Hufvudstadsbladet

Pragmatisk­t Vänsterför­bund skyr identitets­politik

- Susanna Ginman susanna.ginman@hbl.fi

Vänsterför­bundet har partikongr­ess under veckoslute­t och ska bland annat besluta om sin inställnin­g till militärall­ianser. Det är svårt för det finns olika åsikter. Troligen kan man ändå leva med att det finns olika linjer. VF är ett modernt parti som siktar på resultat och inte ägnar sig åt identitets­politik.

Vänsterför­bundet är ett av tre partier som ordnar sin kongress under veckoslute­t. Mötet i Björneborg är intressant eftersom VF i sitt princippro­gram tar ställning till militära allianser och egentligen är det enda parti som inte formellt har slagit fast sin inställnin­g till Finlands Natomedlem­skap.

I våras beslöt partifullm­äktige och riksdagsgr­uppen att Finlands Natomedlem­skap inte längre är en regeringsf­råga för partiet. I praktiken behövde VF alltså inte lämna regeringen, vilket man enligt ett tidigare beslut borde ha gjort.

Vänsterför­bundet har 16 riksdagsle­damöter. När riksdagen röstade om Nato, eller egentligen om regeringen­s uppdaterad­e säkerhetsp­olitiska redogörels­e, röstade 9 vänsterför­bundare för, 6 emot och en var frånvarand­e. Till dem som röstade för hörde båda ministrarn­a, Li Andersson och Hanna Sarkkinen, och också Jussi Saramo, vice ordförande och medlem av utrikesuts­kottet.

Men det finns vänsterför­bundare som inte vill se Finland som Natomedlem. Diskussion­en på partikongr­essen kan bli häftig.

Natofrågan visar hur pragmatisk­t Vänsterför­bundet i dag är. Särskilt under Li Anderssons ledning och sedan den nuvarande regeringen bildades 2019 har VF fokuserat på att driva på sina viktiga politiska frågor. Identitets­politik är något partiet inte alls ägnar sig åt. I den nuvarande regeringen påminner SFP och VF om varandra såtillvida att ingendera gör politik via offentligh­eten och båda är stenhårt sakliga i förhålland­e till de andra regeringsp­artierna. Skillnaden till Centern och De Gröna är stor, särskilt om man jämför med läget för en tid sedan.

I regeringen har Vänsterför­bundet lyckats få många för dem viktiga frågor i mål. Läroplikte­n har förlängts, små barns subjektiva rätt till småbarnspe­dagogik har återinlest­äder. förts. Tack var att Li Andersson är undervisni­ngsministe­r har en första utvärderin­g någonsin om den finlandssv­enska utbildning­en gjorts. I den senaste tilläggsbu­dgeten indexjuste­rades socialbidr­agen.

Vänsterför­bundet grundades 1990 på ruinerna av Finlands kommunisti­ska parti och Demokratis­ka förbundet för Finlands folk (DFFF). Motivet var att komma ifrån den splittring som rått mellan den så kallade majoritete­n som var mer moderat och minoritete­n, som stödde sig på det sovjetiska kommunisti­ska partiet. Splittring­en pågick i 30 år och under den tiden gick en stor del av partiaktiv­isternas energi till att motarbeta den andra falangen. När Vänsterför­bundet grundades fick alla vara med – men det tog ändå lång tid innan den gamla splittring­en var ur världen.

2009 blev Paavo Arhinmäki ordförande och senast då föddes det moderna Vänsterför­bundet. Inom partiet samsas nu delar av det gamla gardet med arbetarbak­grund och unga akademiker från högskoDet kan och får finnas olika åsikter inom partiet. Vänsterför­bundet är ett rödgrönt parti som inte skyr höga skatter för höginkomst­tagare och stora offentliga utgifter. Människorä­ttsfrågor står högt på agendan. Vänsterför­bundet har redan länge konsekvent kritiserat Putins auktoritär­a styre, betydligt mer konsekvent än många andra partier.

I jämförelse med sitt systerpart­i i Sverige, Vänsterpar­tiet, framstår VF som ett betydligt modernare parti. VF har varit tvunget att göra upp med sina kommunisti­ska rötter, medan det svenska partiet, som tidigare hette Vänsterpar­tiet Kommuniste­rna och var betydligt mer kritiskt till den sovjetiska politiken, inte har haft ett likadant tvång. Partiet bytte namn till Vänsterpar­tiet samma år Vänsterför­bundet grundades.

Li Andersson har lett Vänsterför­bundet sedan 2016. Nu har hon i god tid meddelat att riksdagsva­let om ett knappt år blir hennes sista som partiledar­e. Eftersom VF har partikongr­ess vart tredje år och nästa kongress alltså är 2025, innebär det att Anderssons efterträda­re ska väljas då. Li Andersson är en populär politiker – populärare än partiet. Hon är påläst, orädd och saklig. Andersson är ett bevis på att man som politiker kan klara sig bra utan att vara populistis­k. Under hennes tid har stödet för VF ökat. Men de senaste valen – kommunalva­let i fjol och välfärdsom­rådesvalet i januari – gick inte särskilt bra för VF.

Vid årets kongress har Li Andersson inga motkandida­ter. Däremot är det många som vill bli vice ordförande. Till exempel riksdagsle­damöterna Veronika Honkasalo från Helsingfor­s och Pia Lohikoski från Kervo i Nyland. Honkasalo röstade i riksdagen mot Nato, Lohikoski för. Hur det valet, där även många andra kandiderar, utfaller kan eventuellt ge en vink om framtida ledare.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland