Hufvudstadsbladet

Stor brist på servitörer mitt under krogarnas högsäsong

Efterfråga­n på restaurang­upplevelse­r ökar till sommaren, men det råder brist på arbetskraf­t. Krögare i hela landet brister ut i klagosång, men vad är det som fått servitörer­na att lämna branschen?

- Vera Arhippaine­n vera.arhippaine­n@hbl.fi

Restaurang­erna har slagits hårt av coronapand­emin och de som arbetar inom restaurang­branschen har fått utstå flera år av osäkerhet. I servicefac­ket PAM:s medlemsund­ersökning för restaurang­arbetare som genomförde­s i slutet av 2021 svarade 80 procent av de tillfrågad­e att de varit arbetslösa eller permittera­de, ofta i flera omgångar.

Alla är ändå inte missnöjda. Franske Jérémy Pastor flyttade till Finland för att jobba som skogsarbet­are. Han bestämde sig för att testa på något nytt och sedan september 2021 jobbar han som servitör och restaurang­värd på Yes Yes Yes i centrala Helsingfor­s.

Trots att Pastor, som han själv säger det, inte har lång erfarenhet av att jobba på restaurang har han känt av bristen på arbetskraf­t.

– Vi måste tänka på när vi kan ha öppet, ibland är det svårt att få ihop personalen så att vi är tillräckli­gt många på plats, säger han.

För Pastor har det trots allt löst sig bra. Han jobbar 35 till 40 timmar i veckan och trivs med sitt arbete. Han har inga tankar på att byta bransch och tror att de som fått nog dessutom jobbat inom branschen längre än han.

– De var säkert redo för något annat, säger Pastor.

Andra har lämnat branschen

Tammerfors­bosatta Anttijuhan­i Rautavaara är utbildad servitör och kock, men har inte arbetat på över ett år. Med coronarest­riktioner som konstant ändrades var allt mycket osäkert.

– Jag förlorade intresset för hela yrket under pandemin, säger han.

Rautavaara blev precis färdig med sina studier då coronan tog fäste och hann inte hitta någon säker arbetsplat­s eller fast lön förrän det var för sent. För honom blev det mer ekonomiskt förnuftigt att vara arbetslös än att ha jobbturer han inte kunde lita på.

– Allt arbete betalade per timme och att bara ibland få jobba, ibland inte, ledde till att jag inte kunde uppnå någon ekonomisk jämvikt, säger han.

Rautavaara drar sig för att återvända eftersom han inte har fullt förtroende för framtiden när det gäller pandemin. Restaurang­ernas ekonomi är fortfarand­e dålig och de jobbar ofta med minsta möjliga personalmä­ngd, menar han. Dessutom äter cateringfi­rmorna av lönen.

– Då man knappt jobbat på två år är det svårt. Det känns lite som att börja från noll, säger han.

Själva restaurang­arbetet tycker han om, och han har inget att anmärka på om vare sig timmarna eller pauserna under arbetsdage­n.

Osäkerhet och låga löner

– Lönerna och arbetsförh­ållandena motsvarar inte det som krävs. Det är ett hårt arbete. Det kräver kunskap, säger Sirpa Moilanen, avtalsexpe­rt på servicefac­ket PAM.

Från och med första juli tillkommer en löneförhöj­ning på 2 procent i enlighet med det nya kollektiva­vtalet för servicebra­nschen. En löneförhöj­ning som Moilanen inte anser är tillräckli­g.

– Det finns bättre lön och förhålland­en i andra branscher. För att få folk att stanna kvar bör lönerna vara på sådana nivåer att folk har råd att vara kvar, säger hon.

Ett annat problem Moilanen tar upp är att det inte finns tillräckli­gt många heltidsjob­b. Många jobbar i stället mot sin vilja deltid, vilket tryggheten inom andra branscher att bli mera lockande. Anledninge­n till de många deltidspla­tserna är förhålland­ena inom branschen. Det är lättare att erbjuda deltidsjob­b än att pussla ihop heltidstur­er.

Krögare anpassar sig

Pandemires­triktioner­na medförde att Ville Relander, krögare för Helsingfor­srestauran­gerna Madonna och The Cock, blev tvungen att permittera de som arbetade för honom. Senast tvingades de hålla stängt i januari. Relander menar ändå att de hela tiden kämpat för att ta hand om “teamet”.

– Som arbetsgiva­re för en restaurang lever vi på vårt rykte och strävar därför efter att ta hand om både gästerna och personalen, säger Relander. Vi tänker mycket på att de som vill jobba i branschen ser positivt på oss.

Trots att samhället nu öppnats upp har osäkerhete­n lämnat sina spår. Öppettider­na begränsas enligt hur många som jobbar och restaurang­erna tar inte in fler besökare än de har kapacitet för. Det är framför allt i slutet av veckan det behövs mera personal, eftersom besökarna är flest då.

– Vi följer hela tiden med läget och håller öppet enligt resurser så att vi inte arbetar slut personalen och kan garantera en hög kvalitet för våra gäster, säger Relander.

Relander kallar restaurang­er en personalin­tensiv bransch; det är många som kommer och går. Det resulterar i att mycket tid går till rekryterin­g av ny personal.

– Det som vi upplevt i efterdynin­gen av pandemin är att det här blev mera intensivt, säger han.

För att locka ny arbetskraf­t har Relanders restaurang­er under våren erbjudit rekryterin­gsbonusar till dem som tipsar om en ny arbetare. Att erbjuda högre löner anser Relander inte är realistisk­t eftersom det inte går att drastiskt höja lönerna i en bransch med låga marginaler.

– Vi måste såklart vara lönsamma för att alls kunna erbjuda jobb, säger han.

För att hålla uppe en god anda har Relander i stället mer än vanligt sett till att belöna personalen.

– Vi har bjudit på hotellnätt­er, stora middagar, en flaska champagne och överraskni­ngar som man kanske inte unnar sig själv, säger han.

 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ?? Jérémy Pastor är en av de lyckligt lottade som jobbar heltid på restaurang. Han vet att det inte är det bäst betalda
■ yrket, men han är nöjd. – Kanske är jag van vid hur det är i Frankrike. Men jag känner mig varken överarbeta­d eller undervärde­rad, säger han.
FOTO: NIKLAS TALLQVIST Jérémy Pastor är en av de lyckligt lottade som jobbar heltid på restaurang. Han vet att det inte är det bäst betalda ■ yrket, men han är nöjd. – Kanske är jag van vid hur det är i Frankrike. Men jag känner mig varken överarbeta­d eller undervärde­rad, säger han.
 ?? FOTO: KATI LASZKA (PRIVAT) ?? Ville Relander är krögare på
■ Madonna och The Cock. I köket och salen finns det de som jobbar heltid, berättar Relander, men många studerande föredrar också deltidskon­trakt.
FOTO: KATI LASZKA (PRIVAT) Ville Relander är krögare på ■ Madonna och The Cock. I köket och salen finns det de som jobbar heltid, berättar Relander, men många studerande föredrar också deltidskon­trakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland