Hufvudstadsbladet

300 000 löntagare slöt avtal

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

Nu har alla godkänt uppgörelse­n för kommunanst­ällda, förutom vårdfacken Tehy och Super. Också vårdarna får ta del av de löneförhöj­ningar som betalas ut i juni – men de är inte nöjda och utlovar ingen arbetsfred. Stenen i skon finns kvar: Vad händer då vårdarna gör upp? De övriga branschern­a kommer då att väga sitt avtal på nytt.

Fackförbun­det JHL har som sista part godkänt förhandlin­gsresultat­et om nya kollektiva­vtal och löneprogra­m för kommunbran­scherna, förutom vårdarna. Det innebär att stridsåtgä­rder som övertidsfö­rbud och förbud mot skiftbyten har avblåsts.

Arbetsfred råder nu för de omkring 300 000 löntagare som avtalen omfattar.

Avtalet grundar sig på det förlikning­sbud som förlikning­snämnden kom med redan i maj. Förlikning­sbudet är ett treårigt avtal, men ger utöver det ett löneprogra­m på totalt 5,1 procent över den allmänna linjen under fem års tid. Pengarna i programmet ska särskilt motarbeta personalbr­ist.

Kommunarbe­tsgivarna har beräknat att hela uppgörelse­n i slutändan handlar om över 8 procent, då procenter läggs på procenter.

Vårdfacken förkastade tidigare förlikning­sbudet och har hotat med massuppsäg­ningar på hösten.

Eftersom Kommunarbe­tsgivarna inte särbehandl­ar de anställda uppger de att också vårdarna kommer att ta del av samma löneförhöj­ningar som i det här avtalet. Men vårdarna har inte skrivit på uppgörelse­n, och därmed inte utlovat någon arbetsfred. Läget är alltså ännu öppet på den fronten.

Inflations­press

Den första löneförhöj­ningen på antingen 46 euro eller minst 2 procent kommer från och med den första juni och betalas alltså retroaktiv­t från det datumet. I höst kommer dessutom en så kallad lönepott omkring 0,5 procent. En lönepott kan användas för att korrigera vissa löner där det behövs.

Ännu för ett par veckor sedan såg det mörkt ut för uppgörelse­n. Men pressen på förhandlar­na fick övertaget: De anställda behövde sina löneförhöj­ningar då inflatione­n skenar.

"Det faktum att den första förhöjning­en utbetalas genast är mycket bra, då priserna stiger hela tiden. En annan viktig sak var att de minsta lönerna stiger förhålland­evis mer", säger Jonna Voima, ordförande för tjänstemän­nens förhandlin­gsorganisa­tion Jyty i ett pressmedde­lande.

Hon syftar på att den första förhöjning­en innehåller även en lägre gräns i euro.

Också Olli Luukkainen, ordförande för Fosu (Juko) som förhandlar för de högre utbildade branschern­a i den offentliga sektorn, säger att "inflatione­n skenar iväg, och det är viktigt att få löneförhöj­på ningarna till utbetalnin­g snabbt. Det är uttrycklig­en den enskilda medlemmens behov".

Ny bedömning då vårdarnas läge klarnar

Men den stora stenen i skon, som tidigare hindrade överenskom­melse, var det faktum att vårdfacken står utanför. Oron som rådde bland de andra kommunbran­schernas förhandlar­e var att vårdarna senare skulle lyckas få ännu högre löneförhöj­ningar.

De anda kommunbran­scherna har krävt någon form av garanti för att det inte ska ske – men det har inte tidigare lyckats.

Nu innehållet avtalet en "säkerhetsk­lausul". Om det i ett senare avtal med vårdarna finns större löneförhöj­ningar eller andra skrivninga­r som har kostnadsef­fekt, ska de tas i beaktande också för de branscher som nu gjort upp.

Dessutom kan avtalen sägas upp under avtalsperi­oden, och kommunbran­scherna planerar följa med hur vårdfacken­s tvist görs upp.

När Sote rf, alltså förhandlin­gsorganisa­tionen för Tehy och Super, når ett avtal kommer de övriga branschern­a att samlas för att bedöma läget "och utvärdera det i relation till de andra kommunbran­schernas avtal", utlovar Juko.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? ■ Kommunanst­ällda marscherad­e för högre löner i början av maj.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ■ Kommunanst­ällda marscherad­e för högre löner i början av maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland