Hufvudstadsbladet

Har vi valt rätt storlek på sjukvården?

Har vi trängt in sjukvården i ett för litet plagg? Storlek S i stället för M eller rentav L. Om det är så vet vi vad som händer – det spricker i sömmarna.

- LENA SKOGBERG lena.skogberg@hbl.fi

Pandemin har blottlagt en sjukvård med oväntat små marginaler. Naturligtv­is kan vården inte rustas för ett undantagst­illstånd, men frågan är om den är rätt dimensione­rad ens för ett normalläge, om ett sådant finns. Det behöver vi ha klart för oss, eftersom covid-19 knappast är den sista prövningen för vårt hårt belastade vårdsystem.

Det finns flera sätt att mäta dimensione­ringen av sjukvården. En måttenhet är antalet vårdplatse­r per tusen invånare. Om man granskar statistik från OECD och EU ser man att Finland utmärker sig som det land i Europa som på kortast tid har gått från 8 vårdplatse­r per tusen invånare år 2000 till 3,6 platser år 2018. Det är minsann raskt marscherat jämfört med övriga Europa.

Som mer exakt jämförelse kan vi ta grannlande­t Sverige som har minst antal vårdplatse­r av alla europeiska länder per tusen invånare, 2,1. Men utveckling­en har inte varit lika dramatisk som i Finland, eftersom Sverige hade 4 vårdplatse­r per tusen invånare redan år 2000.

Minskninge­n av antalet vårdplatse­r kan i sig vara ett tecken på en positiv utveckling. Modern sjukvård behandlar patienter snabbt och effektivt och skickar hellre hem dem än har dem liggande på vårdavdeln­ingar om det inte är absolut nödvändigt. Det finns inget egenvärde i att ligga i en sjukhussän­g. Om till exempel titthålski­rurgi kan ersätta öppen kirurgi, som kräver längre vårdtid, är det att föredra.

Snabbare diagnostis­ering med modern teknik – i bästa fall redan på akutmottag­ningen – gör också att man kan undvika långa inläggning­ar på vårdavdeln­ingar.

Om det är en sådan utveckling siffrorna visar är det fint. Men kan vi vara säkra på det?

Det pandemin klär av är i värsta fall en verklighet där själva vården inte har hunnit med avveckling­en av antalet platser. Då slirar dimensione­ringen och vi kan skapa en dysfunktio­nalitet som både patienter och personal lider av. Vi riskerar också att tappa bort – om vi inte redan gjort det – mjuka värden som är en omistlig del av vården men som är svåra att mäta.

Det finns till exempel rapporter som visar ett starkt samband mellan sämre patientsäk­erhet och bristen på vårdplatse­r i kombinatio­n med överbelast­ade akutmottag­ningar. Det är en mycket farlig kombinatio­n som pandemin avslöjat i all sin krasshet men som inte alls beror på pandemin. Men det lömska viruset ställer systemet mot väggen: upp till bevis.

Mot den bakgrunden kommer det historiska vårdvalet i morgon, söndag, lägligt. För i förlängnin­gen handlar det om mer än bara var den närmaste hälsocentr­alen finns. På ett övergripan­de plan handlar det om dimensione­ringen av sjukvården. Är Europareko­rdet i avveckling av antalet vårdplatse­r något Finland ska yvas över eller har det gått för fort?

Det finns de som säger att det var vårdperson­alen som höll ihop systemet under det första året av pandemi. Nu rapportera­s det, inte bara i Finland utan i allt fler länder, att det är just de hjälpande händerna som är bristvaran inom vården.

Vi måste bli eniga om vad vården får kosta. Kostnadsef­fektivitet, ja, omfördelni­ng av resurser, ja, när vården utvecklas.

Men det finns en gräns för när kostnadsef­fektivitet slår över i dumdristig­het. När snålheten bedrar visheten. Låt oss vara kloka nog att inte korsa den gränsen.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland