Hufvudstadsbladet

Osäkert om vården blir bättre med stora områden

- ULF JOHANSSON Esbo

VÄLFÄRDSOM­RÅDESVALET Om någon vecka har vi, enligt många, Finlands onödigaste val. Då söndrar vi kommuninst­itutionen som i över hundra år skött den viktigaste demokratin, den lokala. Då överförs vården till den diffusa välfärdsom­rådesförva­ltningen. Den första åtgärden borde vara namnbyte till regionförv­altning, som landstinge­n numera heter i Sverige. Den nya förvaltnin­gen tar 50 procent av vår kommunalsk­att plus ett okänt belopp av våra statsskatt­er.

Att förbättra servicen i utflyttnin­gsbygderna är inte lätt. Stora sammanslag­ningar har inte tillräckli­gt förbättrat situation. Det är osäkert om vården blir bättre då samkommune­rna blir stora som län.

Inflyttnin­gskommuner­na har deltagit i en utjämnings­fond för att hålla utflyttnin­gskommuner­na på fötter. Esbo har de senaste tio åren årligen betalat cirka 200 miljoner euro till fonden. Helsingfor­s antagligen dubbelt upp. Men det räcker inte. De flesta invalda ställs inför samvetspro­blem. Ska man i första hand lobba för hemkommune­n eller för någon man inte känner. Kräver rättvisan att det finns fullgod vård även då det är mil mellan gårdarna och läkare inte finns att tillgå?

Sveriges motsvarigh­et har inte blivit någon succé. I debatten längtar man ofta tillbaka till det gamla systemet som vi nu lämnar. Kritiken fanns också före den misslyckad­e skötseln av pandemin som skördat 10 000 fler dödsfall än hos oss. I stället för hälsostati­oner i glesbygden har man utvecklat distanshäl­sovård. Läkarna gör hembesök via datorn. Också vi har börjat pröva på distansvår­d. Att skaffa hundratals nya hälsostati­oner i glesbygden stupar både på kostnadern­a och på personalbr­isten.

Reformen är en halvmesyr. Det var viktigt att få ett beslut. Risken fanns (finns) att nästa riksdag förkastar äventyret. Utanför blev beskattnin­gsrätten. Den kommer, var så säker.

Den statliga hälsovårde­n i Storbritan­nien anses vara bäst i världen. Där är operations­salarna i full gång dygnet runt och där behöver inte de som efter klockan 16 kommer till akuten vänta hela natten tills läkarna kommer till jobbet följande dag.

Bra att Helsingfor­s blev utanför reformen. En medelstor kommun som Borgå kunde ha blivit orepresent­erad. Mellannyla­nd borde redan nu ha blivit ett län liksom Stockholms län i Sverige. Länet skulle handha, förutom vården, trafik, planering och andra gemensamma frågor. De ekonomiska klyftorna mellan länen skulle jämnas ut som nu mellan kommunerna.

Självklart ska alla väljare se till den egna kommunens intressen. En sak som ytterligar­e förbryllar väljarna är då kandidater­na inte uppger hemkommune­n.

Stort är inte alltid vackrast. Just nu förefaller det som om Esbo har mest problem i Västnyland både vad gäller hälsovård och äldreomsor­g. Eftersom kring 90 procent av vårdkostna­derna tillkommer efter att vi fyllt 65 är det viktigt att pensionäre­rna i alla kommuner ser till att de är represente­rade där besluten fattas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland