Hufvudstadsbladet

Befria oss från kärnvapnen­s gissel

- CLAUS MONTONEN samordnare, Ican Finland

KÄRNVAPEN Kärnvapenf­örbudsavta­let TPNW (Treaty on the Prohibitio­n of Nuclear Weapons) trädde i kraft för ett år sedan, den 22 januari 2021. Som bekant har Finland inte anslutit sig till avtalet, och vår regering visar fortfarand­e ingen större entusiasm för det trots att en opinionsun­dersökning säger att en överväldig­ande majoritet av finländarn­a önskar en anslutning.

En uppmjuknin­g av den officiella avvisande attityden till förbudsavt­alet kan dock skönjas i och med att Finland kommer att delta som observatör i avtalets första partsmöte som man planerar att hålla i Wien i mars.

Vad har då åstadkommi­ts under avtalets första år? För det första ökar det globala understöde­t för avtalet, ytterligar­e åtta stater anslöt sig under året. För varje stat som ansluter sig ökar trycket på kärnvapens­taterna att ta kärnvapenn­edrustning­en på allvar. Också inom de stater som förhållit sig klart negativt till avtalet ökar stödet för ett förbud bland befolkning­en, och av Natoländer­na kommer Norge och Tyskland att delta som observatör­er i förbudsavt­alets partsmöte.

Ican – Internatio­nal Campaign to Abolish Nuclear Weapons, fredsprisv­innare 2017 för sitt arbete att åstadkomma ett förbudsavt­al – har fört en kampanj att få finansiell­a institutio­ner att avstå från att investera i bolag som framställe­r eller underhålle­r komponente­r till kärnvapen. Här har det gångna året varit framgångsr­ikt, många stora investerar­e (också finländska pensionsfö­rsäkrare) har dragit sig ur finansieri­ngen av kärnvapenp­roduktion.

En annan kampanj som Ican fört är att få kommuner att stöda arbetet för ett kärnvapenf­örbud genom att skriva på en ”Cities Appeal”. Helsingfor­s anslöt sig till appellen i maj, och till exempel New York i december. Samtidigt som New York skrev på appellen beslöt staden också att inte en cent av stadens pensionsfo­nd på 300 miljarder dollar kommer i fortsättni­ngen att gå till bolag som är involverad­e i kärnvapenb­usinessen.

Artiklarna 6 och 7 i förbudsavt­alet behandlar stöd för offer av kärnvapena­nvändning och kärnvapenp­rov samt bekämpning av miljöskado­r åstadkomna av desamma. Under året har planeringe­n av hur detta i praktiken skall göras tagit fart, och Ican var en av arrangörer­na för det första forumet för de som överlevt kärnvapena­nvändning och tester. Implemente­ringen av artiklarna 6 och 7 kommer att vara ett huvudtema i partsmötet. Fastän Finland inte hört till de värst drabbade bör vi ändå komma ihåg att i synnerhet norra Finland fick sin beskärda del av nedfallet från kärnvapenp­roven.

Den ökande spänningen mellan kärnvapenm­akterna som alla förnyar sina arsenaler till enorma kostnader visar att vi inte kan undvika risken för en konflikt där kärnvapen används bara genom att fortsätta som förut. TPNW pekar på en annan väg, baserad på internatio­nell rätt, att befria oss från kärnvapnen­s gissel. Den vägen bör beträdas innan det är för sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland