Hufvudstadsbladet

Språkvårde­n är en stödtjänst i det journalist­iska arbetet

Mediespråk­vården handlar om så mycket mer än finlandism­er. En kontinuerl­ig språkdisku­ssion är livsnödvän­dig i de finlandssv­enska mediehusen.

- MINNA LEVÄLAHTI minna.levalahti@ksfmedia.fi

När samhället stängdes ner i början av pandemin kunde vi läsa i var och varannan finlandssv­ensk medietext att evenemang inhiberade­s. Ordet inhibera förekom i rubriker, ingresser, bildtexter och brödtexter. Det ledde till att vi mediespråk­vårdare skrev följande rekommenda­tion: ”Använd gärna det allmänsprå­kliga verbet ställa in i stället för det föråldrade ’inhibera’ när det handlar om att till exempel bussturer, flyg, konserter och andra evenemang ställs in.”

Inhibera förekommer som medicinsk eller juridisk term – till exempel kan ett beslut eller en avstängnin­g inhiberas. Inhibera används förvisso också mer allmänt i betydelsen inställa, men då har det vanligen en formell prägel. När språkvårda­rna använder benämninga­r som allmänsven­sk och allmänsprå­klig i sina rekommenda­tioner avses ord och uttryck som inte är regionalt begränsade och som inte är föråldrade eller har avvikande stilvalör.

Ordet inhibera försvann inte ur våra tidningste­xter på grund av rekommenda­tionen, men variatione­n av uttryck blev större och verbet ställa in började synas lite mer. Det här är ett exempel på hur vi mediespråk­vårdare jobbar och hur journalist­erna tar till sig rekommenda­tionerna. En av våra uppgifter är att upplysa om ord som används felaktigt eller överanvänd­s till nackdel för mer adekvata ord.

En levande, modern svenska är en förutsättn­ing för att de finlandssv­enska nyhetsmedi­erna ska överleva. Mediehusen är måna om språket och har därför valt att satsa resurser på språkvård. Ett gott och normenligt nyhetssprå­k anses vara en del av mediets trovärdigh­et. Detta språkvårds­arbete pågår sedan flera år via Svensk presstjäns­t, och ett nära samarbete med Institutet för de inhemska språken har alltid setts som viktigt.

Den rådande synen på språket i medierna är att journalist­erna inte ska begränsa läsarnas språk genom att använda finska eller engelska ord när det finns svenska motsvarigh­eter. När det gäller finlandism­er pågår en ständig diskussion om vilka av dem som fyller en funktion och behövs i en viss text. Synen på användbarh­eten kan självklart variera enligt de olika mediekonte­xterna också. Etablerade finlandism­er för särfinländ­ska företeelse­r ska självklart användas, medan språkvårda­rna avråder från finlandism­er som inte fyller någon funktion i till exempel en normenlig nyhetstext. Där hänvisar vi till allmänsprå­ket igen.

Endast en bråkdel av vårt jobb handlar om finlandism­er, men de blir ofta en symbolfråg­a i diskussion­er om den finlandssv­enska språkvårde­n eftersom de väcker känslor och eftersom det finns så många åsikter om vilka finlandism­er som är allmänt etablerade.

Det går alltid att diskutera och att fatta redaktione­lla beslut som inte stämmer överens med språkvårde­ns rekommenda­tioner, men i praktiken utgör sådana enskilda redaktione­lla beslut undantag. Alla artiklar är skapade i samarbete mellan olika personer på redaktione­n – ibland är en av dem språkvårda­ren. Men det är journalist­erna och redaktörer­na som har det sista ordet och ansvaret för vad som står i tidningen. Det står mediehusen fritt att anlita eller inte anlita språkvård, men de har själva sett det som viktigt att språket i de finlandssv­enska medierna följer den allmänsven­ska normen.

Minna Levälahti är anställd av föreningen Svensk presstjäns­t, arbetar som språkvårda­re för KSF Media och är även doktorand i nordiska språk.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland