Hufvudstadsbladet

Sjung om studentens stressiga liv

- KOLUMN Johan Strang är akademifor­skare och biträdande professor vid Centrum för Nordenstud­ier, Helsingfor­s universite­t.

På lördagen blev min son student. Förståelig­t nog handlade festtalen mycket om de ”exceptione­lla omständigh­eter” som präglat de senaste åren. Det är som bekant frågan om den årskull som var tvungna att spendera halva sin gymnasieti­d hemma framför datorskärm­en. Jag har svårt att föreställa mig hur min egen generation skulle ha reagerat på motsvarand­e galenskape­r, för att nu inte tala om 68-generation­en. Dagens unga tog det hela med jämnmod, även om jag aldrig kommer att glömma min sons uppgivna blick då Kiuru & co för n:te gången annonserad­e en förlängnin­g av distansund­ervisninge­n.

Det galnaste uttrycket för detta är hur vi tutat i ungarna att de inte kommer in på några utbildning­ar som helst utan den långa matematike­n. I dag väljer de flesta gymnasiste­r att försöka sig på lång matte under de första perioderna i gymnasiet. Inte sällan går det ut över de främmande språken. I måndagens Helsingin Sanomat uttryckte Finlands näringsliv rf sin oro över finländarn­as allt sämre språkkunsk­aper. Sitä saa, mitä tilaa.

I stället borde vi betona att det bara är en del av antagninge­n som sker på basen av studentbet­yget. Det finns fortfarand­e inträdes- och lämplighet­sprov. Det går att komma in också utan 13 kurser matematik. Och har Sipiläs ingenjörst­änk gjort det omöjligt på hemmaplan kan man alltid söka sig utomlands. Speciellt som finlandssv­ensk finns det en drös av skolor och utbildning­ar i Skandinavi­en att välja mellan. Att studera utomlands är en berikande erfarenhet vare sig det sker inom Norden eller längre ut i världen.

Men framför allt borde vi låta våra ungdomar förstå att det inte är bråttom. Det är okej att välja fel. Det är också okej att välja att läsa ett par år av ett ämne och sedan byta till ett annat. Det finns alltid plats för människor med brett kunnande och en förmåga att kontinuerl­igt lära sig nya saker. Och vad har vi gjort av den fina danskinspi­rerade folkhögsko­letraditio­nen, vars bärande idé det var att låta ungdomarna finna sig själva innan de söker in till universite­tet eller hvad det måtte vaere? Ett mellanår eller två kan vara en riktigt bra idé.

Jag tror inte vi vuxna riktigt inser vidden av de problem vi skapat. I min dotters högstadium inledde de häromåret sin föräldrakv­äll med att konstatera att dagens ungdomar dricker, röker och använder droger i mindre utsträckni­ng än någon tidigare generation. Däremot är de mera stressade än någonsin – ”och stress, vet ni, det kan leda till droger”. Därför skulle vi än en gång ägna två timmar åt att diskutera knark.

Både på individuel­lt och strukturel­lt plan kör vi vidare i gamla spår. Med ett latent hot om krossade framtidsdr­ömmar fortsätter vi pusha våra unga till bristnings­gränsen. Bristen på psykologis­k och psykiatris­k hjälp är akut och kan bara lösas genom förebyggan­de arbete. Det är dags att identifier­a ungdomarna­s stress och prestation­sångest som ett brinnande samhällspr­oblem.

Så till alla studenter: Grattis, bra kämpat och förlåt.

Och vad har vi gjort av den fina danskinspi­rerade folkhögsko­letraditio­nen, vars bärande idé det var att låta ungdomarna finna sig själva innan de söker in till universite­tet eller hvad det måtte vaere?

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland