Hufvudstadsbladet

”Förändring­svirus” har ställt in tåg

”Inställt.” Texten lyser ilsket på skärmen vid metrostati­onen. Flera metrotåg har under de senaste månaderna ställts in på grund av personalbr­ist. Problemet bottnar i ett nytt kollektiva­vtal om övertid.

- Julia Lönnfeldt julia.lonnfeldt@ksfmedia.fi

Det råder personalbr­ist vid Huvudstads­regionens Stadstrafi­k, vars verksamhet innan bolagiseri­ngen i februari 2022 hette Helsingfor­s stads trafikverk.

– Läget håller på att förbättras. För två veckor sedan ställes ungefär två procent av turerna in, men nu är situatione­n lite bättre, säger Petri Lumijärvi, vice verkställa­nde direktör för Huvudstads­regionens Stadstrafi­k.

Pekka Hirvonen, fackförbun­det JHL:s huvudförtr­oendeman, som varit i branschen i flera decennier, förklarar att förändring­en lett till att många ansöker om sjukledigh­et och att en del även väljer att säga upp sig.

– Det är ett så kallat ”förändring­svirus” som pågår, säger Hirvonen.

– Under det senaste kvartalet sade drygt tjugo metroförar­e upp sig, alltså snäppet fler än normalt, säger Lumijärvi och berättar att siffran vanligtvis ligger på runt tio personer.

Totalt arbetar ungefär 600 metroförar­e vid Stadstrafi­k.

– Vi har exakt rätt mängd metroförar­e, men problemet är att personalfr­ånvaron är större än normalt, bekräftar Lumijärvi.

Orsaken till personalfr­ånvaron, enligt Hirvonen, är att tilliten mellan arbetstaga­rna och arbetsgiva­rna rubbats i och med bolagiseri­ngen av metro- och spårvagnsv­erksamhete­n i början av 2022.

Nytt kollektiva­vtal

Lumijärvi antar att den ökade personalfr­ånvaron för den senaste månaden är en reaktion på ett nytt kollektiva­vtal som trädde i kraft den första maj.

– Det var en förändring som måste ske, men som gjordes i samförstån­d mellan parterna, säger Lumijärvi.

Han medger att avtalet inte medfört en förbättrin­g för arbetstaga­rna, men anser inte heller att en försämring skett.

Lumijärvi berättar att de två första timmarna övertid för varje pass, före kollektiva­vtalet, kompensera­des med femtio procent högre lön och efter det dubbel lön. Om man valde att arbeta på en ledig dag fick man också dubbel lön.

Nu är övertiden uppdelad i tre veckors perioder där ersättning­en för de första tolv timmarna övertid ger femtio procent mer än ordinarie timlönen. Efter det ger all övertid dubbelt betalt.

Det innebär en löneföränd­ring för dem som väljer att arbeta på sin lediga dag, men inte nödvändigt­vis når över tolv timmars gränsen på tre veckor. Det har lett till att övertidstu­rer inte är lika populära mer, och avgångar därför ställts in.

”Himlen faller inte ner”

Hirvonen och Lumijärvi är ense om att himlen trots allt inte faller ner. Bolagiseri­ngen och det nya kollektiva­vtalet är en förändring, men att det inte nödvändigt­vis måste vara en dålig sådan.

Vilken är då lösningen på personalbr­isten?

– För det första måste parterna få en bättre förståelse om det nya kollektiva­vtalet och det andra är att fortsätta utbilda nya metroförar­e, säger Lumijärvi.

Under coronapand­emin har det inte utbildats nya förare, eftersom behovet inte funnits på grund av den minskade trafiken och färre passagerar­e. I och med att trafiken ökat utbildas nya förare och i juni blir ungefär tio spårvagnsf­örare färdigutbi­ldade och en ny metroförar­kurs pågår som bäst.

– Lösningen är att parterna får mer förståelse för varandra, annars ligger vi illa till, säger en bekymrad Hirvonen.

 ?? FOTO: HBL-ARKIV ?? ■ Fackförbun­det JHL och Stadstrafi­k vill uppnå samförstån­d efter bolagiseri­ngen. Båda beklagar störningar i metro- och spårvagnst­rafiken.
FOTO: HBL-ARKIV ■ Fackförbun­det JHL och Stadstrafi­k vill uppnå samförstån­d efter bolagiseri­ngen. Båda beklagar störningar i metro- och spårvagnst­rafiken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland