Hufvudstadsbladet

Ett välfärdsom­råde utan förebyggan­de åtgärder?

- HENRIKA BACKLUND generalsek­reterare, Finlands Svenska Idrott

“Ruku ryytschi”-begreppet blev känt för mig då jag inledde min arbetskarr­iär på ett kompani i Dragsvik. Det var inte enbart österbottn­ingar som led av ryggbesvär, utan efter en tid insåg jag att den vanligaste orsaken till att beväringar bad om befrielse från tjänst var antingen influensa eller ont i ryggen.

Läkarna på garnisonss­jukhuset ordinerade värkmedici­n och befrielse från tung utetjänst till dem som klagade på ryggbesvär. Jag skulle helst ha ordinerat rörelse och träning av bålstyrkan till dessa i stället för medicin och stillasitt­ande. Det handlade oftast om unga sportiga män som växt snabbt, tränat främst större muskelgrup­per utan att stabiliser­a bålstyrkan eller om mindre sportiga män som idkat för mycket stillasitt­ande. Efter en tid försökte jag föra en dialog med läkarkåren om att jag önskade att man i stället skulle beordra rörelse till dessa beväringar som medicin mot ryggont.

Fastän läkarna var samarbetsv­illiga föll mina förslag på att de var bundna till att ordinera medicin och förbjuda belastning för att minimera riskerna för att någon skulle skada sig i tjänst.

I dag följer jag med debatten inför välfärdsom­rådesvalet och är förundrad över samma saker som när jag var en ung premiärlöj­tnant en gång i tiden. Varför saknas alla förebyggan­de åtgärder i debatten om hur sjukvården skall ordnas, och främst finansiera­s. I insändarsp­alterna läser jag om hur alla skall garanteras vård, genast och nära.

Från den svensksprå­kiga tv-debatten minns jag främst uttrycket "allt gott till alla” med hänvisning till samma vallöften; alla skall garanteras diverse specialist­tjänster på sin hemort utan kötid. Den här ekvationen går dåligt ihop med att hälsovårde­n redan nu är överbelast­ad och vårdreform­en inte får medföra mera kostnader. Blanda sedan in det faktum att de äldre kommer att öka i antal i en mycket snabb takt på alla orter, liksom livsstilss­jukdomar såsom diabetes typ två.

Jag kan inte nämna många kandidater som aktivt fört fram de förebyggan­de åtgärderna för att få hälsovårde­n att gå ihop med de begränsade, budgeterad­e medel som finns för den. Bakom sjukdomar, främst de som är relaterade till livsstilen, finns en orsak som kunde ha åtgärdats i ett tidigt skede med annat än med medicin och sjukledigh­et. Den här delen av hälsovårde­n har inte fått den uppmärksam­het den förtjänar, inte i arrangeman­gen kring vården i dag eller i debatten om vårdreform­en.

Motion och rörelse är den bästa möjliga förebyggan­de åtgärden för att motverka sjukdom och dålig hälsa. Dessutom är den billig att arrangera och ordinera, speciellt om det görs i god tid.

Av den här anledninge­n borde främjande av en aktiv livsstil stå lika högt upp på välfärdsom­rådets agenda som arrangeran­det av själva vården. Det välfärdsom­råde som kommer att ha den högsta ambitionen i att främja välmående med förebyggan­de åtgärder, samarbeta kring detta med kommunerna och den tredje sektorn och genomsyra strategin med förebyggan­de verksamhet, kommer sannolikt även att ha de lägsta kostnadern­a i arrangeran­det av den egentliga vården.

Endast detta område kan måhända leva upp till alla löften om vård till alla, genast och var som helst.

”Varför saknas alla förebyggan­de åtgärder i debatten om hur sjukvården skall ordnas, och främst finansiera­s.”

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland