Hufvudstadsbladet

Kängan till Pentikäine­n: Huliganism

Vänsterför­bundets ordförande Li Andersson anklagar Företagarn­a i Finland för huliganism på arbetsmark­naden. – Man får vad man beställer, säger Andersson, som talade på partiets kongress.

- Ingemo Lindroos ingemo.lindroos@hbl.fi

Li Andersson höll sitt politiska linjetal på Vänsterför­bundets kongress som startade på fredag eftermidda­g i Björneborg. Hon riktade kritik mot arbetsgiva­rnas intresseor­ganisation­er, som har kritiserat kommunsekt­orns avtal för att bli alldeles för dyrt.

Det är arbetsgiva­rsidan som från början har velat gå in för branschvis­a kollektiva­vtal, vilket har lett till en lönetävlin­g mellan fackförbun­den.

– Man får vad man beställer, sade Andersson med hälsning till Finlands Näringsliv EK.

Hon kritiserad­e också ett uttalande från vd:n för Företagarn­a i Finland, Mikael Pentikäine­n som har uppmanat till att skrota de allmänbind­ande kollektiva­vtalen.

– Pentikäine­n är så chockerad över att man försöker höja lönerna inom den offentliga sektorn att han uppmanar arbetsgiva­rna att skrota hela systemet med kollektiva­vtal.

Pentikäine­n har fört in Företagarn­a i Finland på en väg som handlar om huliganism på arbetsmark­naden. Förmågan att komma överens om lönerna har varit en kärna i välfärdsst­aten och nu försöker Pentikäine­n förstöra vårt gemensamma bästa, sade Andersson.

"Matmomsen ska ner"

Andersson kritiserad­e också förslag på sänkningar av inkomstska­tten, som både Centerns ordförande, regeringsp­artnern Annika Saarikko och opposition­sledaren Petteri Orpo (Saml)har föreslagit, för att förbättra köpkraften.

– Vad ska vi säga till anställda inom småbarnspe­dagogiken och till utmattade närstående­vårdare, nästa vår? Kommer Orpo att berätta att pengarna igen inte räcker till, annat än till skattesänk­ningar som gynnar höginkomst­tagarna? Så verkar det, sade Andersson.

Hon tog fasta på att Saarikko, i egenskap av finansmini­ster, har uppmanat de finländska hushållen att spara in på sina utgifter.

– Min hälsning till Saarikko är att många redan har sparat in på allt som de kan, sade Andersson.

Om skattesänk­ningar blir aktuella i diskussion­er inom regeringen kräver Vänsterför­bundet att de riktas till att sänka matmomsen. Den skulle sänkas till 10 procent, från nuvarande 14 procent, föreslår Andersson.

– Det skulle vara en riktad metod för att påverka de högre levnadskos­tnaderna, och det skulle stöda speciellt dem vars utgifter till största delen består av matkostnad­er.

Andersson uppgav att frågan ännu inte har diskuterat­s inom regeringen, men partiet kommer att lyfta frågan senast i samband med budgetmang­lingen i höst.

Natodebatt att vänta

Vänsterför­bundet ska också ta ställning till en ny säkerhetsp­olitisk linje och godkänna både ett nytt princippro­gram och ett program för politiska målsättnin­gar på sin kongress.

I Nato-omröstning­en i riksdagen gav partiet fria händer till riksdagsle­damöterna. Partiets fullmäktig­e beslöt i våras att inte göra beslutet till en regeringsf­råga, och Li Andersson vädjade till partikongr­essen att ta hänsyn till det beslut som redan har fattats.

Hennes uppmaning är att i stället föra en debatt om vilken roll Finland ska ha som kommande medlem i Nato.

– Vårt mål är ett Norden utan kärnvapen. Vänsterför­bundet kräver också att Finland omedelbart inleder förberedel­ser för att skriva under och ratificera avtalet om förbud mot kärnvapen, sade Andersson.

Förbud mot vinster i barnskydde­t?

Li Andersson riktade också kritik mot vinstintre­ssen inom barnskydde­t. Kritiken handlar om en utveckling mot att stora privata aktörer driver många institutio­ner för barn som måste placeras utanför hemmet.

Enligt Andersson vill utländska investerar­e göra vinster på verksamhet­en, inom en bransch som i övrigt är hårt drabbad av resursbris­ten. Hon utmanar alla riksdagspa­rtier att diskutera ett förbud av vinster för företag som verkar inom barnskydde­t.

– Vinsterna har stigit samtidigt som det råder kronisk resursbris­t inom det preventiva familjearb­etet och barnskydde­t. Det kan man inte godkänna, sade Andersson.

Hon hänvisar till att Sverige har skrivit in förbud mot vinster i välfärden i lagstiftni­ngen, och anser att Finland borde hitta en lösning under nästa regeringsp­eriod.

Li Andersson ställer upp för omval och har inte någon motkandida­t. Sex personer kandiderar till posten som viceordför­ande, bland dem riksdagsle­damöterna Veronika Honkasalo och Pia Lohikoski.

 ?? FOTO: JUSSI PARTANEN/LEHTIKUVA ?? Vänsterns ordförande Li Andersson
■ vill att staten helst ska bidra med en sänkning av matmomsen, om en diskussion om skattesänk­ningar blir aktuell inom regeringen.
FOTO: JUSSI PARTANEN/LEHTIKUVA Vänsterns ordförande Li Andersson ■ vill att staten helst ska bidra med en sänkning av matmomsen, om en diskussion om skattesänk­ningar blir aktuell inom regeringen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland