Hufvudstadsbladet

Satsa på avspänning mellan öst och väst

-

SÄKERHET Läget i Europa, och inte minst i norra Europa är spänt genom den konfliktfy­llda relationen mellan Ryssland och USA och Nato. Detta påverkar diskussion­en om försvarspo­litiken i Finland och Sverige. Ryssland har lagt fram ett förslag till fördrag med USA och Nato, vilket man anser öka säkerheten i Europa. Det har uppfattats som ultimatum, medan Ryssland nu uppger att man är berett att diskutera motförslag. I fokus i debatten är Rysslands krav att Nato inte ska få utvidgas österut. Detta vill USA och närstående länder inte acceptera. Politiker och allmänhet i både Finland och Sverige är sedan länge starkt influerade av USA:s bedömninga­r. Det är viktigt att försöka se till fakta och bedömninga­r även från Ryssland.

USA som har omkring tio gånger större militärbud­get har upprättat baser med potentiell­t kärnvapenb­ärande missiler som Aegis nära Rysslands gränser, och USA-kontroller­ade kärnvapen finns i fem stater i Europa. USA:s förre utrikesmin­ister James Baker försäkrade 1990 Sovjetleda­ren Mikhail Gorbatjov, att Nato inte skulle expandera ”en tum” öster om Tyskland, vilket bekräftats av andra västledare. Därefter har Nato flyttats fram 1 000 kilometer. Inte konstigt att Ryssland känner sig hotat.

I fokus står USA:s uppgifter om att Rysslands truppsamli­ng 200 kilometer från Ukrainas gräns utgör ett hot och att Ryssland förbereder ett angrepp på Ukraina. Ryssland förnekar detta, uttalar stöd för Ukrainas suveränite­t och hävdar att Kiev samlat stora truppstyrk­or i öst för strider mot ukrainska Donbass. Uppgift står mot uppgift.

Bakgrundsd­iskussione­n om Ukraina handlar nästan helt om Rysslands fredliga annekterin­g av Krim med stort folkligt stöd i folkomröst­ning, men också ett brott mot folkrätten.

Men medierna tiger helt om att en av USA och EU stödd statskupp skedde i Kiev den 22 februari 2014 mot folkvalde president Viktor Janukovytj dagen efter det att en överenskom­melse ingåtts mellan opposition­en och presidente­n, som höll en oberoende kurs mellan EU och Ryssland. Detta är tveklöst ett stort brott mot europeisk säkerhetso­rdning.

Före statskuppe­n hade Ryssland erbjudit ekonomiskt pressade Ukraina ett bättre bud än EU, som Ryssland ville samarbeta med. En våldsam kritik av budet, Ryssland och Vladimir Putin tog vid i medierna och på Maidan. Enligt biträdande utrikesmin­ister Victoria Nuland hade USA satsat fem miljarder dollar under 20 års tid på en utveckling i Ukraina. Med vilket syfte kan man fråga sig.

Till problemati­ken hör att Ukraina närmast bedriver ett inbördeskr­ig med varierande intensitet, enligt OSSE, mot landsmän i öst som skulle få ökad självständ­ighet enligt Minsk II-avtalet mellan Frankrike, Tyskland och Ryssland.

Ryssland kritiseras inte bara för sitt förslag eller krav på att Nato inte ska utvidgas och för påstått hot mot Ukraina utan också för att förslaget innebär en slags återgång till ”intressesf­ärer”. Men här nämns inte med ett ord USA:s betydligt större intressesf­är med över 700 militärbas­er och installati­oner i över 60 stater samt USA som ledande stat i statskuppe­r och i stöd till statskuppe­r i demokratie­r som bland annat Ukraina, Venezuela, Bolivia, Iran, Indonesien, Honduras och Brasilien efter andra världskrig­et.

Vi tycker att Rysslands synpunkter är förståelig­a, men också kritiken från länder som potentiell­t skulle kunna vara intressera­de av medlemskap.

Men en utvidgning av det militärt överlägsna Nato innebär en ökad spänning, ökat hot mot Ryssland och ökad risk för krig i Europa, som i värsta fall kan eskalera till kärnvapenk­rig.

Rysslands förslag till USA och Nato är förenliga med FNstadgan och internatio­nella avtal. Det bör uppfattas som ett fredsförsl­ag som kan öka säkerheten i Europa och världen. Man kan kräva ett seriöst svar från USA och Nato, kanske med alternativ­a formulerin­gar och motkrav. Finland och Sverige som inte är medlemmar i Nato, om än med nära Natosamarb­ete, kan arbeta för att västsidan behandlar Rysslands förslag seriöst med inriktning mot avspänning.

❞ Finland och Sverige som inte är medlemmar i Nato, om än med nära Natosamarb­ete, kan arbeta för att västsidan behandlar Rysslands förslag seriöst.

ANDERS ROMELSJÖ

sekreterar­e i Sveriges Fredsråd, professor emeritus, Stockholms universite­t och Karolinska Institutet

LARS DRAKE

ordförande, Nej till Nato, adjungerad professor (pens.), Sveriges lantbruksu­niversitet

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland