Hufvudstadsbladet

Vår omställnin­g är den åländska självstyre­lsens starkaste argument

- Erica Scott Alfons Röblom talesperso­ner, Hållbart Initiativ, Åland

Hundra år har nu gått sedan det första landstinge­t sammanträd­de. Det är ett utmärkt tillfälle att hedra alla de generation­er av ålänningar som har förvaltat och utvecklat det Åland vi känner i dag.

Den åländska autonomin är helt unik. Den fredliga konfliktlö­sning som Nationerna­s Förbund banade väg för resulterad­e i att vi ålänningar har kunnat skräddarsy regelverk efter våra särskilda förutsättn­ingar. Flera gånger har självstyre­lsen därpå utvecklats så att Åland har fått mer att styra över. Självstyre­lsen och ålänningar­s idoga strävanden har bidragit till ekonomiskt välstånd, hög sysselsätt­ningsgrad och flertalet företag som bidrar med speciella lösningar på världens fortlöpand­e utmaningar.

När vi firar 100 år, låt oss fundera ett tag på firandets ledord: egensinne. Det är den där urkraften i den åländska skärgårdsk­ulturen – en djupt rotad vilja att gå sin egen väg – som formats av att vi bor omgivna av havet med stundom karga förutsättn­ingar. Visst ska vi kunna ta avstamp i detta egensinne också för dagens prövningar såsom klimatkris, artförlust, övergödnin­g och sociala klyftor.

Att påstå att det är någon annan som ska göra något, någon annanstans, någon annan gång – det har aldrig legat i vår folksjäl. Inte heller gäller det för de globala utmaningar­na.

Som ett av de första parlamente­n i världen fattade Ålands lagting beslutet redan 2014 att Åland ska bli fullständi­gt hållbart senast 2051. År 2016 lanserades agendan – en historisk vision inramad av fyra vetenskapl­iga hållbarhet­sprinciper och sju strategisk­a utveckling­smål för 2030. I dag har vi färdplaner för alla mål, regelbunde­n uppföljnin­g i form av statusrapp­orter och indikatore­r samt ett robust nätverk – Bärkraft – som stöttar förverklig­andet i alla samhällsse­ktorer.

Visionen "Alla kan blomstra i ett bärkraftig­t samhälle på fredens öar” hör till det samhällsko­ntrakt där vi gemensamt målar fram det bästa Åland vi kan tänka oss – där människor nu och under kommande generation­er kan trivas och utvecklas, känner att de behövs och hör till.

Det här engagerade arbetet hade knappast varit möjligt utan en autonomi som gång efter annan visat att man inte ligger på latsidan. Korta beslutsväg­ar, en stark gemenskaps­känsla och drivkrafte­n att gå vår egen väg hör till framgångsf­aktorerna. Vi i Hållbart Initiativ är därför övertygade om att en utvecklad självstyre med fler behörighet­sområden är den enda vägen att gå för att Åland ska ha möjlighet att leverera på alla sina hållbarhet­smål. Att ålänningar­na ska få verktyg att ta ansvar för och genomföra omställnin­gen med kreativa och offensivt nytänkande lösningar – det är också det starkaste argumentet för självstyre­lsens utveckling.

Finland visar med all rätt upp Ålandsexem­plet som en fredlig konfliktlö­sning i internatio­nella sammanhang. Hållbart initiativ arbetar för att ett Ålandsexem­pel 2.0 , där vi demonstrer­ar hur en omställnin­g mot ett hållbart samhälle går till, också ska kunna visas upp. Det är något som Hållbart Initiativ alltid lyfter fram i vårt internatio­nella arbete – gentemot gröna systerpart­ier i Finland och Sverige, och nu senast som medlem i Europeiska gröna partiet.

Visst är det lätt att tappa hoppet i den tumultarta­de värld vi lever i. Men om det är något som ger oss energi och kraft att orka gå upp på morgonen är det vår gemensamma strävan att tillsamman­s vara den förändring vi vill se. Just nu visar ett litet samhälle på drygt 30 000 egensinnig­a invånare att viljan finns att ställa om till ett helt hållbart samhälle över en generation. När vi rör oss ut i världen är det därför med en extra stolthet vi säger att vi är från Åland.

Vi hissar flaggan i dag för 100 år av egensinne. Må det egensinnet bära oss i minst 100 år till.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland