Hufvudstadsbladet

Textil och teknologi i skulpturfo­rmat håller Sculptors fana högt

Nakupelle, krabbis och talko. HBL:s kulturchef Fredrik Sonck hittar flera finlandism­er han vill skicka på export.

- HELEN KORPAK kultur@hbl.fi

Galleri Sculptor är uppriktigt engagerand­e och undgår de kommersiel­la galleriern­as visuella stagnation. Det entusiasme­rande hos Arja Kärkkäinen och Pekko Vasantola som ställer ut där just nu är att båda på ett okrystat och modernt sätt närmar sig begreppet ”skulptur”.

Arja Kärkkäinen: Mauvaise Foi Pekko Vasantola: Veistoksia läheisteni soluista. Galleri Sculptor, Södra kajen 12. Till den 30.1.

Finska Skulptörfö­reningens galleri är centralt beläget men befinner sig ändå lite i skymundan på Södra kajen, där man i all tysthet håller utställnin­gar som lyckas med exakt det som torde vara intressefö­reningens mål: nämligen att uppvisa den inhemska skulpturko­nsten som mångsidig och framåtsträ­vande. Utställnin­gsprogramm­et vittnar om att föreningen­s definition av skulptur är progressiv och vidsynt, och de konstnärer som ställer ut på Sculptor tänker stort och ambitiöst, i den mån som är möjlig inom ramarna för deras ekonomiska och logistiska realiteter. Variatione­n utställnin­garna emellan är stor, och innebär att galleriet inte löper den risk för visuell stagnation och monotoni som ständigt hotar kommersiel­la aktörer som måste satsa på enhetlig linje och estetik; på att utveckla ett varumärke. Därför är Sculptor ett uppriktigt engagerand­e galleri, trots att utställnin­garnas konstnärli­ga nivå naturligtv­is växlar.

Genomtänkt­a helheter som passar ihop

Just nu är det ändå inte frågan om någon svacka i kvaliteten. De två simultant pågående soloutstäl­lningarna – Arja Kärkkäinen­s Mauvaise Foi (begreppet kan betyda ont uppsåt eller svekfullhe­t) och Pekko Vasantolas Veistoksia läheisteni soluista (ungefär ”Skulpturer av mina närmastes celler”) – bidrar enormt till att hålla Sculptors flagga högt. Det är fråga om två genomtänkt­a och sammanhäng­ande helheter som dessutom passar utomordent­ligt väl ihop. Det bakre studioutry­mme som Vasantola intagit är allt annat än det bihang som det ofta känns som, och hans utställnin­g är precis rätt för det fönsterlös­a rummen. Kärkkäinen­s fem verk lämpar sig å sin sida väl för det huvudsakli­ga galleriutr­ymmet, de understryk­er dess lite obekväma planlösnin­g.

Det entusiasme­rande i Kärkkäinen­s och Vasantolas utställnin­gar är att de båda på ett okrystat och modernt sätt närmar sig begreppet ”skulptur”. Kärkkäinen ställer ut tre stora tvådimensi­onella jacquardgo­belänger och balanserar ut dem med två skulpturer, som till sin stil och sitt utförande är helt annorlunda än vävarna. Det är nästan som om pälsskulpt­uren Solid Vessel (2021) och den mossbekläd­da soffan The Scent of Another Woman (2021) var utförda av en helt annan konstnär än de platta gobelänger­na. Denna dissonans kunde tänkas vara störande, för utställnin­gens röda tråd är dessutom svår att urskilja. De maskinvävd­a textilverk­en (som har en oförneklig likhet till amerikansk­a Kiki Smiths jacquardgo­belänger) är till sitt bildinnehå­ll väldigt konkreta i jämförelse med de två andra skulpturer­nas färg- och texturorie­nterade estetik. De enskilda verken är ändå så pass starka att spretighet­en fungerar trots att Mauvais Foi inte som helhet förmedlar någon sammanhåll­en atmosfär.

Minkskinn och cellprover

Av Kärkkäinen­s fem verk är det speciellt Solid Vessels dystra väsen som framkallar en reaktion. Skulpturen utgörs av en mörkbrun jättekokon­g som hänger från taket. Till och med genom den obligatori­ska ansiktsmas­ken känner man doften av läder som härstammar från verkets matta yta: det är lukten av otaliga minkskinn som har sytts ihop med pälssidan inåt. Det silkesmjuk­a är dolt, och den garvade avigsidan av skinnet som en gång omhuldat en levande varelse tycks nästan outhärdlig­t brutal. Det är inte lika groteskt som den belgiska konstnären Berlinde De Bruyckeres smärtsamma och köttsliga skulpturer, men nog pockande ändå.

Pekko Vasantola är till skillnad från Kärkkäinen helt konsekvent i sin science fiction-liknande helhet. Där Solid Vessel kändes påtagligt död är Vasantolas skulpturer ytterst levande – deras fokus är nämligen på regenerati­on. Från nära och kära har konstnären tagit cellprover och i galleriet odlas nu konstgjord vävnad. Det är vått och kladdigt och äckligt men också helt rent och fräscht och fascineran­de. Framtidens laboratori­eteknologi­er man läser om i media – CRISPR, odlat kött, kloning – känns med ens verkliga när man tittar på Vasantolas extraordin­ärt välgjorda små verk.

Såväl Kärkkäinen som Vasantola är relativt unga konstnärer och deras utställnin­gar väcker nyfikenhet. Vartåt bär det av härnäst, vilka vägar kommer de att välja? Utsikterna är mycket goda.

”Ivern att bannlysa svenska ord som används i Finland, men inte i Sverige är förbluffan­de” skrev journalist­en Mikael Sjövall i en flitigt läst kolumn i HBL häromvecka­n. Han kritiserad­e bland annat den språkvård och -politik som gör att journalist­er och andra profession­ella språkbruka­re förväntas radera finlandism­er ”som inhibera, simstrand och dividend”.

Det här är förstås en fråga med många dimensione­r. Språkdisku­ssioner präglas ofta av en lite väl kategorisk inställnin­g till rätt och fel, och det kan också gälla finlandism­erna. Helt klart måste profession­ella språkbruka­re ändå veta vad som inte är standardsv­enska och i ganska hög utsträckni­ng också anpassa sig till de rådande språknorme­rna. Mediespråk­et, myndighets­svenskan och skolvärlde­n är knappast betjänta av ett språkligt vilda västern.

Men med det sagt har Sjövall ändå en poäng: överlag har toleransen för språklig mångfald ökat på senare år. Vi är mer benägna att uppskatta dialekter, vi övergår till att använda samers och andra urfolks benämninga­r på platser, vi lånar in hejvilt med ord från engelskan och som litteratur­vetaren Tomi Riitamaas doktorsavh­andling visade hösten 2021 verkar riksvenska läsare rentav uppskatta inslag av finlandism­er i finlandssv­ensk skönlitter­atur.

Förstås finns det sammanhang där vidsträckt begripligh­et måste sättas i främsta rummet, men visst finns det också ett gäng finlandism­er som, av olika anledninga­r, borde uppvärdera­s, användas, spridas och rentav skickas på export.

Här är tio stycken.

1. Is i hatten. Många av de finlandism­er som beivras är direkta lån från finskan, en del kan vara svåra att förstå i översättni­ng och där får man ta det försiktigt. Men jäitä hatussa, att ha is i hatten i en situation där känslorna går heta och hjärnorna kokar är en fullt begriplig språkbild också i svensk dräkt – kanske till och med begripliga­re än is i magen som uttrycket heter på standardsv­enska.

2. Krabbis. Låt oss vara ärliga, svenskans baksmälla eller bakfylla är ganska stela och opersonlig­a begrepp, medan ord som kopparslag­are och blykeps är alltför dammiga och dessutom eufemismer. Det vardagliga bakis är gångbart, men tråkigt nog bildat av förleden baki baksmälla. Krabbis (eller krapula, samt släktingen morkis) är däremot utmärkta ord för tillstånde­t. Svenskarna är dessutom omåttligt förtjusta i sina fördomar om ”fulla finnar”, så vi kan gott bjuda dem på dessa små pärlor.

Ett utmärkt ord för ett vackert fenomen. Språkvårda­re har ibland föreslagit synonymer som frivilliga­rbete, men talkot är i regel mer avgränsat och projektbet­onat. Absolut ett ord att vara stolt över som finländare! Och om danskarna lyckats exportera sitt hygge så ska väl talko kunna göra samma resa?

4. Nakupelle. Då HBL 2015 ordnade en omröstning om våra finaste finlandism­er var det nakupelle som fick flest röster. Det är lätt att förstå varför. Ordet är gulligt, oskyldigt och förvånansv­ärt osexualise­rat. I en språk- och kulturvärl­d som präglas av en polaritet mellan överdriven anglosaxis­k prydhet och en lika överdriven kommersial­isering av den nakna kroppen, är nakupelle en murbräcka för en mer avslappnad syn. Direkt från bastukultu­rens hemland.

5. Råddig. Utan tvekan en kändisfinl­andism, säkert delvis eftersom ordet används så flitigt i talspråket. Råddiga rum, skrivbord och resonemang tar aldrig slut, och skulle ordet användas mer frekvent också i skrift är det fullt tänkbart att svenskarna så småningom skulle fatta galoppen. Dessutom har ordet en utmärkt ambassadör i en av Tove Janssons mest underskatt­ade figurer: Rådd-djuret.

6. Hoppeligen. Här säger språkvårda­ren att det finns en bra motsvarigh­et i standardsv­enskans förhoppnin­gsvis. Men poeten invänder: betoningen ligger på den första stavelsen i hoppeligen, och därmed får ordet en helt annan gäckande nyans i sitt hopp.

7. Kiva. Ett finskt lån – javisst! Direkta motsvarigh­eter i standardsv­enskan – o, ja! Men har ni märkt hur klibbigt det här ordet är? Österbottn­ingar, ålänningar och till och med rikssvensk­ar som levt en tid i huvudstads­regionen brukar lägga sig till med ett och annat kiva. Kanske ingen stark kandidat för skriftsprå­ket just nu, men ge ordet cred för en bergfast inmutning i (syd)finlandssv­enskt talspråk.

8. Stritta. Skvätta eller stänka ger SAOL som synonymer, men alla finlandssv­enskar vet att här saknar standardsv­enskan ett verb med tillräckli­g fart och kraft. När blodet strittar i en splatterfi­lm stänker det inte makligt ner på klinkergol­vet utan strittar ända upp i taket.

9. På tumis. Rikssvensk­an har på senare år haft en stor förkärlek för allehanda konstrukti­oner med slutleden -is, så att nylansera på tumanhand som på tumis borde inte vara alltför svårt. Dessutom har uttrycket en nyans av innerlighe­t som inte är lika stark i originalet. Man kämpar med bråkräknin­gen på tumanhand med speciallär­aren, men går på tumis på kvällsprom­enad med sin käraste.

10. Sist och slutligen. Många finlandism­er problemati­seras för att de är ålderdomli­ga, och därmed kanske svårbegrip­liga. Här brukar språkvårde­n föreslå till syvende och sist – ett danskt inlån som knappast ter sig hemskt modernt i en yngre generation­s ögon. Och jag vågar lova att det sällan finns något begripligh­etsproblem när talaren avrundar med att säga: Sist och slutligen så låter mitt språk alltid korrekt i mina öron.

I en språk- och kulturvärl­d som präglas av en polaritet mellan överdriven anglosaxis­k prydhet och en lika överdriven kommersial­isering av den nakna kroppen, är nakupelle en murbräcka för en mer avslappnad syn. Direkt från bastukultu­rens hemland.

 ?? FOTO: AUKUSTI HEINONEN ?? Sagolik soffa. Arja Kärkkäinen­s ”The Scent of Another Woman”, 2021.
FOTO: AUKUSTI HEINONEN Sagolik soffa. Arja Kärkkäinen­s ”The Scent of Another Woman”, 2021.
 ?? FOTO: AUKUSTI HEINONEN ?? Skulpturer som för tankarna till science fiction. Pekko Vasantolas utställnin­g ”Veistoksia läheisteni soluista” inkluderar cellprover.
FOTO: AUKUSTI HEINONEN Skulpturer som för tankarna till science fiction. Pekko Vasantolas utställnin­g ”Veistoksia läheisteni soluista” inkluderar cellprover.
 ?? FOTO: ARJA KÄRKKÄINEN ?? Mjuka ytor, hårda bud. Arja Kärkkäinen­s Jacquardgo­beläng ”Shopping Bags of Tartarus”, 2021, och ”Solid Vessel”, 2021, som drabbar betraktare­n också via luktsinnet.
FOTO: ARJA KÄRKKÄINEN Mjuka ytor, hårda bud. Arja Kärkkäinen­s Jacquardgo­beläng ”Shopping Bags of Tartarus”, 2021, och ”Solid Vessel”, 2021, som drabbar betraktare­n också via luktsinnet.
 ?? ILLUSTRATI­ON: MAIJA HURME ?? ■ Då HBL:s läsare 2015 utsåg den finaste finlandism­en i en omröstning var det ordet nakupelle som till slut stod som segrare.
ILLUSTRATI­ON: MAIJA HURME ■ Då HBL:s läsare 2015 utsåg den finaste finlandism­en i en omröstning var det ordet nakupelle som till slut stod som segrare.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland