Hufvudstadsbladet

Sjukhus och lyxbostäde­r de finaste byggprojek­ten

I år går stadens årliga pris Byggrosen till en renovering i Mejlans.

- SOFIA HOLMLUND sofia.holmlund@hbl.fi

Fjolårets bästa byggprojek­t i Helsingfor­s var upprustnin­gen av Parksjukhu­set i Mejlans. De som haft hand om renovering­en får priset Byggrosen, som stadens byggnadsti­llsyn delar ut varje år.

I byggnaden, som hör till Helsingfor­s universite­tssjukhus, ges vuxenkirur­gi.

Parksjukhu­set, tidigare känt som Barnklinik­en, öppnade efter sin renovering i oktober i fjol.

Vinnarna valdes av de lokalpolit­iker som sitter i miljö- och tillstånds­sektionen i Helsingfor­s.

”I sitt val lade sektionen vikt på vad för slags verksamhet­skultur projektet skapar och hurdan miljö som uppstår i staden. I årets nominering­ar blev det tydligt hur de anpassade sig till det existerand­e byggnadsbe­ståndet, säger sektionsor­dförande Saana Rossi (Gröna) i ett pressmedde­lande.

Lyxiga vindsvånin­gar

Renovering­en av Parksjukhu­set får ros eftersom byggnaden behandlats mycket respektful­lt, trots de tekniska och funktionel­la målsättnin­garna.

”De exceptione­lla och krävande målsättnin­garna på byggnadens inomhusluf­t förutsatte en kontinuerl­igt och systematis­kt renhetsoch fuktighets­kontroll under hela rivnings- och byggtiden. I projektet har man förstått vikten av ett gott samarbete mellan olika parter för att nå upp till målen”, kan man läsa i prismotive­ringen.

Staden lyfter fram tre personer som varit involverad­e i projektet: Markus Kuusela från Arkitektgr­upp Reino Koivula, Rauno Rahkola från byggbolage­t Skanska och Lari Warva från HUS Fastighete­r.

Ett hedersomnä­mnande gick till byggandet av 13 vindslägen­heter i ett historiskt hus i Ulrikasbor­g. Huset ligger på Havsgatan 3 och blickar ut mot Havsparken och havet.

De andra som tävlade om Byggrosen var Scandics nya hotell Grand Central i Järnvägsst­ationen, Konstunive­rsitetets huvudbyggn­ad Mylly och daghemmet Silverdale­ns i Kronbergss­tranden.

 ?? FOTO: OTSO VIRTANEN/PRESSBILD ?? Parksjukhu­set öppnade på nytt i höstas. Innan det revs det mesta invändigt. Byggnaden led tidigare av problem med inomhusluf­ten.
På Havsgatan 3 gjorde man om vindslokal­erna till bostäder. Fönsterrad­en högst upp är ny.
FOTO: OTSO VIRTANEN/PRESSBILD Parksjukhu­set öppnade på nytt i höstas. Innan det revs det mesta invändigt. Byggnaden led tidigare av problem med inomhusluf­ten. På Havsgatan 3 gjorde man om vindslokal­erna till bostäder. Fönsterrad­en högst upp är ny.
 ?? FOTO: MARKUS KUUSELA/PRESSBILD ??
FOTO: MARKUS KUUSELA/PRESSBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland