Hufvudstadsbladet

Att bygga fred är ett beständigt projekt

- Roger Nordlund ordförande Sia Spiliopoul­ou Åkermark direktör Ålands fredsinsti­tut

Kriget i Ukraina påminner oss att freden inte kan tas för given. Den kräver mångsidiga ansträngni­ngar. De militära samarbeten­a och Nato uppfattas av många i Finland och Sverige nu som nödvändiga, men de svarar endast mot en del av de behov och problem vi har framför oss. Att bygga fred är ett beständigt projekt och i det har Åland sin plats, även i framtiden.

Ålands självstyre­lse firas i dag, den 9 juni. Firandet är ännu festligare än vanligt i år när det är 100 år sedan lagtinget sammanträd­de för första gången. Det var en turbulent tid då, direkt efter första världskrig­et, inbördeskr­iget och ryska revolution­en med alla de stora mänskliga uppoffring­arna och trauman som alla krig och våldsamhet­er lämnar efter sig.

Även nu lever vi i en turbulent tid. Stormakter­nas utveckling och framtida agendor är svåra att förutse och det ställer nya krav på mindre stater såsom Finland och även Sverige. Att Ukraina ska ha vårt fortsatta stöd inom ramen för den kollektiva säkerheten som medges i FN-stadgan och folkrätten är viktigt.

Samtidigt är det viktigt att inte bidra till en eskalering av vapenretor­iken vare sig globalt eller regionalt. Vi ska inte tala om Östersjön som om kriget är här. Vi ska inte heller vara naiva. Ryssland är försvagat ekonomiskt och diplomatis­kt med anledning av misstagen som gjorts i kriget i Ukraina, liksom av korruption­en.

I ett sådant läge är det viktigt att Finland och de västliga demokratie­rna står fast vid rättsstate­ns betydelse. Det innebär att avtal ska respektera­s och brott ska hanteras inte med svepande anklagelse­r utan med hjälp av de verktyg som den internatio­nella rätten medger. Precis som vi inte drar tillbaka strafflage­n, som i Finland är från 1889, när människor begår brott mot den, ska vi inte heller skuffa undan avtal, beslut och regler, när en stormakt kränker andra delar av den internatio­nella rättsordni­ngen.

Vi behöver den internatio­nella rätten som ett verktyg för att hantera både nuvarande kränkninga­r och andra trängande problem, inte minst de stora miljö- och klimat

❞ Trots att Ålandslösn­ingen inte kan överföras till någon annan plats i världen, kan inspiratio­n och insikter dras av den. I den nuvarande samhällsde­batten syns diplomatin väldigt lite och försvarsas­pekterna tycks ha ett överläge gentemot helheten av utrikespol­itiken.

frågorna. Behovet av kloka och legitima kompromiss­er och samarbetsv­erktyg kommer att bli större snarare än mindre i framtiden. Militära allianser räcker inte ensamma för att möta världens problem.

Världen behöver positiva, nyansrika och hoppingiva­nde exempel i fredlig hantering av minoritets­situatione­r och regionala tvister. Trots att Ålandslösn­ingen inte kan överföras till någon annan plats i världen, kan inspiratio­n och insikter dras av den. I den nuvarande samhällsde­batten syns diplomatin väldigt lite och försvarsas­pekterna tycks ha ett överläge gentemot helheten av utrikespol­itiken. Andra världsdela­r glöms oftast bort, liksom det faktum att flera krig i världen i dag är oerhört komplexa och behoven är gigantiska också där.

Ålands unika och långvariga status som självstyrd, demilitari­serad och neutralise­rad region har gagnat hela Östersjön och världen som förtroende­skapande verktyg och som resurs i konfliktlö­sning. Det är det som firas i dag. Den erfarenhet­en och fredsarbet­et blir ännu viktigare i ett läge då de militära alliansern­a utvecklas vidare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland