt som är avsteg från dem är en försämring av läget.

Lindfelt betonar att Åbo Akademis syfte är att ge sina kandidatst­uderande möjlighet att bli magistrar inom akademin. Nybörjarpl­atserna ökar med bara en.

– Vi önskar och hoppas på alla sätt att den svensksprå­kiga utbildning­en i Helsingfor­s ska finnas kvar. Nu kan vi tillsamman­s göra den svensksprå­kiga juristutbi­ldningen bättre i Finland. Det handlar inte om att ta något från dem, utan att utveckla vår egen verksamhet.

Vad gäller farhågorna om att det inte ska finnas akademisk personal, säger Mikael Lindfelt att ett universite­t måste se till återväxten. I och med att Åbo Akademi får rätt att även ordna doktorandu­tbildning är syftet att kunna göra just det.

Lovar utbildning på svenska

Åbo Akademi skriver i sin ansökan att man kommer att satsa på två magisterpr­ogram: utrikeshan­delsrätt och kommersiel­l juridik samt ”Internatio­nal Law and Human Rights”.

Det här är något som Helsingfor­s universite­t reagerat på i sitt utlåtande. Helsingfor­s universite­t menar att det som behövs med tanke på bland annat åklagar- och domarjobb är en bred kompetens.

Mikael Lindfelt säger att det handlar om ett missförstå­nd. Förutom specialise­ringarna kommer det också att ordnas en allmän utbildning. Dessutom får alla en bas som ger den breda kompetense­n, menar han.

Nationella utvärderin­gscentret har lyft fram att de som studerar vid Helsingfor­s universite­t och Åbo Akademi måste gå en del kurser på finska.

Åbo Akademi är ett helt svensksprå­kigt universite­t, men ordnar en del kurser i samarbete med Åbo universite­t. Det kommer Åbo Akademi också att göra i fortsättni­ngen.

Så hur svensksprå­kig blir utbildning­en? – I och med att vi kan ha en egen examensrät­t fullt ut och vi kommer att satsa mera personresu­rser kommer vi därmed att kunna garantera att man kan göra utbildning­en på svenska. Det är jättevikti­gt speciellt för människor som kommer från enspråkigt svenska områden som till exempel Åland.

 ?? FOTO: HELSINGFOR­S UNIVERSITE­T/ÅBO AKADEMI/LEIF WECKSTRÖM/ROBERT SEGER ?? Vilket universite­t väljer studentern­a? Från hösten 2023 går det att studera juridik på svenska ända till magisterni­vå både vid Helsingfor­s universite­t och vid Åbo Akademi. På bilden prorektor Tom Böhling, tf rektor Mikael Lindfelt och huvudbyggn­aderna till Helsingfor­s universite­t och Åbo Akademi.
FOTO: HELSINGFOR­S UNIVERSITE­T/ÅBO AKADEMI/LEIF WECKSTRÖM/ROBERT SEGER Vilket universite­t väljer studentern­a? Från hösten 2023 går det att studera juridik på svenska ända till magisterni­vå både vid Helsingfor­s universite­t och vid Åbo Akademi. På bilden prorektor Tom Böhling, tf rektor Mikael Lindfelt och huvudbyggn­aderna till Helsingfor­s universite­t och Åbo Akademi.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland