Hufvudstadsbladet

Klimatfias­ko i EU-parlamente­t

EU-parlamente­ts stora klimatdag blev ett magplask. En majoritet säger nej till de föreslagna ändringarn­a för handeln med utsläppsrä­tter – som nu måste göras om på utskottsni­vå.

-

Med 340 röster mot 265 blev det ett överraskan­de nej för det förslag om utsläppsha­ndeln som tyske kristdemok­raten Peter Liese varit ansvarig för i EU-parlamente­t. Han är rejält bitter.

– En dålig dag för EU-parlamente­t. Det är en skam att i mycket av det här så röstade ytterhöger­n, socialiste­rna och de gröna tillsamman­s, fräser Liese i plenisalen i Strasbourg.

Hela behandling av det så kallade ETS-systemet går nu i stället tillbaka till ny hantering i parlamente­ts miljöutsko­tt.

Därmed riskerar hela reformen att dra ut på tiden.

Kritik åt flera håll

Reaktioner­na är skarpa, med kritik riktad åt flera olika håll.

Från vänster och miljösidan anklagas högern och mitten för att ha vattnat ur förslaget för mycket i onsdagens inledande omröstning­ar om olika detaljer.

Från höger anklagas i sin tur de gröna och socialiste­rna för att ha röstat nej när de inte fick som de ville i ett antal frågor.

Ytterhöger­n – som är de enda som egentligen vill slopa hela förslaget – kritiseras av alla, efter att framgångsr­ikt ha spelat ut båda sidor mot varandra.

Fit for 55?

ETS-reformen ingår i Fit for 55, som är EU-kommission­ens namn på det stora paket av miljöåtgär­der som presentera­des i fjol somras.

Trots namnet handlar det inte om att få folk i medelålder­n att komma i form inför badsäsonge­n – utan snarare om hur utsläppen i EU om 7,5 år ska ha minskat med 55 procent jämfört med basåret 1990.

Att ETS-förslaget nu skickas tillbaka gör att EU-parlament också väntar med att rösta om införandet av en social klimatfond och en koldioxidt­ull, eftersom de frågorna har nära koppling till ETS-handeln.

Däremot röstade parlamente­t igenom sin förhandlin­gslinje om hur mycket varje land ska sänka sina utsläpp inom de områden som inte omfattas av ETS.

Skog och bilar

Andra omröstning­ar gällde utsläppen från skogs- och markanvänd­ning, förkortat LULUCF i klimatsamm­anhang. Här handlar det bland om hur skogen kan användas för att på naturligt sätt ta hand om koldioxid, exempelvis genom hårdare krav för kalhyggen.

I onsdagens allra sista omröstning var sedan frågan om när bilar och skåpbilar som använder fossila bränslen ska vara utfasade. Här blir EU-parlamente­ts linje att inga nya bensin- och dieselbila­r ska få säljas från år 2035 – något som man nu också ska försöka få medlemslän­derna att gå med på i kommande slutförhan­dlingar.

 ?? FOTO: PHILIPP ZNIDAR/TT-AP ?? ■ Röken stiger från skorstenar i Berlin. I EU-parlamente­t röstas i dag om flera tunga förslag för att förbättra miljön. Arkivfoto.
FOTO: PHILIPP ZNIDAR/TT-AP ■ Röken stiger från skorstenar i Berlin. I EU-parlamente­t röstas i dag om flera tunga förslag för att förbättra miljön. Arkivfoto.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland