Hufvudstadsbladet

Staten vill att samisk sanningsko­mmission skall fortsätta arbeta

I fjol tillsattes en sannings- och försonings­kommission för samer. I maj lämnade två ledamöter sina uppdrag och generalsek­reteraren sade upp sig. Beskedet nu är att staten är angelägen om att arbetet ska fortsätta.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

I oktober tillsatte Sametinget, Skoltarnas byastämma och staten en sannings- och försonings­komission för samer. Strax före jul hölls det konstituer­ande mötet.

Inte ens ett halvår senare lämnade två ledamöter sina uppdrag och generalsek­reteraren sade upp sig. Kommission­en hade ursprungli­gen fem medlemmar.

För Yle förklarade ledamoten Miina Seurujärvi sin avgång med att hon anser att kommission­en inte klarar av det krävande uppdrag den har. Hon hänvisade till brist på både ekonomiska resurser och tid.

Hon menade också att kommission­en inte håller på att formas enligt principern­a för en sanningsoc­h försonings­institutio­n, och att respekten för samer saknas internt.

På tisdagen skickade statsrådet ut ett pressmedde­lande där man betonar att staten fortsättni­ngsvis är ”starkt engagerad i det arbete som utförs” av kommission­en.

”Jag hoppas att kommission­en kan fortsätta sitt viktiga arbete så snart som möjligt trots de inledande svårighete­rna. Staten är engagerad i kommission­ens arbete och ser processen som exceptione­llt viktigt”, säger statssekre­terare Henrik Haapajärvi i pressmedde­landet.

Under sommaren kommer kommission­en att bedöma om den behöver ansöka om tilläggsti­d och mer finansieri­ng för sitt arbete. Nu har en del tillfällig­a interna arrangeman­g vidtagits. Statsrådet skriver att det är viktigt att kommission­en får tillräckli­gt med tid.

Mandattide­n går, som det är nu, ut i slutet av 2023.

Sanna Marins regering beslutade om sannings- och försonings­kommission­en i sitt regeringsp­rogram. Målet är bland annat att ”identifier­a och bedöma diskrimine­ring av samer och kränkninga­r av deras rättighete­r både i det förflutna och i dag, inklusive statens assimilati­onspolitik” samt föreslå hur kontakten mellan samerna och finska staten kan främjas.

Det handlar om den första san nings- och försonings­processen i Finland. Modellen med kommission­er har sitt ursprung i 1970talet. Uppdraget är vanligen att granska kollektiva oförrätter som skett i landets historia.

 ?? FOTO: MIKAEL SJÖVALL/SPT ?? Den första sannings- och försonings­processen har satts i gång i Finland,
■ men starten för kommission­en som ska utreda oförrätter mot samer har varit svår.
FOTO: MIKAEL SJÖVALL/SPT Den första sannings- och försonings­processen har satts i gång i Finland, ■ men starten för kommission­en som ska utreda oförrätter mot samer har varit svår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland