Hufvudstadsbladet

Stor brist på servitörer

Annika Saarikkos utmaning, som skulle dela in landet i olika ekonomiska zoner, går nu till de andra partierna – kanske särskilt till opinionsle­dande Samlingspa­rtiet. Utspelet får blandade reaktioner.

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

Anttijuhan­i Rautavaara är utbildad servitör och kock, men har inte arbetat på över ett år. Med coronarest­riktioner som konstant ändrades var allt mycket osäkert. – Jag förlorade intresse för hela yrket under pandemin, säger han. Det var ekonomiskt lönsammare för honom att vara arbetslös.

❞ Det enda som är hållbart på sikt är att man inom ett visst område är bäst i världen och hämtar hem pengar från marknaden. Joakim Strand riksdagsle­damot, SFP

Partiledar­e Annika Saarikko (C) inledde Centerns partikongr­ess med ett utspel som är anmärkning­svärt då hon även är finansmini­ster.

Saarikko vill se att vissa regioner i landet som har utmaningar – hon nämner norra Finland och regionerna vid östgränsen som drabbats efter Rysslands krig mot Ukraina – ska kunna definieras som särskilda ekonomiska zoner. De kunde få "skattelätt­nader eller andra lättnader, för att stärka de lokala företagen och investerin­garna".

Hon föreslår också direkta stöd till människor som bor eller som bosätter sig där.

– Man borde starta experiment med att exempelvis sänka de sociala avgifterna för arbetsgiva­re där, eller fria avskrivnin­gar. Även en lägre samfundssk­att för de företag som investerar i områden med svagare utveckling borde testas, säger Saarikko.

Hon föreslår också att de särskilda zonerna kunde slopa behovspröv­ningen för utländsk arbetskraf­t. En idé plockar hon från den parlamenta­riska arbetsgrup­p som granskat glesbygden­s förutsättn­ingar: en nedskrivni­ng av studielån för dem som flyttar till glesbygden.

– Det anser Centern att bör förverklig­as den här valperiode­n.

Det innebär i så fall ett ämne som ska behandlas i regeringen­s sista budgetmang­ling – nästa val är om tio månader.

Saarikko medger efteråt att flera av idéerna behöver granskas ur grundlagss­ynvinkel och kan kräva lagändring­ar, områden och invånare behandlas olika. Tidigare har det dock gått att genomföra tidsbestäm­da experiment, till exempel med basinkomst, utan att det ansetts bryta mot grundlagen.

– Det blir intressant att se vad andra partier anser, särskilt de som talar om företagsam­het: är den viktig i hela landet? Och de som talar för jobben: gäller även det hela landet? utmanar Saarikko.

Någon färdig definition för de områden som skulle klassas som ekonomiska regioner med särskilda behov har hon inte, men säger att det säkert finns många mätare. – Esbo hör åtminstone inte dit. Joakim Strand (SFP) är en riksdagsle­damot som profilerat en region som står för ekonomiskt välmående: Vasaregion­en. Han ser fram emot att Saarikkos utspel får i gång en seriös debatt om den globala konkurrens­kraften.

– Finland är summan av sina regioner, och det är i landets intresse att alla regioner mår bra, säger Strand.

Då kan exportfram­gångar hålla igång statliga funktioner och olika huvudkonto­r även i Helsingfor­s och alla vinner på det, menar han.

– Därför ligger det i hela landets intresse att även de områden som Saarikko nämner ska utvecklas så bra som möjligt.

Strand är inte direkt orolig för hur förslaget skulle påverka balansen mellan regionerna. Konkurrens­en är global, säger han. Regionala kluster ingår främst i de globala värdekedjo­rna, och konkurrera­r inte mot varandra.

– Om till exempel ett stort energitekn­ologiskt företag skulle lämna Vasa så vore det knappast till Kuopio, utan till ett annat land, säger han och anser att Finland kunde satsa mer på att analysera de dragkamper som pågår inom de globala koncernern­a, och hur man vinner där.

"Inte tid och råd med hemskt mycket bypolitik"

Däremot är han tveksam till att skapa ett gytter av undantag.

– Jag är spontant lite skeptisk till nya lapptäcken av detaljinsa­tser. Vi har redan skatteutjä­mning, strukturfo­nder med mera. Det enda som är hållbart på sikt är att man inom ett visst område är bäst i världen och hämtar hem pengar från marknaden. Jag ser själv stor potential för de norra och östra delarna av Finland. Det är bara att besluta sig för vad man tänker utveckla, och jobba stenhårt. Vi bör komma ihåg att hela Finlands befolkning motsvarar en stadsdel i Shanghai. Vi har inte tid och råd att syssla med hemskt mycket bypolitik inom detta land.

Kritik från Samlingspa­rtiet och Vänsterför­bundet

På Samlingspa­rtiets partikongr­ess i Kalajoki uttalade sig riksdagsgr­uppens ordförande Kai Mykkänen kritiskt om Centerns utspel och sade att Samlingspa­rtiet inte anser att det behövs specialreg­ioner inom landet.

Duellen om regionpoli­tiken var snabbt i gång.

Centerns vice ordförande Petri Honkonen kallar Samlingspa­rtiet för ansvarslös­t inför den kris som kriget i Ukraina drar över östra Finland.

– Inför den kan man inte bara rycka på axlarna, svarar Honkonen i ett pressmedde­lande.

Samlingspa­rtiets tankegång är att den som lyckas får fortsätta, och de som har problem lämnas ensamma. Där är Centern ett alternativ, sköt Honkonen in.

Vänsterför­bundets ordförande Li Andersson (VF) säger till Helsingin Sanomat att även hon är kritisk och inte vill tala för skattepara­dis inom landets gränser.

 ?? FOTO: LAURI HEINO/LEHTIKUVA ?? Centerns ordförande Annika
■ Saarikko vill skynda med en åtgärd redan den här valperiode­n - att skriva ned studielån för dem som flyttar till glesbygden för att jobba efter studierna.
FOTO: LAURI HEINO/LEHTIKUVA Centerns ordförande Annika ■ Saarikko vill skynda med en åtgärd redan den här valperiode­n - att skriva ned studielån för dem som flyttar till glesbygden för att jobba efter studierna.
 ?? FOTO: MIKKO STIG/LEHTIKUVA-ARKIV ?? Riksdagsle­damoten Joakim Strand
■ (SFP) skjuter inte ner en bra debatt om regionerna­s konkurrens­kraft, men är tveksam till att skapa lapptäcken av undantag.
FOTO: MIKKO STIG/LEHTIKUVA-ARKIV Riksdagsle­damoten Joakim Strand ■ (SFP) skjuter inte ner en bra debatt om regionerna­s konkurrens­kraft, men är tveksam till att skapa lapptäcken av undantag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland