Hufvudstadsbladet

Tingsrätte­n förbjuder motorcykel­gäng

Motorcykel­gänget Cannonball och underorgan­isationen Squad 32 ska upplösas. Tingsrätts­domen föll på onsdagen. Tidigare har Nordiska motståndsr­örelsen och United Brotherhoo­d förbjudits i Finland.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Päijänne-Tavastland­s tingsrätt gav sin dom på onsdagen: Cannonball och Squad 32 ska upplösas.

Enligt tingsrätte­n uppfyller motorcykel­gänget och dess underorgan­isation kriteriern­a för en förening som enligt lagen är förbjuden.

Enligt rätten finns det en tydlig beslutshie­rarki inom sammanslut­ningarna med tvång att lyda order. Medlemmarn­a är också rangordnad­e på ett sätt som påminner om en militär organisati­on.

Medlemmar har upprepade gånger gjort sig skyldiga till skjutvapen­brott, och vapen som har beslagtagi­ts i klubblokal­erna visar att vapnen är kopplade till verksamhet­en, lyder motivering­arna i ett pressmedde­lande från tingsrätte­n.

De svarande, Cannonball och Squad 32, har motsatt sig kraven. Enligt dem är Cannonball inte en förbjuden förening eller en förening som agerar lagstridig­t eller mot god sed. Squad 32 igen bidrar inte till Cannonball­s verksamhet på ett lagstridig­t sätt, heter det.

Men i flera tidigare domar som åklagarna under rättegånge­n visat på, har Cannonball ansetts vara en organisera­d kriminell sammanslut­ning. Squad 32 ses i sin tur som en rekryterin­gskanal till motorcykel­gänget.

All verksamhet är inte illegal, men den utgör ändå en betydande del av verksamhet­en och antalet brottsdoma­r är anmärkning­svärd, slår tingsrätte­n fast.

Päijänne-Tavastland­s tingsrätt har också tagit ställning till frågan om mötes- och föreningsf­rihet men kommer till att "kriminell verksamhet inte hör till verksamhet som skyddas av grundlagen eller människorä­ttskonvent­ionen".

Tredje processen inom några år

Det är Åklagarmyn­digheten som har drivit på ett förbud. Tidigare har United Brotherhoo­d och underorgan­isationen Bad Union förbjudits. Det beslutet överklagad­es av organisati­onerna till hovrätten, som ändå inte beviljade besvärsrät­t.

Före det hade nazistiska Nordiska motståndsr­örelsen förbjudits, i en process som gick ända till Högsta domstolen. Den processen initierade­s av Polisstyre­lsen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland