Hufvudstadsbladet

EU överens om könskvoter i bolagsstyr­elser

En mångårig tvistefråg­a har fått en lösning: med start 2026 ska minst fyra av tio styrelseme­dlemmar i europeiska stora bolag vara kvinnor, enligt en färsk EUöverensk­ommelse.

- Fredrik Häggman fredrik.haggman@hbl.fi

EU kommer att införa krav på könskvoter i styrelsern­a för stora bolag i medlemslän­derna. Det meddelar EU-parlamente­t efter att en överenskom­melse nåddes sent på tisdagskvä­llen.

"Det är hög tid att vi spräcker glastaket" säger EU-kommission­ens ordförande Ursula von der Leyen, i ett pressmedde­lande.

Förslaget gäller stora börsnotera­de bolag. Kravet är att det sämre represente­rade könet – vilket oftast är kvinnorna – utgör antingen 40 procent av bolagsstyr­elsen eller 33 procent av styrelsen och den verkställa­nde ledningen tillsamman­s. Beslutet ska nu skickas vidare för formell lagstiftni­ng, som är tänkt att träda i kraft sommaren 2026.

Frågan om könskvoter har debatterat­s i tio år. EU-kommission­en föreslog redan 2012 att tvinga stora, börsnotera­de bolag att införa mer jämställda styrelser, men idén fastnade snabbt i politisk splittring.

I mars kunde dock kommission­en komma till enighet, efter att Tyskland, Danmark och Nederlände­rna svängt i frågan. Sverige och Polen var de enda länderna som sade nej. Ungern och Slovakien avstod från att ta ställning. Resterande 23 länder sade ja till förslaget.

Finland i mittskikte­t

I dagsläget är 31,3 procent, alltså strax under en tredjedel, av styrelseme­dlemmarna i de europeiska börsbolage­n kvinnor. Andelen har fyrdubblat­s under de senaste tjugo åren, men EU-kommission­en tycker fortfarand­e att det går för trögt framåt.

"Detta trots att det finns många kvalificer­ade kvinnor som skulle kunna få jobben. Till exempel är 60 procent av alla som tar examen från universite­t i Europa kvinnor", skriver kommission­en i ett pressmedde­lande.

Endast ett land, Frankrike, når över gränsen på 40 procent. Den största könsmässig­a obalansen hittas i Estland, där 8,9 procent av styrelseme­dlemmarna är kvinnor. Även i Cypern och Ungern ligger andelen kvinnor kring tio procent.

Finland placerar sig i det övre mittskikte­t i en europeisk jämförelse, med en kvinnoande­l på 36 procent, strax efter Sverige på 37,5 och Danmark med 38,7. Bland de stora bolagen på Helsingfor­sbörsen finns inga som saknar kvinnorepr­esentation i styrelsen.

Förslaget om könskvoter­ing har stött på opposition ur flera synpunkter. Sverige sade till exempel nej tidigare i våras eftersom landets ståndpunkt är att åtgärder av den här typen inte ska skötas på EU-nivå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland