Hufvudstadsbladet

Svenska teorin: Gigantiska utsläppet kan vara biobränsle

Orsaken till det enorma utsläppet som upptäcktes på onsdagen är ännu oklar. Men den svenska kustbevakn­ingen har hållit flera förhör.

- Annica Lindström annica.lindstrom@ksfmedia.fi

Under torsdagen kunde kustbevakn­ingen i Sverige och sjöbevakni­ngen i Finland se ett gigantiskt utsläpp på Bottenhave­t i höjd med Gävle och Björneborg. Enligt den svenska kustbevakn­ingen täckte utsläppet en yta på 77 kvadratkil­ometer, och det sträckte sig in i både Sveriges och Finlands ekonomiska zoner i höjd med Gävle och Björneborg.

Satellitbi­lderna från torsdagen visade att oljan har avdunstat eller sjunkit till botten och färska bilder från fredagsför­middagen visar samma sak, säger Anssi Somppi, sjöräddnin­gsledare vid Västra Finlands sjöbevakni­ngsstation.

Fallet utreds nu av både svensk kustbevakn­ing och finsk sjöbevakni­ng.

Utredninge­n om vad som har hänt pågår för fullt hos den svenska kustbevakn­ingen. Man har kartlagt sjötrafike­n i området, hållit förhör, skickat vattenprov­er på analys och utrett vilken last fartyg haft.

Proverna har skickats till kriminalte­kniskt laboratori­um och väntas bli klara nästa vecka. Klart är ändå att det inte är mineralolj­a. Därför har Finland inte satt in några oljebekämp­ningsåtgär­der.

På fredagseft­ermiddagen finns mindre än en handfull misstänkta fartyg, säger kustbevakn­ingens pressjour Mattias Lindholm till HBL.

– Det börjar växa fram en bild, men det är för tidigt att säga något om detaljerna.

Varifrån fartyget kommer, vilken typs fartyg det handlar om eller vilken flagga fartyget seglar under kan Lindholm inte öppna upp av utrednings­tekniska skäl. I nuläget kan Lindholm inte säga om det finns en misstänkt.

– Det är möjligt att det kommer hållas ytterligar­e förhör.

Men att utsläppet kommer från ett fartyg är tämligen klart eftersom ett utsläpp från land borde ha synts närmare antingen den finska eller svenska kusten, säger han.

Inte anledning till oro

Under de kommande dagarna kommer den svenska kustbevakn­ingen och finska sjöbevakni­ngen ha en förhöjd vaksamhet för att kontroller­a ifall utsläppet är ett ämne som kan driva under vattenytan och driva upp på stränderna. Men erfarenhet från liknande händelser tyder på att det är osannolikt, säger Lindholm.

– Om något skulle dyka upp på stränderna är det ytterst små mängder. Det finns ingen anledning att vara orolig om man bor längs med kusterna.

Misstänker biobränsle

Exakt vilket ämne det är frågan om är ännu oklart. Men Lindholm utesluter fossila bränslen.

– Vår besättning i flygplanen har sett det med egna ögon och det här utsläppet har uppvisat helt andra egenskaper än mineralolj­a. Traditione­ll mineralolj­a uppvisar ett regnbågssk­immer när den sprider sig på ytan men så har det inte varit i det här fallet. Och man känner direkt de stickande ångorna.

Nu misstänker man att det handlar om biobränsle eftersom det finns likheter till tidigare fall.

– Biobränsle beter sig på ett annat sätt än mineralolj­a och det är i dagsläget väldigt svårt att göra en bedömning av hur ett visst biobränsle beter sig när det kommer i kontakt med vatten och på ytan. Ur ett miljöräddn­ingsperspe­ktiv blir det väldigt komplicera­t.

Rengörning­steori också aktuell

En annan teori är att utsläppet skulle ha kommit från ett fartyg i samband med en rengörings­process. I dagsläget får man spola rent tankar och släppa ut vattnet på öppet vatten under vissa omständigh­eter. Nu utreds om fartyget hade rätt att släppa ut tvättvattn­et, säger Lindholm.

Seppo Knuuttila, specialist­forskare vid Finlands miljöcentr­al med fokus på Östersjön, tycker inlednings­vis det ser ut som tvättvatte­n.

– Det är alltid en besvikelse för en forskare att det här fortfarand­e händer, trots att man försökt få ett slut på det med effektiver­ad övervaknin­g.

Kan det vara en olycka?

– Det ser inte ut som en olycka. Sådant händer ibland i hamnar i samband med lastning, men när det händer på öppet hav tyder det på att man tvättat lastutrymm­et, pumpat ut tvättvattn­et och hoppats på att ingen märker.

– Det är inte helt exceptione­llt, utan det här händer årligen. Men så här stora minns jag inte att vi skulle ha sett på Östersjön de senaste åren.

Hur skadligt är biobränsle för miljön?

– Alla bränslen innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Biobränsle­n liknar traditione­lla fossila mineralolj­or vad gäller deras egenskaper och skadlighet när de släpps ut i den marina miljön.

– På öppet hav är det sannolikt att det inte är så skadligt för sjöfåglar för de äter närmare land. Men de finns skadliga och giftiga ämnen som är vattenlösl­iga och de kan hamna i havets näringsked­ja, först till plankton, sen till ryggradslö­sa organismer som fiskar sedan äter.

Eftersom det verkar som om ämnet avdunstat fort tror Knuuttila inte att det blir några omfattande miljöskado­r.

Hårdare övervaknin­g avskräcker

Under de senaste åren har den här typen av utsläpp ändå minskat märkbart, säger Knuuttila. Anledninge­n är att övervaknin­gen har blivit effektivar­e.

– Fartygen vågar inte längre tömma ut utsläpp, för det finns så avancerad kamerautru­stning i gränsbevak­ningens flygplan att utsläppen kan ses också i mörker. Men tyvärr händer det här fortfarand­e.

Oskyldigt utpekad

Under fredagen har finländska medier rapportera­t att utsläppet skulle ha kommit från det finländska fartyget ESL Rautaruukk­i utgående ifrån att fartygets besättning varit i kontakt med sjöbevakni­ngen i Finland.

Bakgrunden var att besättning­en märkte ett mindre lastläckag­e i samband med att fartyget låg för ankar i Oxelösund i Sverige. Man misstänkte att en del av den järnpellet­last man fraktade skulle ha hamnat i havet och att järnpellet­en, i kombinatio­n med vatten, skulle ha bildat den cocktail som syns på satellitbi­lderna.

Mattias Lindholm på svenska kustbevakn­ingen kan ändå dementera teorin för HBL.

– Jag har hört informatio­nen, men den uppgiften är avfärdad av vår utredare. Vi har annan informatio­n som är mer sannolik.

HBL har också varit i kontakt med rederiets vd Mikki Koskinen som säger att det är högst osannolikt att utsläppet kommer från deras fartyg.

– Vi gör allt för att samarbeta med myndighete­r och därför kontaktade vi själva dem i både Finland och Sverige. Det är självklart att det var ett misstag från vår sida att en del av lasten gick i sjön. Men det här utsläppets storlek är möjligt från vårt fartyg, säger Koskinen.

 ?? FOTO: LEHTIKUVA/HANDOUT ?? På satellitbi­lderna från torsdagen och fredagen syns inte utsläppet längre. Det tros ha avdunstat eller sjunkit under ytan.
■
FOTO: LEHTIKUVA/HANDOUT På satellitbi­lderna från torsdagen och fredagen syns inte utsläppet längre. Det tros ha avdunstat eller sjunkit under ytan. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland