Hufvudstadsbladet

Miniatyrsa­tellit lyckades fotografer­a norrsken

I tre års tid har den mjölkburks­stora jubileumss­atelliten "Finland 100" befunnit sig i omloppsban­a runt jordklotet. Det är historiskt att en så liten satellit klarat av att undersöka och fotografer­a norrsken.

- Anna Korkman anna.korkman@hbl.fi

Forsknings­satelliten Finland 100, som tillverkad­es vid Aalto-universite­tet i Otnäs och påbörjade sin rymdfärd Finlands hundraårsj­ubileum till ära, har nu kretsat kring jordklotet i tre års tid.

Till dess storlek är jubileumsa­telliten jämförbar med en 1 liters mjölkförpa­ckning och väger ungefär 1,3 kilogram. Den rör sig på knappa 600 kilometers höjd, utrustad med en kamera med vidvinkelo­bjektiv och ett mätinstrum­ent för radiovågor.

"Vi har tagit bilder av norrsken med Finland 100-kameran och gjort unika mätningar i norrskenso­mrådet. Det här är enligt uppgifter den första gången som en Cube-Sat-satellit har gjort det ”, säger rymdvetens­kaps- och teknikprof­essor Esa Kallio vid Aalto-universite­tet i ett pressmedde­lande.

Satelliten har bland annat fotografer­at röda och gröna norrskenso­mråden mellan Grönland och norra Finland som sedan analyserat­s tillsamman­s med bilder av norrsken, tagna från jordytan.

Från Aalto-universite­tet har man också deltagit i ett internatio­nellt forsknings­projekt där man mätt radiovågor i jonosfären, skiktet som påverkar utbredning­en av radiovågor och möjliggör långväga radiotrafi­k. Forsknings­resultaten visar bland annat hur temperatur­en på partiklar i norrskenso­mrådet stiger på grund av radiovågor­na.

"Vi har kunnat påvisa att en miniatyrsa­tellit kan undersöka mycket sådant som tidigare gjordes med en hundra gånger större satellit. Det här öppnar för helt nya möjlighete­r", säger Kallio.

Genom att utöka kunskapen om norrsken ökar också förståelse­n för hur solen påverkar jordens stratosfär- något som fascinerar många rymdforska­re. Ur samhälleli­g synvinkel finns samtidigt ett intresse för att få en djupare insyn i rymdvädret­s effekter på flygtrafik­en, satelliter samt el- och datanätet.

 ?? FOTO: AALTO-UNIVERSITE­TET ?? ■
Fantombild av satelliten Suomi 100 .
FOTO: AALTO-UNIVERSITE­TET ■ Fantombild av satelliten Suomi 100 .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland