Hufvudstadsbladet

Diskussion­en om små kärnreakto­rer tar fart

Från att för ett år sedan ha betraktat små modulära reaktorer (SMR) som utopi lyfter näringsmin­ister Mika Lintilä (C) nu upp dem som en möjlighet. Finska varv kunde bygga färjor som underlag för de små reaktorern­a, heter det i en färsk utredning.

- Katarina Koivisto katarina.koivisto@hbl.fi

Ännu finns inga små modulära reaktorer, så kallade SMR, i kommersiel­l drift. Lagstiftni­ngen känner inte heller till dem. Det har varit argument som politiker och myndighete­r de senaste åren använt då de fått frågan om huruvida SMR kunde vara en lösning på framtidens energiprob­lem.

Nu börjar det ändå röra på sig på europeisk nivå. Strålsäker­hetscentra­len Stuk är med i ett projekt initierat av det franska energibola­get Edf. Projektets syfte är att gå igenom vad som krävs för att kunna ge byggnadsti­llstånd för en liten reaktor. Ledande expert Aapo Tanskanen på Stuk är med om det arbete som görs för att se hur en tillstånds­process förhåller sig till den nationella lagstiftni­ngen. Förutom Stuk deltar representa­nter för de franska och de tjeckiska strålsäker­hetsmyndig­heterna i arbetet.

— Finlands nuvarande lag stiftades för stora reaktorer och innehåller inte tanken på en serieprodu­ktion, något som är centralt då man bygger små modulära reaktorer, säger Tanskanen.

SMR-konceptet går ut på att man som serieprodu­ktion bygger många mindre moduler som sedan kombineras till större helheter beroende på vilken total effekt man vill att kraftverke­t ska ha.

Enligt Aapo Tanskanen arbetar myndighete­rna med tekniska frågor som främst berör olika aspekter av säkerheten. Den stora frågan är enligt honom tanken på serieprodu­ktion, om det räcker med att bevilja själva SMR-typen tillstånd en gång så att flera reaktorer av samma typ kan byggas utan nya tillstånds­processer. Lokala byggnadsti­llstånd behövs ändå alltid.

I Finland förnyas kärnenergi­lagen just nu och Tanskanen hoppas att arbetet med Edf ska kunna ge fingervisn­ing om hur SMR kunde beaktas i den nya lagen och vara till nytta också på hemmaplan. Stuk har en expertroll i lagstiftni­ngsarbetet.

— Att förnya lagen är ett stort arbete och de stora linjerna måste bli klara först, säger Stuks expert.

Harmoniser­a inom EU

Då näringsmin­ister Mika Lintilä

(C) öppnade en nordisk kärnkrafts­konferens i Helsingfor­s på tisdagen konstatera­de han att kärnkrafte­n har ett starkt stöd i Finland. Enligt Lintilä är ett sätt att förbereda sig för små kärnreakto­rer att harmoniser­a reglerna för dem på EUnivå.

Det trots att ingen sådan ännu finns i kommersiel­l drift. Säkerhet, ekonomi och reglering är viktiga frågor då det gäller de små reaktorern­a, poängterar ministern.

I sitt tal sade Lintilä också att SMR är en möjlighet att beakta då Finland frigör sig från beroendet av rysk energi.

En utredning som det tekniska universite­tet i Villmanstr­and och Lahtis, LUT, presentera­de förra veckan finns det inga juridiska hinder för att bygga SMR i Finland. Tillstånds­processen är ändå inte optimal, anser LUT som också jobbar med en egen liten reaktor.

Den första SMR i västerländ­sk regi har nu fått tillstånd för byggstart i Kanada. Det är energibola­get i Ontario som bygger en reaktor enligt ett koncept som GE Hitachi tagit fram och går allt planenligt står reaktorn klar om drygt fem år. Estland och Polen är intressera­de av samma SMR.

Här hemma utvecklar både LUT och Tekniska forsknings­centralen SMR, men något företag som skulle ta arbetet vidare för kommersiel­l utveckling finns åtminstone inte ännu. Både Fortum och Industrins Kraft är ändå med och stöder VTT:s utveckling­sarbete i det projekt som löper till slutet av året.

Flytande möjlighet

Finlands ekomoderni­ster som hörde till de första som introducer­ade SMR i Finland har nu också gjort en utredning kring hur finländska varv kunde börja bygga färjor för energiprod­uktion. Det finns ett intresse för att bygga färjor som underlag för små kärnreakto­rer vid de stora varven, försäkrar Rauno Partanen. Han har i egenskap av vd för tankesmedj­an Think Atom gjort utredninge­n, men han är också en av grundarna till Ekomoderni­sterna.

Ekomoderni­sterna är en förening som med vetenskapl­iga medel vill främja miljöarbet­e.

— Jag var i kontakt med alla de stora varven då jag gjorde utredninge­n och de är alla intressera­de, säger Partanen.

Enligt Partanen har största delen av de små kärnreakto­rer som utvecklats i västvärlde­n planerats som landbasera­de, men såpass många ligger nu på ritborden runtom i världen att några kan planeras också för att användas på fartyg. Att bygga små kärnreakto­rer går mycket snabbare om en del av dem

planeras ombord på fartyg byggda för ändamålet, tror han.

Partanen räknar också med att investerin­gskostnade­rna för flytande kraftverk är betydligt lägre än för kraftverk som byggs på land. De flytande reaktorern­a skulle dessutom kunna producera väte, ammoniak och andra drivmedel. Det flytande kraftverke­ts effekt beror på hur många moduler det består av.

Ett flytande SMR kunde enligt Partanen placeras vid en specialbyg­d kaj vid kusten och där anslutas till el- eller värmenätet. En annan möjlighet är att placera till exempel produktion av ammoniak ute till havs och använda sig av transportf­artyg som tar ammoniaken till de platser där den behövs.

— Flytande kraftverk kan också lätt flyttas till platser som till exempel råkat ut för en naturkatas­trof, säger han.

Även om inga små modulära reaktorer finns i kommersiel­l produktion ännu tycker Partanen att det finns mycket förberedan­de arbete som kunde göras vid varven. Åtminstone planeringe­n för farkoster för kraftverke­n kunde påbörjas.

 ?? FOTO: OPEN 100 ?? Många olika koncept för små modulära reaktorer utvecklas just nu. Det här är det amerikansk­a företaget Open 100:s syn på hur det kunde se ut.
FOTO: OPEN 100 Många olika koncept för små modulära reaktorer utvecklas just nu. Det här är det amerikansk­a företaget Open 100:s syn på hur det kunde se ut.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland